கா – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 5
காக்க 2
காக்கும் 2
காகம் 1
காசினியில் 1
காசினியும் 1
காட்சி 2
காட்சியர் 1
காட்ட 1
காட்டில் 1
காட்டினாள் 1
காட்டினான் 1
காட்டு 2
காட்டு-இடையே 1
காட்டுதிரோ 1
காட்டுவான் 1
காடு 1
காண் 16
காண்கிலான் 1
காண்கிலேன் 1
காண்குதிரோ 1
காண்டலுமே 2
காண்டாவனம் 1
காண்பதோர் 1
காண்பான் 1
காண 4
காணலாம் 3
காணா 2
காணாது 5
காணாமல் 3
காணார் 1
காணும்-கொல் 1
காணேன் 2
காத்த 2
காத்தாள் 1
காத்தான் 2
காத்திருக்கும் 1
காதம் 1
காதல் 9
காதலருக்கு 1
காதலரை 2
காதலவர் 1
காதலற்கும் 1
காதலன் 1
காதலனும் 1
காதலனை 4
காதலார் 1
காதலால் 1
காதலி 2
காதலி-தன் 1
காதலிக்கும் 1
காதலித்த 1
காதலித்தாள் 1
காதலியும் 1
காதலியை 5
காது 1
காதை 1
காந்தள் 2
காந்தார 1
காந்தாரம் 2
காப்ப 1
காப்பான் 1
காப்பு 2
காம்பின் 1
காம 7
காமர் 2
காமரு 2
காமன் 4
காய் 3
காயத்தை 1
காயும் 1
கார் 17
கார்க்கோடகன் 1
காரணம் 3
காரணமா 1
காரிகை 2
காரிகை-தன் 1
காரிகையார் 1
காரிகையும் 2
காரேயும் 1
காரேனும் 1
கால் 17
காலத்து 1
காலத்தும் 1
காலம் 3
காலன் 1
காலால் 1
காலிக்கு 1
காலில் 1
காலை 2
காவல் 5
காவலர் 1
காவலர்க்கு 2
காவலர்கள் 1
காவலரை 1
காவலன் 1
காவலன்-பால் 1
காவலனுக்கு 1
காவலனே 1
காவலனை 2
காவி 4
காவின்-இடை 1
காவும் 1
காளை 4
காளைக்கும் 1
காற்று 2
காற்றுக்கு 1
கான் 2
கான்-ஊடே 1
கான்ற 1
கான 1
கானகத்து 3
கானகத்தே 3
கானகம் 1
கானகம்-தனிலே 1
கானகமும் 1
கானத்து-இடை 1
கானம் 1
கானலே 1
கானில் 7
கானின் 2
கானும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


கா (5)

கலங்கலை நீ என்று உரைத்தான் கா மருவு நாடற்கு – நள:16/3
உறையும் இளம் மர கா ஒக்கும் இறை வளை கை – நள:198/2
இ கடி கா நீங்கள் உறையும் இளம் மர கா – நள:199/3
இ கடி கா நீங்கள் உறையும் இளம் மர கா
ஒக்குமதோ என்றாள் உயிர்த்து – நள:199/3,4
வந்து எடுத்து கா என்றான் மாலை மணி வண்டு – நள:339/3

TOP


காக்க (2)

வீக்கிய கச்சையர் வேல் வாளர் காக்க
இடை யாமம் காவலர்கள் போந்தார் இருளில் – நள:121/2,3
யார் காக்க போல்வது நீ யாங்கு என்றார் தம் கண்ணின் – நள:233/3

TOP


காக்கும் (2)

பொன் உலகம் காக்கும் புரவலனை மென் மாலை – நள:94/2
பணி முடியில் பார் காக்கும் பார் வேந்தர் தங்கள் – நள:395/3

TOP


காகம் (1)

புன் காகம் கொள்ளத்தான் போனால் போல் தன் கால் – நள:231/2

TOP


காசினியில் (1)

கண் இமைத்தலால் அடிகள் காசினியில் தோய்தலால் – நள:160/1

TOP


காசினியும் (1)

காசினியும் தாமரையும் கண் விழிப்ப வாசம் – நள:132/2

TOP


காட்சி (2)

