செ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செக்கர் 1
செங்கோல் 4
செங்கோலவர் 1
செங்கோலன் 1
செங்கோலாய் 3
செங்கோலான் 1
செண்டால் 1
செந்தமிழ் 1
செந்தமிழாம் 1
செந்தமிழோர் 1
செந்தாமரை 3
செந்து 1
செந்நெல் 6
செப்பினான் 1
செப்பு 2
செப்புவான் 1
செம் 41
செம்பங்கி 1
செம்பொன் 1
செம்மாந்து 1
செம்மை 7
செய் 3
செய்க்கு 1
செய்கின்ற 1
செய்கின்றது 1
செய்கை 1
செய்கோ 1
செய்த 4
செய்ததனை 1
செய்தாய் 1
செய்தார் 1
செய்தாலும் 1
செய்தான் 1
செய்ய 5
செய்யாள் 1
செய்யும் 1
செய்வாள் 2
செய 1
செயல் 1
செயலுக்கும் 1
செயலை 1
செரு 2
செருக்கு 1
செல் 1
செல்கின்றான் 1
செல்ல 4
செல்லு 1
செல்லும் 6
செல்லும்-கொல் 1
செல்வ 3
செல்வம் 2
செல்வர் 1
செல்வர்-பால் 1
செல்வாரை 1
செல 2
செலவிட்டான் 1
செலவிட்டு 1
செவ்வழி 2
செவி 6
செவியில் 1
செழியனையும் 1
செழு 3
செழும் 4
செற்ற 1
செற்றானும் 1
செறி 1
செறிந்த 2
செறுவில் 1
செறுவின் 1
சென்றதே 1
சென்றார் 1
சென்றான் 3
சென்றிருந்தார் 1
சென்றீ 1
சென்று 18
சென்னி 1
சென்னியையும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


செக்கர் (1)

செக்கர் நெடு வானில் திங்கள் நிலா துளும்பி – நள:180/1

TOP


செங்கோல் (4)

வாய்மையும் செங்கோல் வளனும் மனத்தின்-கண் – நள:168/1
செம் நெறியால் பார் காத்த செங்கோல் நில வேந்தன் – நள:209/3
தேவி இவள் கற்புக்கும் செங்கோல் முறைமைக்கும் – நள:409/1
செங்கோல் அரசன் முகம் நோக்கி தேர்ச்சி இலா – நள:420/1

TOP


செங்கோலவர் (1)

அழிவரோ செங்கோலவர் – நள:234/4

TOP


செங்கோலன் (1)

செம்மை உடை மனத்தான் செங்கோலன் பொய்ம்மை – நள:278/2

TOP


செங்கோலாய் (3)

செங்கோலாய் உன்றன் திருவுள்ளம் ஈது ஆயின் – நள:251/1
சேர்ந்து அருளி நின்ற தனி செங்கோலாய் இங்கு ஒழிய – நள:266/3
அங்கு ஓர் முரசம் அறைவித்தான் செங்கோலாய்
அந்நாளும் நாளை அளவு என்றான் அந்தணன் போய் – நள:370/2,3

TOP


செங்கோலான் (1)

செம் மனத்தான் தண் அளியான் செங்கோலான் மங்கையர்கள் – நள:53/1

TOP


செண்டால் (1)

பருத்தது ஓர் மால் வரையை பண்டு ஒருகால் செண்டால்
திரித்த கோ இங்கு இருந்த சேய் – நள:142/3,4

TOP


செந்தமிழ் (1)

செந்தமிழ் வேத சிரம் எனலாம் நந்தும் – நள:179/2

TOP


செந்தமிழாம் (1)

பா வேய்ந்த செந்தமிழாம் என்ன பரந்ததே – நள:64/3

TOP


செந்தமிழோர் (1)

வந்தபடியே வழிக்கொண்டான் செந்தமிழோர்
நா வேய்ந்த சொல்லால் நளன் என்று போற்றி இசைக்கும் – நள:423/2,3

TOP


செந்தாமரை (3)

