இ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 26
இஃது 1
இகல் 4
இகழ்ந்தார் 1
இகழ்ந்து 1
இகழாது 1
இங்கண் 1
இங்கு 7
இங்கே 3
இங்ஙன் 2
இங்ஙனே 2
இசை 4
இசைக்கும் 1
இசைந்ததோ 1
இசைந்து 3
இசைப்ப 1
இசைவாள் 1
இட்ட 1
இட்டதே 1
இட்டு 5
இடத்தும் 1
இடத்தே 3
இடம் 5
இடர் 1
இடறி 1
இடுக 1
இடும் 1
இடை 9
இடைக்கு 2
இடைநின்ற 1
இடைப்பட்டு 1
இடையாள் 2
இடையாள்-தன்-பால் 1
இடையாளை 1
இடையாளோடும் 1
இடையே 1
இணை 1
இணையில் 2
இதம் 2
இதற்கு 1
இதற்கே 1
இதனுக்கு 1
இது 5
இதையமே 1
இந்த 6
இந்து 3
இப்பொழுதும் 1
இப்போது 1
இமைக்கும் 3
இமைத்தலால் 1
இமையவர் 1
இமையவர்-தம் 1
இமையோர் 1
இயம்ப 1
இயம்பினான் 1
இயம்புதலும் 1
இயம்பும்-கொல் 1
இயம்புவார் 1
இயமரம் 1
இயல் 3
இயல்பே 1
இயலாள் 1
இயலை 1
இயற்றி 1
இரங்க 1
இரங்கி 2
இரட்டி 1
இரண்டா 1
இரண்டாம் 1
இரண்டாறு 1
இரண்டில் 1
இரண்டு 3
இரண்டும் 3
இரண்டை 1
இரந்து 1
இரவில் 2
இரவு 6
இரவுக்கு 1
இரவும் 1
இரவே 1
இரா 5
இரிய 1
இரியும் 1
இரு 2
இருக்க 2
இருக்கும் 1
இருக்குமா 1
இருட்டும் 1
இருத்தி 1
இருத்தியால் 1
இருத்துமோ 1
இருந்த 8
இருந்ததாம் 1
இருந்தது 1
இருந்தவன்-பால் 1
இருந்தார் 1
இருந்தால் 2
இருந்தான் 5
இருந்தானும் 1
இருந்தானை 2
இருந்திட்டான் 1
இருந்து 5
இருப்ப 1
இருப்பரேல் 1
இருப்பான் 1
இரும் 8
இரும்பு 1
இருவர் 3
இருவர்க்கும் 1
இருவரையும் 1
இருவோரும் 1
இருள் 14
இருள்-வாய் 2
இருளாய் 3
இருளால் 1
இருளில் 10
இருளை 1
இரை 1
இரைக்கும் 1
இரையோ 1
இல் 5
இல்லங்கள்-தோறும் 1
இல்லா 1
இல்லாத 1
இல்லாதவர் 1
இல்லாதனவும் 1
இல்லாதே 1
இல்லான் 1
இல்லை 1
இலக்கு 1
இலங்கு 2
இலங்கு_இழையோர் 1
இலரால் 1
இலவே 2
இலா 5
இலை 3
இலைகள் 1
இவ்வளவில் 2
இவ்வளவின் 1
இவ்வளவு 1
இவ்வாறு 1
இவரை 2
இவள் 2
இவளை 1
இவன் 7
இவனை 1
இவை 1
இழந்த 3
இழந்தால் 1
இழந்து 2
இழப்ப 7
இழவு 1
இழியும் 1
இழுக்கு 1
இழை 1
இழைத்த 2
இழையாய் 2
இழையார் 3
இழையாள் 2
இழையை 1
இழையோர் 1
இள 8
இளம் 14
இளவரசை 1
இளவேனில் 1
இளைக்குமா 1
இளைஞர் 1
இளைத்த 1
இளைய 1
இற்றது 1
இறந்த 1
இறந்தால் 1
இறவாத 1
இறால் 2
இறை 2
இறைக்கும் 1
இறைவனுக்கே 1
இறைவனோ 1
இன் 10
இன்மை 1
இன்மையாலோ 1
இன்றி 3
இன்று 14
இன்ன 1
இன்னது 1
இன்னல் 1
இன 5
இனி 5
இனிது 2
இனை 1
இனைந்த 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