கரும் பாம்பு வெண் மதியை கைக்கொண்ட காட்சி
அரும்பாம் பணை முலையாய் ஆம் – நள:194/3,4
குற்றம் இல் காட்சி குதலை வாய் மைந்தரையும் – நள:244/1

TOP


காட்சியர் (1)

ஏதம் இலா காட்சியர் வந்து எய்தினார் போதில் – நள:72/2

TOP


காட்ட (1)

காவலரை தன் சேடி காட்ட கண்டு ஈர் இருவர் – நள:157/1

TOP


காட்டில் (1)

ஈட்டங்கள் சூழ இருந்தானை காட்டில்
பெருந்தகையை கண்டார்கள் பேர் எழில் தோள் வேந்தர் – நள:9/2,3

TOP


காட்டினாள் (1)

தார் வேந்தன் பெற்ற தனி_கொடிக்கு காட்டினாள்
தேர் வேந்தர் தம்மை தெரிந்து – நள:140/3,4

TOP


காட்டினான் (1)

கொய்யாது போவாளை கோல் வளைக்கு காட்டினான்
வையாரும் வேல் தடக்கை மன் – நள:196/3,4

TOP


காட்டு (2)

காட்டு நீ என்றான் கலங்காத உள்ளத்தை – நள:252/3
ஒளியாது காட்டு உன் உரு – நள:402/4

TOP


காட்டு-இடையே (1)

பூம் குவளை காட்டு-இடையே போயினான் தேம் குவளை – நள:27/2

TOP


காட்டுதிரோ (1)

போனாரை காட்டுதிரோ என்னா புலம்பினாள் – நள:297/3

TOP


காட்டுவான் (1)

காட்டுவான் போல் இருள் போய் கை வாங்க கான்-ஊடே – நள:294/3

TOP


காடு (1)

கள் வார்ந்த தாமரையின் காடு உழக்கி புள்ளோடு – நள:153/2

TOP


காண் (16)

ஏடு அவிழ் தார் மன்னர்க்கு இயல்பே காண் வாடி – நள:16/2
காண பிடித்தது காண் என்றான் களி வண்டு – நள:34/3
காணார் போய் மற்றவளை காண் என்றான் கார் வண்டின் – நள:86/3
கணம் கவிழ்ந்த வேலன் இவன் காண் – நள:141/4
கதிர் கொண்ட பூண் முலையாய் காண் – நள:182/4
பொன் அடியில் தாழ்ந்தனவே பூம் குழலாய் காண் என்றான் – நள:183/3
வேர்த்தாளை காண் என்றான் வேந்து – நள:184/4
கண்ணானை போன்றனளே காண் – நள:190/4
காணாது அயர்வானை காண் – நள:193/4
காண் தகைய வெம் கலியும் காண்கிலான் நீண்ட புகழ் – நள:209/2
நல் நாடு தோற்பித்தோன் நானே காண் என்றதே – நள:263/3
கட்டு உரைத்து காண் என்றான் கார் வண்டு காந்தாரம் – நள:313/3
வினைவலி காண் என்றாள் மெலிந்து – நள:318/4
பண்டை விதியின் பயனே காண் தண் தரள – நள:366/2
முன்னே விழுந்தது காண் முன் நாளில் அன்னதற்கு – நள:373/2
மடை தொழிலே செய்கின்ற மன்னவன் காண் எங்கள் – நள:399/3

TOP


காண்கிலான் (1)

காண் தகைய வெம் கலியும் காண்கிலான் நீண்ட புகழ் – நள:209/2

TOP


காண்கிலேன் (1)

திரு முகம் நான் காண்கிலேன் தேர் வேந்தே என்றாள் – நள:301/3

TOP


காண்குதிரோ (1)

நீரேனும் காண்குதிரோ என்று அழுதாள் நீள் குழற்கு – நள:302/3

TOP


காண்டலுமே (2)

தந்தையை முன் காண்டலுமே தாமரை கண்ணீர் சொரிய – நள:331/1
தாதையை முன் காண்டலுமே தாமரை கண் நீர் அரும்ப – நள:405/1

TOP


காண்டாவனம் (1)

காண்டாவனம் தீ கடவுள் உண கை கணையால் – நள:14/1

TOP


காண்பதோர் (1)

இன்று உன்னை காண்பதோர் ஆதரவால் யான் இங்ஙன் – நள:385/1

TOP


காண்பான் (1)

