து – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துகளை 1
துகில் 4
துகிலால் 2
துகிலின் 1
துகிலும் 4
துகிலை 2
துகிலோடு 1
துடி 2
துடிப்ப 1
துடியா 1
துடைத்து 1
துடைப்பது 1
துணிந்து 1
துணிவு 1
துணை 4
துணையாம் 2
தும்பி 2
தும்பிக்கே 1
துய்ய 1
துயர் 8
துயர்க்கு 1
துயரத்தோடு 1
துயரம் 6
துயரால் 2
துயருக்கு 1
துயரும் 1
துயரோடு 1
துயரோடும் 1
துயில் 3
துயில்கை 1
துயில்கொள்ளும் 1
துயில்வாளை 1
துயில 2
துயிலா 1
துயிலாதோ 1
துயிலான் 1
துயிலின் 1
துயிலும் 2
துயின்ற 1
துயின்றதால் 1
துயின்றதே 1
துயின்றாள் 1
துயின்று 3
துரங்கம் 1
துரப்ப 1
துவர் 1
துவள 1
துழாய் 1
துள்ளி 1
துளிக்கு 1
துளிக்கும் 2
துளும்பி 1
துறந்து 1
துறை 2
துறை-வாய் 1
துறையில் 1
துன்னார் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


துகளை (1)

தேரின் துகளை திருந்து இழையார் பூ குழலின் – நள:29/1

TOP


துகில் (4)

வென்றி நில மடந்தை மெல் முலை மேல் வெண் துகில் போல் – நள:143/1
பூம் துகில் கொண்டு அந்தரத்தே போய் நின்று வேந்தனே – நள:263/2
உடுத்த துகில் அரிந்தது ஒண்_தொடியாள் கண்டு – நள:289/1
சாதி மணி துகில் நீ சாத்தினால் தண் கழு நீர் – நள:348/1

TOP


துகிலால் (2)

ஒற்றை துகிலால் உடை புனைந்து மற்று இந்த – நள:261/2
பொன் துகிலால் புள் வளைக்க போதுவோம் என்று உரைத்தான் – நள:261/3

TOP


துகிலின் (1)

அரவு அரசன் தான் கொடுத்த அம் பூ துகிலின்
ஒரு துகிலை வாங்கி உடுத்தான் ஒரு துகிலை – நள:403/1,2

TOP


துகிலும் (4)

ஒற்றை துகிலும் உயிரும் இரண்டு ஆக – நள:282/1
பூம் துகிலும் வேறாக போயினான் தீம் தேன் – நள:286/2
அற்ற துகிலும் அறாது ஒழுகும் கண்ணீரும் – நள:316/1
வேணியாய் வெண் துகிலும் பாதியாய் வெம் துயருக்கு – நள:326/3

TOP


துகிலை (2)

ஒரு துகிலை வாங்கி உடுத்தான் ஒரு துகிலை – நள:403/2
ஒரு துகிலை வாங்கி உடுத்தான் ஒரு துகிலை
போர்த்தான் பொரு கலியின் வஞ்சனையால் பூண்டு அளிக்கும் – நள:403/2,3

TOP


துகிலோடு (1)

பாதி துகிலோடு பாய்ந்து இழியும் கண்ணீரும் – நள:406/1

TOP


துடி (2)

ஊக்கிய சொல்லர் ஒலிக்கும் துடி குரலர் – நள:121/1
சூட்டினார் சூட்டி துடி சேர் இடையாளை – நள:171/3

TOP


துடிப்ப (1)

தொண்டை கனி வாய் துடிப்ப சுடர் நுதல் மேல் – நள:200/1

TOP


துடியா (1)

துடியா நெடிதுயிரா சோர்ந்து – நள:50/4

TOP


துடைத்து (1)

தானம் துடைத்து தருமத்தை வேர் பறித்து – நள:249/3

TOP


துடைப்பது (1)

மானம் துடைப்பது ஓர் வாள் – நள:249/4

TOP


துணிந்து (1)

சூதாட என்றான் துணிந்து – நள:216/4

TOP


துணிவு (1)

சோர் துயிலின் நீத்தல் துணிவு அன்றோ தேர் வேந்தற்கு – நள:363/2

TOP


துணை (4)

