தை – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தையல் 4
தையலாள் 3
தையலுடன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


தையல் (4)

தையல் பிடித்த தனி அன்னம் வெய்ய – நள:35/2
தையல் தளிர் கரங்கள் தன் தட கையால் பற்றி – நள:178/1
தவள தனி குடையின் வெண் நிழலும் தையல்
குவளை கரு நிழலும் கொள்ள பவள – நள:181/1,2
தையல் துயர்க்கு தரியாது தம் சிறகாம் – நள:293/1

TOP


தையலாள் (3)

தமையந்தி என்று ஓதும் தையலாள் மென் தோள் – நள:36/3
மொய் குழலில் சூட்டுவான் முன் வந்து தையலாள்
பாதாரவிந்தத்தே சூட்டினான் பாவை இடைக்கு – நள:186/2,3
தாமம் எனக்கு அளித்த தையலாள் யாமத்து – நள:277/2

TOP


தையலுடன் (1)

செய் குன்றும் ஆறும் திரிந்து ஆடி தையலுடன்
ஆறிரண்டு ஆண்டு எல்லை கழித்தான் அடையலரை – நள:207/2,3

TOP