இருக்குமா காண்பான் போல் ஏறினான் குன்றில் – நள:416/3

TOP


காண (4)

காண பிடித்தது காண் என்றான் களி வண்டு – நள:34/3
மா இரு ஞாலத்து உயிர் காண வான் அரங்கில் – நள:105/1
மங்கல நாள் காண வருவான் போல் செம் குமுதம் – நள:170/2
என்னை தான் காண இசைந்ததோ தன் மரபுக்கு – நள:374/2

TOP


காணலாம் (3)

மூல பழ மறைக்கு முன்னேயும் காணலாம்
காலிக்கு பின்னேயும் காணலாம் மால் யானை – நள:334/1,2
காலிக்கு பின்னேயும் காணலாம் மால் யானை – நள:334/2
எந்தை கழல் இணையில் எ மருங்கும் காணலாம்
கந்து சுளியும் கடா களிற்றின் வந்து – நள:395/1,2

TOP


காணா (2)

மாசு இலா பூம் குழலாள் மற்று அவரை காணா நின்று – நள:157/3
மக்களை முன் காணா மனம் நடுங்கா வெய்துயிரா – நள:390/1

TOP


காணாது (5)

காணாது அயர்வானை காண் – நள:193/4
அங்கு தான் காணாது அயர்ந்து – நள:288/4
மன்னே என அழைத்தாள் மற்றும் அவனை காணாது
என்னே இஃது என் என்று எழுந்து – நள:289/3,4
காணாது அழுகின்றேன் என்றாள் கதிர் இமைக்கும் – நள:314/3
அன்னவனை காணாது அலமருவேன் இ நகர்க்கே – நள:320/2

TOP


காணாமல் (3)

காரிகை-தன் வெம் துயரம் காணாமல் நீத்து அந்த – நள:280/1
கை அரிக்கொண்டு எ இடத்தும் காணாமல் ஐயகோ – நள:290/2
வார் ஆர் முலையாள் அ மன்னவனை காணாமல்
நீரால் மறைத்தனவே நின்று – நள:407/3,4

TOP


காணார் (1)

காணார் போய் மற்றவளை காண் என்றான் கார் வண்டின் – நள:86/3

TOP


காணும்-கொல் (1)

இவ்வளவில் செல்லும்-கொல் உவ்வளவில் காணும்-கொல்
இவ்வளவில் காதல் இயம்பும்-கொல் இவ்வளவின் – நள:47/1,2

TOP


காணேன் (2)

காணேன் இங்கு என்னா கலங்கினாள் கண் பனிப்ப – நள:273/3
எய்து துயர் கரை காணேன் என்னும் பையவே – நள:295/2

TOP


காத்த (2)

தீது ஓவ பார் காத்த சேய் – நள:15/4
செம் நெறியால் பார் காத்த செங்கோல் நில வேந்தன் – நள:209/3

TOP


காத்தாள் (1)

காத்தாள் அ கை மலரை காந்தள் என பாய்தலுமே – நள:184/3

TOP


காத்தான் (2)

தாது அவிழ் பூ தாரான் தனி காத்தான் மாதர் – நள:26/2
வான் நாடும் காத்தான் மருங்கு – நள:76/4

TOP


காத்திருக்கும் (1)

கன்னி பெடை உண்ண காத்திருக்கும் இன் அருள் கண்டு – நள:353/2

TOP


காதம் (1)

நால்_ஆறு காதம் நடந்ததே தோலாமை – நள:378/2

TOP


காதல் (9)

இற்றது நெஞ்சம் எழுந்தது இரும் காதல்
அற்றது மானம் அழிந்தது நாண் மற்று இனி உன் – நள:45/1,2
இவ்வளவில் காதல் இயம்பும்-கொல் இவ்வளவின் – நள:47/2
அகம் பார்க்கும் அற்றோரை போல மிகும் காதல்
கேளா இருந்திட்டான் அன்னத்தை கேளாரை – நள:68/2,3
மா காதல் வைத்ததோ மன்னவர்-தம் இன் அருளோ – நள:129/3
கார் ஆரும் மெல் ஓதி கன்னி-அவள் காதல் எனும் – நள:176/3
காதல் வரம்பு ஒழுகி காம பயிர் விளைத்தாள் – நள:203/3
காதல் கவறாடல் கள் உண்டல் பொய் மொழிதல் – நள:217/1
காதல் இருவரையும் கொண்டு கடும் சுரம் போக்கு – நள:243/1
காதல் அன்பு மிக்காளை கார் இருளில் கைவிட்டு இன்று – நள:285/3