தோள் இரண்டும் அன்றோ துணை – நள:14/4
செம் வாய அன்றில் துணை இழப்ப சென்று அடைந்தான் – நள:104/3
இன் துணை மேல் வைத்து உறங்கும் என்னும் சொல் இன்று – நள:124/2
தூணோடு சேர்க்கும் துணை ஏதும் இல்லாதே – நள:127/3

TOP


துணையாம் (2)

மா சரிதம் கூற வரும் துணையாம் ஈசன் – நள:1/2
மா சரிதம் கூற வரும் துணையாம் பேசரிய – நள:2/2

TOP


தும்பி (2)

அம்புயத்தின் போதை அறு காலால் தும்பி
திறக்க தேன் ஊறும் திருநாடன் பொன்னை – நள:352/2,3
முருகு அடைக்கும் தாமரையின் மொய் மலரை தும்பி
அருகு உடைக்கும் நல் நாட்டு அரசு – நள:357/3,4

TOP


தும்பிக்கே (1)

சூட்டுவாய் என்றான் தொடையில் தேன் தும்பிக்கே
ஊட்டுவான் எல்லாம் உரைத்து – நள:94/3,4

TOP


துய்ய (1)

வையம் முழுதும் மகிழ்தூங்க துய்ய
மணந்தான் முடித்ததன் பின் வாள் நுதலும் தானும் – நள:178/2,3

TOP


துயர் (8)

மெய் திரு வந்து உற்றாலும் வெம் துயர் வந்து உற்றாலும் – நள:12/1
துறை-வாய் அடங்கா துயர் – நள:116/4
தூய தன் மக்கள் துயர் நோக்கி சூழ்கின்ற – நள:242/1
வையம் துயர் உழப்ப மாயம் பல சூழ்ந்து – நள:266/1
ஆரே துயர் அடையார் ஆங்கு – நள:277/4
எய்து துயர் கரை காணேன் என்னும் பையவே – நள:295/2
இன வளையாய் உற்ற துயர் எல்லாம் எனது – நள:318/3
காரிகை தான் பட்ட துயர் கண்டாயோ சோர் குழலும் – நள:326/2

TOP


துயர்க்கு (1)

தையல் துயர்க்கு தரியாது தம் சிறகாம் – நள:293/1

TOP


துயரத்தோடு (1)

அலர்ந்த தேம் கோதையாள் ஆழ் துயரத்தோடு
புலர்ந்ததே அற்றை பொழுது – நள:132/3,4

TOP


துயரம் (6)

பிறவி பெரும் துயரம் எல்லாம் அறவே – நள:11/2
ஆழ் துயரம் ஏது என்று அறிகிலேன் பாழி – நள:125/2
சேராரை வெம் துயரம் சேர்ந்தான் போல் பாராளும் – நள:211/2
மனைக்கு உரியார் அன்றே வரும் துயரம் தீர்ப்பார் – நள:229/1
காரிகை-தன் வெம் துயரம் காணாமல் நீத்து அந்த – நள:280/1
தன் துயரம் தீர்ந்து தனி ஆற தந்தை – நள:328/2

TOP


துயரால் (2)

புரிவான் துயரால் புலர்ந்து – நள:242/4
வன் துயரால் போய் ஆவி மாள்கின்றேன் இன்று உன் – நள:301/2

TOP


துயருக்கு (1)

வேணியாய் வெண் துகிலும் பாதியாய் வெம் துயருக்கு
ஆணியாய் நின்றாள் அயர்ந்து – நள:326/3,4

TOP


துயரும் (1)

உற்ற துயரும் உடையவளாய் மற்று ஒருத்தி – நள:316/2

TOP


துயரோடு (1)

ஏங்கும் துயரோடு இருந்து – நள:128/4

TOP


துயரோடும் (1)

சோர் குழலை நீத்த துயரோடும் வீரன் – நள:337/2

TOP


துயில் (3)

பூ வாளி ஐந்தும் புக துயில் புக்கதே – நள:122/3
அன்னம் துயில் எழுப்ப அம் தாமரை வயலில் – நள:150/1
வெம் விடத்தோடு ஒக்கும் விழி இரண்டும் வீழ் துயில் கொள் – நள:407/1

TOP


துயில்கை (1)

கண் மேல் துயில்கை கடன் என்றான் கைகொடுத்து – நள:274/3

TOP


துயில்கொள்ளும் (1)

ஆமை முதுகில் அலவன் துயில்கொள்ளும்
காமர் நெடு நாடு கைவிட்டு வீமன்-தன் – நள:382/1,2