தேம் குவளை தன்னிலே செந்தாமரை மலர – நள:88/1
திண் தோள் வய வேந்தர் செந்தாமரை முகம் போய் – நள:162/1
வந்து அருளும் செந்தாமரை – நள:334/4

TOP


செந்து (1)

செந்து அடையும் வண்டு உறை தார் செய்யாள் வளர் மார்பன் – நள:65/1

TOP


செந்நெல் (6)

சடை செந்நெல் பொன் விளைக்கும் தன் நாடு பின்னா – நள:75/1
செம் தோடு பீறி தேன் செந்நெல் பசும் தோட்டில் – நள:149/3
செந்நெல் அரிவார் சினை யாமை வன் முதுகில் – நள:150/2
கொழுந்து ஏறி செந்நெல் குலை சாய்க்கும் நாடன் – நள:181/3
செந்நெல் விளைக்கும் திருநாடர் மன்ன – நள:361/2
தே நீர் அளித்து அருகு செந்நெல் கதிர் விளைக்கும் – நள:414/3

TOP


செப்பினான் (1)

தீங்கு தரும் கலியும் செப்பினான் நீங்கள் – நள:165/2

TOP


செப்பு (2)

செப்பு இளம் கொங்கைமீர் திங்கள் சுடர் பட்டு – நள:111/1
செப்பு அரிய செல்வ திருநகரும் ஒப்பு அரிய – நள:422/2

TOP


செப்புவான் (1)

சேம வேல் மன்னனுக்கு செப்புவான் செம் தனி கோல் – நள:18/1

TOP


செம் (41)

சேம வேல் மன்னனுக்கு செப்புவான் செம் தனி கோல் – நள:18/1
தாமரையின் செம் தேன் தளை அவிழ பூ மடந்தை – நள:19/2
செம் தேன் மொழியாள் செறி அளக பந்தியின் கீழ் – நள:42/1
இடை அன்னம் செம் கால் இள அன்னம் சொன்ன – நள:48/3
கொடியார் என செம் கை கூப்பினான் நெஞ்சம் – நள:50/3
செம் மனத்தான் தண் அளியான் செங்கோலான் மங்கையர்கள் – நள:53/1
செம் கண் மால் அல்லனேல் தேர் வேந்தர் ஒப்பரோ – நள:54/3
கரும் குழலார் செம் கையினால் வெண் கவரி பைம் கால் – நள:60/1
செம் கண் மத யானை தேர் வேந்தே தே மாலை – நள:83/1
செம் வாய அன்றில் துணை இழப்ப சென்று அடைந்தான் – நள:104/3
குண வாயில் செம் கதிரோன் குன்று – நள:133/4
செய்ய தாள் வெள்ளை சிறை அன்னம் செம் கமல – நள:138/3
தெரியில் இவன் கண்டாய் செம் கழு நீர் மொட்டை – நள:145/1
தேம் மரு தார் காளை இவன் கண்டாய் செம் மலர் மேல் – நள:146/1
வெம் சாறு பாய விளைந்து எழுந்த செம் சாலி – நள:147/2
செம் தோடு பீறி தேன் செந்நெல் பசும் தோட்டில் – நள:149/3
செம் தேன் மொழியாய் இ சேய் – நள:152/4
செம் கண் மகரத்தை தீண்டி போய் கங்கை-இடை – நள:154/2
சங்கம் புடைபெயர தான் கலங்கி செம் கமல – நள:156/2
மங்கல நாள் காண வருவான் போல் செம் குமுதம் – நள:170/2
செம் திருவின் கொங்கையினும் தேர் வேந்தன் ஆகத்தும் – நள:173/1
செம் கயல் கண் ஓடி செவி தடவ அம் கை – நள:177/2
பங்கயம் என்று எண்ணி படி வண்டை செம் கையால் – நள:184/2
செம் மலரில் தேனே தெளி – நள:185/4
சிறுக்கின்ற வாள் முகமும் செம் காந்தள் கையால் – நள:194/1
செழு நீல நோக்கு எறிப்ப செம் குவளை கொய்வாள் – நள:196/1
செம் நெறியால் பார் காத்த செங்கோல் நில வேந்தன் – நள:209/3
கங்கை திரை நீர் கரை ஏறி செம் கதிர் பைம் – நள:214/2
செம் பதிக்கே வீற்றிருந்த தேன் – நள:248/4
தேன் பிடிக்கும் தண் துழாய் செம் கண் கரு முகிலை – நள:259/1
செம் சுடரின் வந்த கரும் சுடர் போல் விஞ்ச – நள:279/2
செம் கால் நகம் சிதைய தேவியை விட்டு ஏகினான் – நள:287/3
நீட்டுவான் செம் கரத்தை நின்று – நள:294/4
செம் துவர் வாய் மென் மொழியாள் தேர்ந்து – நள:303/4
செம் தேன் மொழி பதறா சேர்ந்து – நள:320/4
செம் வண்ண வாயாளும் தேர் வேந்தனும் மகளை – நள:332/1
திரிவான் அ தீ கானில் செம் தீயின் வாய்ப்பட்டு – நள:337/3
தேர் தொழிற்கு மிக்கான் நீ ஆகு என்றான் செம் மனத்தால் – நள:349/3
செம் மொழியா தேர்ந்து அதனை சிந்தித்தே இ மொழிக்கு – நள:359/2
இங்கண் உறைதல் இழுக்கு அன்றோ செம் கை – நள:393/2
செம் வாய்மொழிக்கும் செயலுக்கும் சிந்தைக்கும் – நள:401/1