TOP


காதலருக்கு (1)

காதலரை போக்கி அருள் என்றாள் காதலருக்கு
ஏதிலரை போல எடுத்து – நள:251/3,4

TOP


காதலரை (2)

காதலரை போக்கி அருள் என்றாள் காதலருக்கு – நள:251/3
காதலரை கொண்டுபோய் காதலி-தன் தாதைக்கு – நள:252/2

TOP


காதலவர் (1)

காதலவர் மேலே கண்ணோட விண்ணோடும் – நள:256/1

TOP


காதலற்கும் (1)

காவல் கொடை வேந்தே காதலற்கும் காதலிக்கும் – நள:420/3

TOP


காதலன் (1)

கான் ஆள மக்களையும் கைவிட்டு காதலன் இன் – நள:329/3

TOP


காதலனும் (1)

காவி பொரு நெடும் கண் காதலியும் காதலனும்
வாவியும் ஆறும் குடைந்து ஆடி தேவின் – நள:197/1,2

TOP


காதலனை (4)

தூது வந்த காதலனை சொல்லி செல விடுத்த – நள:101/1
கோ காதலனை குல மகளுக்கு என்று உரைத்தாள் – நள:244/3
கருகியவோ என்று அழுதாள் காதலனை முன் நாள் – நள:398/3
காதலி தன் காதலனை கண்ணுற்றான் ஓதம் – நள:400/2

TOP


காதலார் (1)

கடல் போலும் காதலார் கையற்றார் தங்கள் – நள:325/3

TOP


காதலால் (1)

ஆதபத்தின் வாய்ப்பட்டு அழிகின்றேன் காதலால்
வந்து எடுத்து கா என்றான் மாலை மணி வண்டு – நள:339/2,3

TOP


காதலி (2)

காதலித்தாள் வீமன் தன் காதலி என்று ஓதினான் – நள:371/2
காதலி தன் காதலனை கண்ணுற்றான் ஓதம் – நள:400/2

TOP


காதலி-தன் (1)

காதலரை கொண்டுபோய் காதலி-தன் தாதைக்கு – நள:252/2

TOP


காதலிக்கும் (1)

காவல் கொடை வேந்தே காதலற்கும் காதலிக்கும்
யாவர்க்கும் தீது இலவே என்று – நள:420/3,4

TOP


காதலித்த (1)

காரேயும் கூந்தலார் காரிகை மேல் காதலித்த
தாரேயும் தோளான் தனி மனம் போல் நேரே – நள:224/1,2

TOP


காதலித்தாள் (1)

காதலித்தாள் வீமன் தன் காதலி என்று ஓதினான் – நள:371/2

TOP


காதலியும் (1)

காவி பொரு நெடும் கண் காதலியும் காதலனும் – நள:197/1

TOP


காதலியை (5)

கோ காதலியை குறி கொண்-மின் நீக்காத – நள:285/2
காதலியை கார் இருளில் கானகத்தே கைவிட்ட – நள:354/1
கார் இருளில் பாழ் மண்டபத்தே தன் காதலியை
சோர் துயிலின் நீத்தல் துணிவு அன்றோ தேர் வேந்தற்கு – நள:363/1,2
கானகத்து காதலியை கார் இருளில் கைவிட்டு – நள:365/1
கானகத்தே காதலியை நீத்து கரந்து உறையும் – நள:404/3

TOP


காது (1)

பொய்தல் கமலத்தின் போது இரண்டை காது இரண்டில் – நள:192/1

TOP


காதை (1)

வாழி நளன் காதை வழுத்துவோர் வாழிய – நள:427/2

TOP


காந்தள் (2)

காத்தாள் அ கை மலரை காந்தள் என பாய்தலுமே – நள:184/3
சிறுக்கின்ற வாள் முகமும் செம் காந்தள் கையால் – நள:194/1

TOP


காந்தார (1)

கழை கோதையர் ஏய்க்கும் காந்தார நாடன் – நள:155/3

TOP


காந்தாரம் (2)