இ (26)

செற்றானும் கண்டாய் இ சேய் – நள:144/4
தேன் இருந்த சொல்லாய் இ சேய் – நள:150/4
தேர் வேந்தன் கண்டாய் இ சேய் – நள:151/4
செம் தேன் மொழியாய் இ சேய் – நள:152/4
வேல் குளிக்க நின்றான் இ வேந்து – நள:154/4
மழை கோதை மானே இ மன் – நள:155/4
மா சிந்து நாட்டான் இ மன் – நள:156/4
பொன் தொடியாய் மற்று இ பொழில் – நள:198/4
இ கடி கா நீங்கள் உறையும் இளம் மர கா – நள:199/3
இ நகர்க்கு ஈது என் பொருட்டா வந்தது என உரைத்தான் – நள:238/3
எனக்கு என்னும் இ மாற்றம் கண்டாய் தனக்கு உரிய – நள:249/2
தெய்வ செவி கொதுகின் சில் பாடல் இ இரவில் – நள:271/2
என் என்னாது என் என்னும் இ கானின் விட்டு ஏகும் – நள:295/3
ஆர் உயிரும் நானும் அழியாமல் ஐயா இ
பேர் அரவின் வாயில் பிழைப்பித்தாய் தேரில் – நள:307/1,2
அன்னவனை காணாது அலமருவேன் இ நகர்க்கே – நள:320/2
செம் மொழியா தேர்ந்து அதனை சிந்தித்தே இ மொழிக்கு – நள:359/2
கொடை வேந்தற்கு இ தூரம் தேர் கோலம் கொள்வான் – நள:369/3
சொல்லப்படுமோ இ சொல் – நள:372/4
இ தாழ் பணையில் இரும் தான்றி காய் எண்ணில் – நள:379/1
மா தொழிலும் இ தொழிலும் மாற்றுதியோ என்று உரைத்தான் – நள:380/3
அன்னை-தனை கான் விட்டு அவன் ஏக இ நகர்க்கே – நள:391/2
நெஞ்சால் இ மாற்றம் நினைந்து உரைக்க நீ அல்லாது – நள:394/1
மற்று இ திருநகர்க்கே வந்தடைந்த மன்னவற்கு – நள:399/1
அ இடத்தே நீத்த அவர் என்றே இ இடத்தே – நள:407/2
இ தலத்தில் என்று இமையோர் எம்மருங்கும் கைத்தலத்தில் – நள:408/2
இ கங்குல் போக இகல் வேல் நளன் எறி நீர் – நள:416/1

TOP


இஃது (1)

என்னே இஃது என் என்று எழுந்து – நள:289/4

TOP


இகல் (4)

எண்ணிய எண்ணம் முடிப்ப இகல் வேந்தன் – நள:281/1
என்னை இரும் கானில் நீத்த இகல் வேந்தன் – நள:362/1
என் செய்கோ மற்று இதனுக்கு என்றான் இகல் சீறும் – நள:371/3
இ கங்குல் போக இகல் வேல் நளன் எறி நீர் – நள:416/1

TOP


இகழ்ந்தார் (1)

திறம் பிழைத்தார் தெய்வம் இகழ்ந்தார் புறங்கடையில் – நள:265/2

TOP


இகழ்ந்து (1)

இல்லாதனவும் இரவே இகழ்ந்து எவரும் – நள:23/3

TOP


இகழாது (1)

என் உரையை யாதொன்று இகழாது இமையவர் வாழ் – நள:94/1

TOP


இங்கண் (1)

இங்கண் உறைதல் இழுக்கு அன்றோ செம் கை – நள:393/2

TOP


இங்கு (7)