TOP


செம்பங்கி (1)

வெண் தோடன் செம்பங்கி வில் வேடன் கண்டான் – நள:304/2

TOP


செம்பொன் (1)

கொடி மேல் விழுந்து அழுதான் கொம்பும் அவன் செம்பொன்
அடி மேல் விழுந்தாள் அழுது – நள:324/3,4

TOP


செம்மாந்து (1)

செல்லும் மழ விடை போல் செம்மாந்து மெல் இயலாள் – நள:163/2

TOP


செம்மை (7)

சீத மதி குடை கீழ் செம்மை அறம் கிடப்ப – நள:26/1
தீராத காம தழலை தன் செம்மை எனும் – நள:93/1
மின்னும் தார் வீமன்-தன் மெய் மரபில் செம்மை சீர் – நள:159/1
சினை ஆமை வைகும் திருநாடா செம்மை
நினையாமை பூண்டார் நெறி – நள:217/3,4
ஒழிவரோ செம்மை உரை திறம்பா செய்கை – நள:234/3
தெரியாது சித்திரம் போல் நின்றிட்டான் செம்மை
புரிவான் துயரால் புலர்ந்து – நள:242/3,4
செம்மை உடை மனத்தான் செங்கோலன் பொய்ம்மை – நள:278/2

TOP


செய் (3)

செய் குன்றும் ஆறும் திரிந்து ஆடி தையலுடன் – நள:207/2
செய் தவம் தான் எத்தனையும் செய்தாலும் மை தீர் – நள:245/2
கொங்கை அளைந்து குழல் திருத்தி கோலம் செய்
அம் கை இரண்டும் அடு புகையால் இங்ஙன் – நள:398/1,2

TOP


செய்க்கு (1)

செய்க்கு அங்கு பாயும் திருநாடு புக்கு அங்கு – நள:416/2

TOP


செய்கின்ற (1)

மடை தொழிலே செய்கின்ற மன்னவன் காண் எங்கள் – நள:399/3

TOP


செய்கின்றது (1)

செய்கின்றது எல்லாம் தெரிந்து உணர்ந்து வா என்றாள் – நள:388/3

TOP


செய்கை (1)

ஒழிவரோ செம்மை உரை திறம்பா செய்கை
அழிவரோ செங்கோலவர் – நள:234/3,4

TOP


செய்கோ (1)

என் செய்கோ மற்று இதனுக்கு என்றான் இகல் சீறும் – நள:371/3

TOP


செய்த (4)