காந்தாரம் பாடி களி வண்டு நின்று அரற்றும் – நள:61/3
கட்டு உரைத்து காண் என்றான் கார் வண்டு காந்தாரம்
விட்டு உரைக்கும் தார் வணிகர் வேந்து – நள:313/3,4

TOP


காப்ப (1)

வில்லி கணை தெரிந்து மெய் காப்ப முல்லை எனும் – நள:106/2

TOP


காப்பான் (1)

நிற்கின்றது அந்தோ நிலம் காப்பான் முன் கொண்டு – நள:107/2

TOP


காப்பு (2)

கழிய ஆர்த்தார் நமக்கு ஓர் காப்பு – நள:4/4
காமன் திருவுக்கு ஓர் காப்பு – நள:79/4

TOP


காம்பின் (1)

காம்பின் வாய் வில் வேடன் கண்டு – நள:306/4

TOP


காம (7)

வாயுடையது என்னுடைய வாழ்வு என்றான் வெம் காம
தீ உடைய நெஞ்சு உடையான் தேர்ந்து – நள:45/3,4
கண்டு ஆற்றாது உள்ளம் கலங்கினான் காம நோய் – நள:49/3
வெய்து ஆம் அ காம விடாய் – நள:51/4
கடக்கும் ஆறு என் என்றான் காம நீர் ஆழி – நள:85/3
தீராத காம தழலை தன் செம்மை எனும் – நள:93/1
காதல் வரம்பு ஒழுகி காம பயிர் விளைத்தாள் – நள:203/3
காம நீர் ஓத கடல் கிளர்ந்தால் ஒத்ததே – நள:330/3

TOP


காமர் (2)

காமர் கயல் புரள காவி முகை நெகிழ – நள:19/1
காமர் நெடு நாடு கைவிட்டு வீமன்-தன் – நள:382/2

TOP


காமரு (2)

தாமரையாள் வைகும் தடம் தோளான் காமரு பூம் – நள:24/2
காமரு சங்கு ஈன்ற கதிர் முத்தை தாமரை தன் – நள:146/2

TOP


காமன் (4)

மா மனை வாய் வாழும் மயில் குலங்கள் காமன்
படைகற்பான் வந்து அடைந்தான் பைம் தொடியாள் பாதம் – நள:44/2,3
காமன் திருவுக்கு ஓர் காப்பு – நள:79/4
கானும் தடம் காவும் காமன் படைவீடு – நள:112/1
தாமுள் உறை புகுந்த தார் வண்டு காமன் தன் – நள:122/2

TOP


காய் (3)

காலை இருள் சீக்கும் காய் கதிர் போல் சோலை – நள:5/2
கண்ணியதை அறிந்து காய் கலியும் பண்ணினுக்கு – நள:281/2
இ தாழ் பணையில் இரும் தான்றி காய் எண்ணில் – நள:379/1

TOP


காயத்தை (1)

நீ இங்கு வந்தது யான் நினைந்து காயத்தை
மாறு ஆக்கிக்கொண்டு மறைந்து உறைதல் காரணமா – நள:346/2,3

TOP


காயும் (1)

காயும் கட களிற்றாய் கார்க்கோடகன் என் பேர் – நள:346/1

TOP


கார் (17)

வேரி புனல் நனைப்ப வேய் அடைந்தான் கார் வண்டு – நள:29/2
காணார் போய் மற்றவளை காண் என்றான் கார் வண்டின் – நள:86/3
கருவிக்கு நீங்காத கார் இருள் வாய் கங்குல் – நள:126/1
உருவி புகுந்ததால் ஊதை பருகி கார்
வண்டு போகட்ட மலர் போல் மருள் மாலை – நள:126/2,3
சொரிகிற கார் இருள் போல் சோரும் புரி குழலை – நள:128/2
கன்று குதட்டிய கார் நீலம் முன்றில் – நள:135/2
கார் ஆரும் மெல் ஓதி கன்னி-அவள் காதல் எனும் – நள:176/3
காதல் அன்பு மிக்காளை கார் இருளில் கைவிட்டு இன்று – நள:285/3
கையால் வயிறு அலைத்து கார் இருள்-வாய் வெய்யோனை – நள:293/2
கழுகு வாழ் கானகத்து கார் அரவின் வாயில் – நள:304/3
கட்டு உரைத்து காண் என்றான் கார் வண்டு காந்தாரம் – நள:313/3
காதலியை கார் இருளில் கானகத்தே கைவிட்ட – நள:354/1
கார் இருளில் பாழ் மண்டபத்தே தன் காதலியை – நள:363/1
கானகத்து காதலியை கார் இருளில் கைவிட்டு – நள:365/1
கார் அடுத்த சோலை கடல் நாடன் தேர் அடுத்த – நள:380/2
கடைவாயில் கார் நீலம் கண் விழிக்கும் நாடன் – நள:386/3
கார் பெற்ற தோகையோ கண் பெற்ற வாள் முகமோ – நள:425/1