TOP


துயில்வாளை (1)

தன் கண் துயில்வாளை தான் கண்டு மென் கண் – நள:275/2

TOP


துயில (2)

மாதராய் நாம் இந்த மண்டபத்தே கண் துயில
போதராய் என்றான் புலர்ந்து – நள:270/3,4
இன்று துயில இறைவனுக்கே என்றனது – நள:276/2

TOP


துயிலா (1)

சோரும் துயிலும் துயிலா கரு நெடும் கண் – நள:130/3

TOP


துயிலாதோ (1)

துயிலாதோ என்னும் சுடர் மதியம் கான்ற – நள:115/3

TOP


துயிலான் (1)

மடுத்த துயிலான் மறுகி அடுத்தடுத்து – நள:289/2

TOP


துயிலின் (1)

சோர் துயிலின் நீத்தல் துணிவு அன்றோ தேர் வேந்தற்கு – நள:363/2

TOP


துயிலும் (2)

சோரும் துயிலும் துயிலா கரு நெடும் கண் – நள:130/3
மை ஆழியில் துயிலும் மால் அனையான் வண்மை புனை – நள:421/3

TOP


துயின்ற (1)

மன்னி துயின்ற வரி வண்டு பின்னையும் போய் – நள:384/2

TOP


துயின்றதால் (1)

பேயும் துயின்றதால் பேர் யாமம் நீயும் இனி – நள:274/2

TOP


துயின்றதே (1)

தோன்றும் கழுதும் துயின்றதே தான் தன் – நள:123/2

TOP


துயின்றாள் (1)

பாரே அணையா படை-கண் துயின்றாள் மற்று – நள:277/3

TOP


துயின்று (3)

அன்றில் ஒரு கண் துயின்று ஒரு கண் ஆர்வத்தால் – நள:124/1
தீய வனமும் துயின்று திசை துயின்று – நள:274/1
தீய வனமும் துயின்று திசை துயின்று
பேயும் துயின்றதால் பேர் யாமம் நீயும் இனி – நள:274/1,2

TOP


துரங்கம் (1)

மா துரங்கம் பூணும் மணி தேரான் சூது அரங்கில் – நள:227/2

TOP


துரப்ப (1)

ஒளி ஆர் வேல் கண்ணாள் மேல் உள்ளம் துரப்ப
தெளியாது முன் போந்த சேய் – நள:385/3,4

TOP


துவர் (1)

செம் துவர் வாய் மென் மொழியாள் தேர்ந்து – நள:303/4

TOP


துவள (1)

மாலை துவள முடி தயங்க வால் வளையும் – நள:134/3

TOP


துழாய் (1)

தேன் பிடிக்கும் தண் துழாய் செம் கண் கரு முகிலை – நள:259/1

TOP


துள்ளி (1)

துள்ளி வேகின்ற சுரம் – நள:257/4

TOP


துளிக்கு (1)

துளிக்கு நா நீட்டும் துறை நாடர் கோவே – நள:348/3

TOP


துளிக்கும் (2)

வேரி மழை துளிக்கும் மேக கரும் கூந்தல் – நள:204/1
மலர் தேன் துளிக்கும் தார் மன் – நள:375/4

TOP


துளும்பி (1)

செக்கர் நெடு வானில் திங்கள் நிலா துளும்பி
உக்கது என சடை மேல் உம்பர் நீர் மிக்கு ஒழுகும் – நள:180/1,2

TOP


துறந்து (1)

நாட்டின்-கண் வாழ்வை துறந்து போய் நான்மறையோர் – நள:9/1

TOP


துறை (2)

சொன்ன கலையின் துறை அனைத்தும் தோய்ந்தாலும் – நள:247/1
துளிக்கு நா நீட்டும் துறை நாடர் கோவே – நள:348/3

TOP


துறை-வாய் (1)

துறை-வாய் அடங்கா துயர் – நள:116/4

TOP


துறையில் (1)

திறையில் கதிர் முத்தம் சிந்தும் துறையில்
கரும்பு ஒடியா மள்ளர் கடா அடிக்கும் நாடா – நள:222/2,3

TOP


துன்னார் (1)

சுணங்கு அவிழ்ந்த பூண் முலையாய் சூழ் அமரில் துன்னார்
கணம் கவிழ்ந்த வேலன் இவன் காண் – நள:141/3,4

TOP