செய்த பிழை ஏது என்னும் தேர் வேந்தே என்று அழைக்கும் – நள:295/1
மா வலான் செய்த உதவிக்கு மாறாக – நள:342/3
மின் செய்த வேலான் விரைந்து – நள:371/4
உன்னை அறியாது உரை செய்த என்னை – நள:396/2

TOP


செய்ததனை (1)

தீது தரு கலி முன் செய்ததனை ஓராதே – நள:421/1

TOP


செய்தாய் (1)

என் நினைத்தா என் செய்தாய் என்னா புலம்பினாள் – நள:333/3

TOP


செய்தார் (1)

கணி மொழிந்த நாளில் கடிமணமும் செய்தார்
அணி_மொழிக்கும் அண்ணல்-அவற்கும் பணி_மொழியார் – நள:172/1,2

TOP


செய்தாலும் (1)

செய் தவம் தான் எத்தனையும் செய்தாலும் மை தீர் – நள:245/2

TOP


செய்தான் (1)

விதைய கோன் செய்தான் விருந்து – நள:412/4

TOP


செய்ய (5)

செய்ய கமல திருவை நிகரான – நள:35/1
செய்ய தாள் வெள்ளை சிறை அன்னம் செம் கமல – நள:138/3
குற்றேவல் செய்ய கொழும் பொன் அறை புக்கார் – நள:172/3
புக்கு அளையும் தாமரை கை பூ நாறும் செய்ய வாய் – நள:246/3
செய்ய முகம் மலர்ந்து தேர் வேந்தன் ஐயா நீ – நள:360/2

TOP


செய்யாள் (1)

செந்து அடையும் வண்டு உறை தார் செய்யாள் வளர் மார்பன் – நள:65/1

TOP


செய்யும் (1)

பூண்டு விரோதம் செய்யும் பொய் சூதை மிக்கோர்கள் – நள:218/3

TOP


செய்வாள் (2)

மயங்கினாள் என் செய்வாள் மற்று – நள:56/4
தான் இருந்து செய்வாள் தவம் – நள:119/4

TOP


செய (1)

சந்தி செய தாள் விளக்க தாளின் மறு தான் கண்டு – நள:210/1

TOP


செயல் (1)

தெய்வம் கெடுத்தால் செயல் உண்டோ மெய் வகையே – நள:266/2

TOP


செயலுக்கும் (1)

செம் வாய்மொழிக்கும் செயலுக்கும் சிந்தைக்கும் – நள:401/1

TOP


செயலை (1)

தார் குன்றா மெல்_ஓதி-தன் செயலை தன் மனத்தே – நள:377/3

TOP


செரு (2)

செரு கதிர் வேல் கண்ணியுடன் தேர் வேந்தன் கூட – நள:169/1
செரு வாளை பார்த்து உவக்கும் சேய் – நள:192/4

TOP


செருக்கு (1)

செருக்கு மான் தேர் வெய்யோன் சென்று – நள:416/4

TOP


செல் (1)

அழைக்கைக்கும் முன் செல் அடி – நள:179/4

TOP


செல்கின்றான் (1)

பழி வழியே செல்கின்றான் பார்த்து – நள:336/4

TOP


செல்ல (4)

மை தடம் கண் செல்ல வய வேந்தர் சித்தம் – நள:136/2
உன் சரிதம் செல்ல உலகு ஆளும் காலத்தும் – நள:410/1
வில் தானை முன் செல்ல வேல் வேந்தர் பின் செல்ல – நள:414/1
வில் தானை முன் செல்ல வேல் வேந்தர் பின் செல்ல
பொன் தேர் மேல் தேவியோடும் போயினான் முற்று ஆம்பல் – நள:414/1,2

TOP


செல்லு (1)

செல்லு மடந்தை சிலம்பு அவித்து மெல்ல போய் – நள:185/2

TOP


செல்லும் (6)

