தொ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


தொக்கி (1)

தொக்கி இருந்து ஆலித்து உழலும் தூங்கு இருள் வெய்யோற்கு ஒதுங்கி – நள:29/3

TOP


தொடக்கு (1)

தொடக்கு ஒழிய போய் நிமிர்ந்த தூண்டில் மடல் கமுகின் – நள:149/2

TOP


தொடர (1)

தீ கண் புலி தொடர செல்லும் சிறு மான் போல் – நள:310/1

TOP


தொடி (2)

சிந்தை கருதி சிலை வேடன் பைம் தொடி நீ – நள:308/2
ஒண்_தொடி தன்னை உறக்கத்தே நீத்ததுவும் – நள:366/1

TOP


தொடியாய் (1)

பொன் தொடியாய் மற்று இ பொழில் – நள:198/4

TOP


தொடியாள் (4)

படைகற்பான் வந்து அடைந்தான் பைம் தொடியாள் பாதம் – நள:44/3
உய்ஞ்சு கரை ஏற ஒட்டும்-கொல் ஒண்_தொடியாள் – நள:90/1
பைம் தொடியாள் ஆவி பருகுவான் நிற்கின்ற – நள:108/1
உடுத்த துகில் அரிந்தது ஒண்_தொடியாள் கண்டு – நள:289/1

TOP


தொடியே (1)

சிந்து ஆகுலம் எனக்கு தீராதால் பைம் தொடியே
உள்ளவாறு எல்லாம் உரை என்றாள் ஒண் மலரின் – நள:319/2,3

TOP


தொடியை (1)

பூணுக்கு அழகு அளிக்கும் பொன் தொடியை கண்ட-கால் – நள:158/1

TOP


தொடுத்த (2)

வீமன் மடந்தை மணத்தின் விரை தொடுத்த
தாமம் புனைவான் சுயம்வரத்து மா மன்னர் – நள:78/1,2
மல் தொடுத்த தோள் பிரிந்து மாயாத வல் வினையேன் – நள:302/1

TOP


தொடுத்தான் (1)

அஞ்சும் தொடுத்தான் அவன் – நள:173/4

TOP


தொடுத்து (1)

நஞ்சும் தொடுத்து அனைய நாம மலர் வாளி – நள:173/3

TOP


தொடை (2)

தொடை விரவு நாள் மாலை சூட்டினாள்-தன்னை – நள:286/3
ஏர் அடிப்பார் கோல் எடுப்ப இன் தேன் தொடை பீறி – நள:380/1

TOP


தொடையில் (2)

தந்துவினால் கட்ட சமைவது ஒக்கும் பைம் தொடையில்
தேன் பாடும் தார் நளன்-தன் தெய்வ திரு கதையை – நள:6/2,3
சூட்டுவாய் என்றான் தொடையில் தேன் தும்பிக்கே – நள:94/3

TOP


தொண்டை (1)

தொண்டை கனி வாய் துடிப்ப சுடர் நுதல் மேல் – நள:200/1

TOP


தொல்லை (2)

தொல்லை இருள் கிழிய தோன்றினான் வல்லி – நள:133/2
தொல்லை மணி முடி மேல் சூட்டினான் வல்லை – நள:202/2

TOP


தொழில்கள் (1)

கொடை தொழிலான் என்று அயிர்த்த கோமான் மடை தொழில்கள்
செய்கின்றது எல்லாம் தெரிந்து உணர்ந்து வா என்றாள் – நள:388/2,3

TOP


தொழிலாய் (1)

தீமையே கொண்ட சிறு தொழிலாய் எம் கோமான் – நள:394/3

TOP


தொழிலான் (2)

கொடை தொழிலான் என்று அயிர்த்த கோமான் மடை தொழில்கள் – நள:388/2
கொடை தொழிலான் என்றாள் குறித்து – நள:399/4

TOP


தொழிலின் (3)

எ தொழிலின் மிக்கனை-கொல் யாது உன் பெயர் என்றான் – நள:360/3
கொடை தொழிலின் மிக்கான் குறித்து – நள:361/4
தேர் தொழிலின் மிக்கானை தேர்ந்து – நள:380/4

TOP


தொழிலுக்கு (1)

ஏவல் தொழிலுக்கு இசை என்றான் ஏவற்கு – நள:82/2

TOP


தொழிலும் (4)

மடை தொழிலும் தேர் தொழிலும் வல்லன் யான் என்றான் – நள:361/3
மடை தொழிலும் தேர் தொழிலும் வல்லன் யான் என்றான் – நள:361/3
மா தொழிலும் இ தொழிலும் மாற்றுதியோ என்று உரைத்தான் – நள:380/3
மா தொழிலும் இ தொழிலும் மாற்றுதியோ என்று உரைத்தான் – நள:380/3

TOP


தொழிலே (1)

மடை தொழிலே செய்கின்ற மன்னவன் காண் எங்கள் – நள:399/3

TOP


தொழிற்கு (2)

தேர் தொழிற்கு மிக்கான் நீ ஆகு என்றான் செம் மனத்தால் – நள:349/3
பார் தொழிற்கு மிக்கானை பார்த்து – நள:349/4

TOP


தொழிற்கும் (2)

மான் தேர் தொழிற்கும் மடை தொழிற்கும் மிக்கோன் என்று – நள:358/1
மான் தேர் தொழிற்கும் மடை தொழிற்கும் மிக்கோன் என்று – நள:358/1

TOP


தொழுதான் (1)

வண் தார் நளன் போந்து வச்சிராயுதன் தொழுதான்
கண்டார் உவப்ப கலந்து – நள:97/3,4

TOP


தொழுது (1)

சொல் கிள்ளை வாயாள் தொழுது – நள:259/4

TOP


தொழுவார் (1)

தொழுவார் தமர் எங்கும் சூழ்வார் வழுவாத – நள:330/2

TOP