TOP


கார்க்கோடகன் (1)

காயும் கட களிற்றாய் கார்க்கோடகன் என் பேர் – நள:346/1

TOP


காரணம் (3)

சேர்வு அரிய வெம் கானம் சேர்தற்கு காரணம் தான் – நள:15/2
என் காரணம் என்றான் ஏற்று அமரில் கூற்று அழைக்கும் – நள:345/3
காரணம் தான் ஈது அன்றோ என்றான் கடாம் சொரியும் – நள:373/3

TOP


காரணமா (1)

மாறு ஆக்கிக்கொண்டு மறைந்து உறைதல் காரணமா
வேறு ஆக்கிற்று என்றான் விரைந்து – நள:346/3,4

TOP


காரிகை (2)

காரேயும் கூந்தலார் காரிகை மேல் காதலித்த – நள:224/1
காரிகை தான் பட்ட துயர் கண்டாயோ சோர் குழலும் – நள:326/2

TOP


காரிகை-தன் (1)

காரிகை-தன் வெம் துயரம் காணாமல் நீத்து அந்த – நள:280/1

TOP


காரிகையார் (1)

கலங்குவன மாளிகை மேல் காரிகையார் கண்ணே – நள:22/3

TOP


காரிகையும் (2)

கனற்கு ஏயும் வேலானும் காரிகையும் சேர்ந்தார் – நள:174/3
காரிகையும் தானும் போய் கண்ணுற்றான் மூரி – நள:204/2

TOP


காரேயும் (1)

காரேயும் கூந்தலார் காரிகை மேல் காதலித்த – நள:224/1

TOP


காரேனும் (1)

காரேனும் ஒவ்வாள் கலுழ்ந்து – நள:302/4

TOP


கால் (17)

அறு கால் சிறு பறவை அம் சிறகால் வீசும் – நள:41/3
இடை அன்னம் செம் கால் இள அன்னம் சொன்ன – நள:48/3
கரும் குழலார் செம் கையினால் வெண் கவரி பைம் கால்
மருங்கு உலவ வார் முரசம் ஆர்ப்ப நெருங்கு – நள:60/1,2
வந்து உருவ வார் சிலையை கால் வளைத்து வெம் தீயும் – நள:173/2
வடி வாள் மேல் கால் வளைத்து வார் புருவம் என்னும் – நள:201/3
கன்னி இளம் மேதி கால் குளம்பு பொன் உரைத்த – நள:213/2
வெம் கண் சின விடையின் மேல் ஏறி கால் ஏற – நள:214/1
மென் கால் சிறை அன்னம் வீற்றிருந்த மென் மலரை – நள:231/1
புன் காகம் கொள்ளத்தான் போனால் போல் தன் கால்
பொடி ஆட தேவியொடும் போயினான் அன்றே – நள:231/2,3
நீர் வார்த்து கால் கழுவா நின்று – நள:233/4
குறுகு தலை கிண்கிணி கால் கோ மக்கள் பால் வாய் – நள:247/3
கை புகுந்தது என்னுடைய கால் புகுந்தது என்று அழுதாள் – நள:276/3
போய் ஒரு கால் மீளும் புகுந்து ஒரு கால் மீண்டு ஏகும் – நள:283/1
போய் ஒரு கால் மீளும் புகுந்து ஒரு கால் மீண்டு ஏகும் – நள:283/1
செம் கால் நகம் சிதைய தேவியை விட்டு ஏகினான் – நள:287/3
மின் கால் அயில் முக வேல் வேந்து – நள:345/4
மின் கால் அயில் வேலாய் மெய் என்று நன் காவி – நள:411/2

TOP


காலத்து (1)

என் காலத்து உன் சரிதம் கேட்டாரை யான் அடையேன் – நள:411/1

TOP


காலத்தும் (1)