தேவர் பணி தலைமேல் செல்லும் திரிந்து ஒருகால் – நள:84/1
வண்டு இரிய செல்லும் மணி நீர் கலிங்கர் கோன் – நள:153/3
செல்லும் மழ விடை போல் செம்மாந்து மெல் இயலாள் – நள:163/2
செல்லும் கொடியோன் தெரிந்து – நள:215/4
வான நெடு வீதி செல்லும் மணி தேரோன் – நள:294/1
தீ கண் புலி தொடர செல்லும் சிறு மான் போல் – நள:310/1

TOP


செல்லும்-கொல் (1)

இவ்வளவில் செல்லும்-கொல் உவ்வளவில் காணும்-கொல் – நள:47/1

TOP


செல்வ (3)

பீடு ஆரும் செல்வ பெடை வண்டோடு ஊடா – நள:25/2
கோ வேந்தர் செல்வ குழாம் – நள:64/4
செப்பு அரிய செல்வ திருநகரும் ஒப்பு அரிய – நள:422/2

TOP


செல்வம் (2)

கேடு இல் விழு செல்வம் கேடு எய்து சூதாடல் – நள:16/1
போற்று அறிய செல்வம் புனல் நாட்டொடும் போக – நள:248/1

TOP


செல்வர் (1)

முகம் பார்த்து அருள் நோக்கி முன் இரந்து செல்வர்
அகம் பார்க்கும் அற்றோரை போல மிகும் காதல் – நள:68/1,2

TOP


செல்வர்-பால் (1)

சின கதிர் வேல் கண் மடவாய் செல்வர்-பால் சென்றீ – நள:249/1

TOP


செல்வாரை (1)

கொற்றவன்-பால் செல்வாரை கொல்வான் முரசு அறைந்து – நள:240/1

TOP


செல (2)

தூது வந்த காதலனை சொல்லி செல விடுத்த – நள:101/1
வனத்தே செல பணித்து மாயத்தால் சூழ்ந்தது – நள:232/3

TOP


செலவிட்டான் (1)

சென்று உணர்தி என்று செலவிட்டான் வேதியனை – நள:322/3

TOP


செலவிட்டு (1)

சேதி நகர்க்கே திருவை செலவிட்டு அப்போதில் – நள:315/1

TOP


செவ்வழி (2)

சேமம் களிறு புக தீம் பாலின் செவ்வழி யாழ் – நள:122/1
பாவையரை செவ்வழி யாழ் பண்ணின் மொழி பின்னு குழல் – நள:227/3

TOP


செவி (6)

மொழி மேல் செவி வைத்து மோக சுழி மேல் தன் – நள:67/2
கேட்ட செவி வழியே கேளாது உணர்வு ஓட – நள:71/1
பண்ணில் செவி வைத்து பைம் குவளை உண்ணாது – நள:148/2
செம் கயல் கண் ஓடி செவி தடவ அம் கை – நள:177/2
சிறு குதலை கேளா செவி – நள:247/4
தெய்வ செவி கொதுகின் சில் பாடல் இ இரவில் – நள:271/2

TOP


செவியில் (1)

சாற்றினான் அந்த உரை தார் வேந்தன் தன் செவியில்
ஏற்றினான் வந்தான் எதிர் – நள:365/3,4

TOP


செழியனையும் (1)

செழியனையும் சென்னியையும் சேர திறை கொள் – நள:7/3

TOP


செழு (3)

செழு முகத்தை தாமரைக்கே சேர்த்தாள் கெழுமிய அ – நள:191/2
செழு நீல நோக்கு எறிப்ப செம் குவளை கொய்வாள் – நள:196/1
செழு நீலம் மாறா சிவப்பு – நள:202/4

TOP


செழும் (4)

சீத களப செழும் சேற்றால் வீதி வாய் – நள:20/2
செழும் தரள வெண்குடையாய் தேவர்களும் நீயும் – நள:96/3
விழுந்திருக்கும் தன் உடம்பை மீள செழும் தரள – நள:127/2
செழும் தேரில் ஏறினான் சென்று – நள:181/4

TOP


செற்ற (1)

தீ கலியால் செற்ற திரு மனத்தான் பூம் கழலை – நள:343/2

TOP


செற்றானும் (1)