திரித்த கோ இங்கு இருந்த சேய் – நள:142/4
நின்று உருகு வார் கண்ணி நீர் நோக்கி இன்று இங்கு
இருத்துமோ என்றான் இளம் குதலை வாயாள் – நள:236/2,3
மக்களை இங்கு இல்லாதவர் – நள:246/4
சேர்ந்து அருளி நின்ற தனி செங்கோலாய் இங்கு ஒழிய – நள:266/3
காணேன் இங்கு என்னா கலங்கினாள் கண் பனிப்ப – நள:273/3
விலக்காயோ என்று அழுதாள் வெம் அரவின் வாய்க்கு இங்கு
இலக்கு ஆகி நின்றாள் எடுத்து – நள:300/3,4
நீ இங்கு வந்தது யான் நினைந்து காயத்தை – நள:346/2

TOP


இங்கே (3)

மறை முதல்வன் நீ இங்கே வந்து அருள பெற்றேன் – நள:11/1
இங்கே இருக்க இனிது என்றாள் ஏந்து_இழையை – நள:321/3
தக்கானை இங்கே தரு-மின் என உரைப்ப – நள:359/3

TOP


இங்ஙன் (2)

இன்று உன்னை காண்பதோர் ஆதரவால் யான் இங்ஙன்
மன்றல் மலர் தாராய் வந்து அடைந்தேன் என்றான் – நள:385/1,2
அம் கை இரண்டும் அடு புகையால் இங்ஙன்
கருகியவோ என்று அழுதாள் காதலனை முன் நாள் – நள:398/2,3

TOP


இங்ஙனே (2)

நீண்டதோ அங்ஙனே இங்ஙனே நீள் மலராள் – நள:90/3
ஈர மதியே இள நிலவே இங்ஙனே
சோர் குழலின் மீதே சொரிவது எவன் மாரன் – நள:117/1,2

TOP


இசை (4)

இசை முகந்த தோளுக்கு இசைவாள் வசையில் – நள:36/2
ஏவல் தொழிலுக்கு இசை என்றான் ஏவற்கு – நள:82/2
இசை முகந்த வாயும் இயல் தெரிந்த நாவும் – நள:87/1
ஏழ் இசை நூல் சங்கத்து இருந்தானும் நீள் விசும்பில் – நள:144/2

TOP


இசைக்கும் (1)

நா வேய்ந்த சொல்லால் நளன் என்று போற்றி இசைக்கும்
கோ வேந்தற்கு எல்லாம் கொடுத்து – நள:423/3,4

TOP


இசைந்ததோ (1)

என்னை தான் காண இசைந்ததோ தன் மரபுக்கு – நள:374/2

TOP


இசைந்து (3)

இன்னது என ஓராது இசைந்து – நள:82/4
எக்கர் மணல் மேல் இசைந்து – நள:187/4
சூது பொர இசைந்து சொல்லினோம் யாதும் – நள:221/2

TOP


இசைப்ப (1)

ஏனை முடி வேந்தர் எத்திசையும் போற்றி இசைப்ப
சேனை புடை சூழ தேர் ஏறி ஆன புகழ் – நள:424/1,2

TOP


இசைவாள் (1)

இசை முகந்த தோளுக்கு இசைவாள் வசையில் – நள:36/2

TOP


இட்ட (1)

இட்ட பசும் குவளை ஏர் அடித்த கட்டி – நள:74/2

TOP


இட்டதே (1)

ஈர இள வண்டல் இட்டதே நேர் பொருத – நள:176/2

TOP


இட்டு (5)

பூ வாளி வேந்தன் தன் பொன் ஆவம் பின்னே இட்டு
ஏ வாளி நாணின் மேல் இட்டு – நள:139/3,4
ஏ வாளி நாணின் மேல் இட்டு – நள:139/4
இடை இருளில் கானகத்தே இட்டு – நள:286/4
இளம் பாவை கை தலை மேல் இட்டு – நள:292/4
என்னை தனி வனத்து இட்டு எம் கோன் பிரிந்து ஏக – நள:320/1

TOP


இடத்தும் (1)