உன் சரிதம் செல்ல உலகு ஆளும் காலத்தும்
மின் சொரியும் வேலாய் மிக விரும்பி என் சரிதம் – நள:410/1,2

TOP


காலம் (3)

இடைநின்ற காலம் போல் இன்று – நள:107/4
புணர்ந்தார் நெடும் காலம் புக்கு – நள:178/4
புக்கோர் அரு வினை போல் போயிற்றே அ காலம்
கானகத்தே காதலியை நீத்து கரந்து உறையும் – நள:404/2,3

TOP


காலன் (1)

கடைவார் தம் கை போலும் ஆயிற்றே காலன்
வடிவு ஆய வேலான் மனம் – நள:283/3,4

TOP


காலால் (1)

அம்புயத்தின் போதை அறு காலால் தும்பி – நள:352/2

TOP


காலிக்கு (1)

காலிக்கு பின்னேயும் காணலாம் மால் யானை – நள:334/2

TOP


காலில் (1)

காலில் போய் தேவியொடும் கண்ணுற்றான் ஞாலம் சேர் – நள:257/2

TOP


காலை (2)

காலை இருள் சீக்கும் காய் கதிர் போல் சோலை – நள:5/2
காலை முரசும் கலந்து – நள:134/4

TOP


காவல் (5)

காவல் குடை வேந்தை கண்ணுற்று விண்ணவர் கோன் – நள:82/1
தேவர் கோனே அ திருநகரில் காவல்
கடக்கும் ஆறு என் என்றான் காம நீர் ஆழி – நள:85/2,3
காவல் கடந்து எங்கள் கன்னி மாடம் புகுந்தாய் – நள:92/1
விரை மலர் பூ மெல் அணையும் மெய் காவல் பூண்ட – நள:273/1
காவல் கொடை வேந்தே காதலற்கும் காதலிக்கும் – நள:420/3

TOP


காவலர் (1)

கண் இழந்து மாய கவறு ஆடி காவலர் தாம் – நள:17/1

TOP


காவலர்க்கு (2)

காவலன் தன் தூதர் கடை காவலர்க்கு அறிவித்து – நள:73/1
வய மருவுகின்ற மண காவலர்க்கு
சயம்வரம் தான் கண்டது ஓர் சார்பு – நள:100/3,4

TOP


காவலர்கள் (1)

இடை யாமம் காவலர்கள் போந்தார் இருளில் – நள:121/3

TOP


காவலரை (1)

காவலரை தன் சேடி காட்ட கண்டு ஈர் இருவர் – நள:157/1

TOP


காவலன் (1)

காவலன் தன் தூதர் கடை காவலர்க்கு அறிவித்து – நள:73/1

TOP


காவலன்-பால் (1)

காவலன்-பால் நின்ற கலி – நள:381/4

TOP


காவலனுக்கு (1)

காவலனுக்கு ஏவல் கடன் பூண்டேன் மற்று அவன்-தன் – நள:375/1

TOP


காவலனே (1)

பூ உலகில் ஒப்பார் யார் போதுவார் காவலனே
மற்று என்-பால் வேண்டும் வரம் கேட்டுக்கொள் என்றான் – நள:409/2,3

TOP


காவலனை (2)

கடம் தாழ் களி யானை காவலனை தேடி – நள:364/3
கங்கை வள நாட்டார்-தம் காவலனை அங்கு – நள:367/2

TOP


காவி (4)

காமர் கயல் புரள காவி முகை நெகிழ – நள:19/1
காவி பொரு நெடும் கண் காதலியும் காதலனும் – நள:197/1
காவி போல் கண்ணிக்கும் கண்ணி அம் தோள் காளைக்கும் – நள:264/1
மின் கால் அயில் வேலாய் மெய் என்று நன் காவி
மட்டு இறைக்கும் சோலை வள நாடன் முன் நின்று – நள:411/2,3

TOP


காவின்-இடை (1)

ஆவி உவந்து அளித்தாய் ஆதியால் காவின்-இடை
தேர் வேந்தற்கு என் நிலைமை சென்று உரைத்தி என்று உரைத்தாள் – நள:57/2,3

TOP


காவும் (1)

கானும் தடம் காவும் காமன் படைவீடு – நள:112/1

TOP


காளை (4)