செற்றானும் கண்டாய் இ சேய் – நள:144/4

TOP


செறி (1)

செம் தேன் மொழியாள் செறி அளக பந்தியின் கீழ் – நள:42/1

TOP


செறிந்த (2)

வரை செறிந்த தோள் மன்னர் வந்தார் விரை செறிந்த – நள:134/2
வரை செறிந்த தோள் மன்னர் வந்தார் விரை செறிந்த
மாலை துவள முடி தயங்க வால் வளையும் – நள:134/2,3

TOP


செறுவில் (1)

அம் கை வேல் மன்னன் அகலம் எனும் செறுவில்
கொங்கை ஏர் பூட்டி குறு வியர் நீர் அங்கு அடைத்து – நள:203/1,2

TOP


செறுவின் (1)

வீரன் அகல செறுவின் மீது ஓடி குங்குமத்தின் – நள:176/1

TOP


சென்றதே (1)

சிந்தையினும் கடுக சென்றதே சந்த விரை – நள:377/2

TOP


சென்றார் (1)

சென்றார் புகு நரகம் சேர்வாய்-கொல் என்று அழியா – நள:265/3

TOP


சென்றான் (3)

குளம்பு ஏய்க்கும் நல் நாடன் கோதையொடும் சென்றான்
இளம் பேய்க்கும் தோன்றா இருள் – நள:268/3,4
மொழி வழியே சென்றான் முரண் கலியின் வஞ்ச – நள:336/3
மிக்கானும் சென்றான் விரைந்து – நள:359/4

TOP


சென்றிருந்தார் (1)

தேவர் நளன் உருவா சென்றிருந்தார் பூ வரைந்த – நள:157/2

TOP


சென்றீ (1)

சின கதிர் வேல் கண் மடவாய் செல்வர்-பால் சென்றீ
எனக்கு என்னும் இ மாற்றம் கண்டாய் தனக்கு உரிய – நள:249/1,2

TOP


சென்று (18)

ஆண்டகையே தூதுவனாய் சென்று அவனி வேண்ட – நள:8/2
தேர் வேந்தற்கு என் நிலைமை சென்று உரைத்தி என்று உரைத்தாள் – நள:57/3
நீண்ட கமலத்தை நீல கடை சென்று
தீண்டும் அளவில் திறந்ததே பூண்டது ஓர் – நள:89/1,2
வானவர் கோன் ஏவல் வழி சென்று வாள்_நுதலை – நள:97/1
மென் மொழியும் சென்று உரைத்தான் மீண்டு – நள:98/4
செம் வாய அன்றில் துணை இழப்ப சென்று அடைந்தான் – நள:104/3
செழும் தேரில் ஏறினான் சென்று – நள:181/4
ஐயுற்று நோக்கும் அகல் பொழில் சென்று எய்தினான் – நள:205/3
குளிப்பான் போல் சென்று அடைந்தான் கூர் இருளால் பாரை – நள:267/3
அம் கண் விசும்பின் அவிர் மதி மேல் சென்று அடையும் – நள:299/1
சென்று உணர்தி என்று செலவிட்டான் வேதியனை – நள:322/3
ஓடும் புரவி தேர் வெய்யோன் ஒளி சென்று
நாடும் இடம் எல்லாம் நாடி போய் கூடினான் – நள:323/1,2
சேதி திருநாடு சென்று – நள:323/4
தேர் வேந்தன் வாகுவனாய் சென்று – நள:358/4
சென்று அறிந்து வா என்றாள் தேர்ந்து – நள:363/4
பொன் நகரி சென்று அடைந்தான் போர் வேட்டு எழும் கூற்றம் – நள:382/3
செருக்கு மான் தேர் வெய்யோன் சென்று – நள:416/4
வென்றி மணி நெடும் தேர் மேல் ஏறி சென்று அடைந்தான் – நள:417/2

TOP


சென்னி (1)

சென்னி தடவும் திருநாடன் பொன்னில் – நள:141/2

TOP


சென்னியையும் (1)

செழியனையும் சென்னியையும் சேர திறை கொள் – நள:7/3

TOP