நாம வேல் காளை நளன் என்பான் யாமத்து – நள:18/2
தேம் மரு தார் காளை இவன் கண்டாய் செம் மலர் மேல் – நள:146/1
விட கதிர் வேல் காளை இவன் கண்டாய் மீனின் – நள:149/1
வெள் வாளை காளை மீன் மேதி குலம் எழுப்ப – நள:153/1

TOP


காளைக்கும் (1)

காவி போல் கண்ணிக்கும் கண்ணி அம் தோள் காளைக்கும்
ஆவி போல் ஆடையும் ஒன்று ஆனதே பூ விரிய – நள:264/1,2

TOP


காற்று (2)

தோற்ற அமளி என தோற்றுமால் காற்று அசைப்ப – நள:187/2
நினைப்பு என்னும் காற்று அசைப்ப நெஞ்சிடையே மூளும் – நள:351/1

TOP


காற்றுக்கு (1)

சிறு காற்றுக்கு ஆற்றாது தேய்ந்து – நள:41/4

TOP


கான் (2)

கான் ஆள மக்களையும் கைவிட்டு காதலன் இன் – நள:329/3
அன்னை-தனை கான் விட்டு அவன் ஏக இ நகர்க்கே – நள:391/2

TOP


கான்-ஊடே (1)

காட்டுவான் போல் இருள் போய் கை வாங்க கான்-ஊடே
நீட்டுவான் செம் கரத்தை நின்று – நள:294/3,4

TOP


கான்ற (1)

துயிலாதோ என்னும் சுடர் மதியம் கான்ற
வெயிலால் உடல் உருகா வீழ்ந்து – நள:115/3,4

TOP


கான (1)

கான அடம்பின் கவட்டு இலைகள் மானின் – நள:268/2

TOP


கானகத்து (3)

தீ கானகத்து உறையும் தெய்வங்காள் வீமன்-தன் – நள:285/1
கழுகு வாழ் கானகத்து கார் அரவின் வாயில் – நள:304/3
கானகத்து காதலியை கார் இருளில் கைவிட்டு – நள:365/1

TOP


கானகத்தே (3)

இடை இருளில் கானகத்தே இட்டு – நள:286/4
காதலியை கார் இருளில் கானகத்தே கைவிட்ட – நள:354/1
கானகத்தே காதலியை நீத்து கரந்து உறையும் – நள:404/3

TOP


கானகம் (1)

வெம் கானகம் திரியும் வேளைதனில் அங்கே ஓர் – நள:269/2

TOP


கானகம்-தனிலே (1)

வெம் கானகம்-தனிலே வேந்து – நள:287/4

TOP


கானகமும் (1)

நல் நாடும் கானகமும் நாடினான் மன்னு – நள:364/2

TOP


கானத்து-இடை (1)

கள் வேட்டு வண்டு உழலும் கானத்து-இடை கனக – நள:264/3

TOP


கானம் (1)

சேர்வு அரிய வெம் கானம் சேர்தற்கு காரணம் தான் – நள:15/2

TOP


கானலே (1)

கானலே வேலை கழி குருகே யானுடைய – நள:355/2

TOP


கானில் (7)

அடையும் கடும் கானில் ஆடு அரவின் வாய்ப்பட்டு – நள:303/1
என்னை பிரிய இரும் கானில் அன்னவனை – நள:314/2
திரிவான் அ தீ கானில் செம் தீயின் வாய்ப்பட்டு – நள:337/3
வேத முனி ஒருவன் சாபத்தால் வெம் கானில்
ஆதபத்தின் வாய்ப்பட்டு அழிகின்றேன் காதலால் – நள:339/1,2
தேன் இறால் பாயும் திரு நாடா கானில்
தணியாத வெம் கனலை தாங்கினாய் இந்த – நள:347/2,3
புணை ஆக சூழ் கானில் போனான் பணை ஆக – நள:350/2
என்னை இரும் கானில் நீத்த இகல் வேந்தன் – நள:362/1

TOP


கானின் (2)

என் என்னாது என் என்னும் இ கானின் விட்டு ஏகும் – நள:295/3
மேல் எல்லாம் தோன்ற விழுங்கியதே வெம் கானின்
பால் எல்லாம் தீ உமிழும் பாம்பு – நள:299/3,4

TOP


கானும் (1)

கானும் தடம் காவும் காமன் படைவீடு – நள:112/1

TOP