கை அரிக்கொண்டு எ இடத்தும் காணாமல் ஐயகோ – நள:290/2

TOP


இடத்தே (3)

எங்கு நீ வேண்டினை மற்று அ இடத்தே சங்கை அற – நள:99/2
அ இடத்தே நீத்த அவர் என்றே இ இடத்தே – நள:407/2
அ இடத்தே நீத்த அவர் என்றே இ இடத்தே
வார் ஆர் முலையாள் அ மன்னவனை காணாமல் – நள:407/2,3

TOP


இடம் (5)

ஏ ஆளி தீட்டும் இடம் – நள:42/4
தன் ஆடல் விட்டு தனி இடம் சேர்ந்து ஆங்கு அதனை – நள:52/3
நெடும் கண்கடை பார்த்து நின்றான் இடம் கண்டு – நள:139/2
சாரும் இடம் மற்று தான் இல்லை சோர் கூந்தல் – நள:270/2
நாடும் இடம் எல்லாம் நாடி போய் கூடினான் – நள:323/2

TOP


இடர் (1)

என் போல் உழந்தார் இடர் – நள:17/4

TOP


இடறி (1)

கூன் சங்கின் பிள்ளை கொடி பவள கோடு இடறி
தேன் கழியில் வீழ திரை கரத்தால் வான் கடல் வந்து – நள:152/1,2

TOP


இடுக (1)

எண்ணி தச என்று இடுக என்றான் நண்ணி போர் – நள:342/2

TOP


இடும் (1)

ஏற்ற முலையார்க்கு இளைஞர் இடும் புலவி – நள:187/1

TOP


இடை (9)

மாட்டாது இடை என்று வாய்விட்டு நாள் தேன் – நள:40/2
என்றும் நுடங்கும் இடை என்ப ஏழ் உலகு – நள:41/1
இடை அன்னம் செம் கால் இள அன்னம் சொன்ன – நள:48/3
கோதை சுமந்த கொடி போல் இடை நுடங்க – நள:61/1
இடை யாமம் காவலர்கள் போந்தார் இருளில் – நள:121/3
புன்னை நறு மலரின் பூம் தாது இடை ஒதுங்கும் – நள:213/1
இடை இருளில் கானகத்தே இட்டு – நள:286/4
இடை சுரத்தில் தன்னை இடை இருளில் நீத்த – நள:388/1
இடை சுரத்தில் தன்னை இடை இருளில் நீத்த – நள:388/1

TOP


இடைக்கு (2)

வார் அணியும் கொங்கை மட வாள் நுடங்கு இடைக்கு
பேர் உவமையாக பிறந்து உடையீர் வாரீர் – நள:50/1,2
பாதாரவிந்தத்தே சூட்டினான் பாவை இடைக்கு
ஆதாரம் இன்மை அறிந்து – நள:186/3,4

TOP


இடைநின்ற (1)

இடைநின்ற காலம் போல் இன்று – நள:107/4

TOP


இடைப்பட்டு (1)

வென்றி சின அரவின் வெம் வாய் இடைப்பட்டு
வன் துயரால் போய் ஆவி மாள்கின்றேன் இன்று உன் – நள:301/1,2

TOP


இடையாள் (2)

வல்லி விடா மெல் இடையாள் மக்களை தன் மார்போடும் – நள:254/3
கோல மலரின் கொடி இடையாள் வேல் வேந்தே – நள:288/2

TOP


இடையாள்-தன்-பால் (1)

ஒடுங்கு இடையாள்-தன்-பால் உயர்ந்து – நள:46/4

TOP


இடையாளை (1)

சூட்டினார் சூட்டி துடி சேர் இடையாளை
பூட்டினார் மின் இமைக்கும் பூண் – நள:171/3,4

TOP


இடையாளோடும் (1)

மின் இடையாளோடும் விழுந்து – நள:405/4

TOP


இடையே (1)

எடுத்த பேர் அன்பை இடையே புகுந்து – நள:91/3

TOP


இணை (1)

இணை ஆரும் இல்லான் இழைத்த உதவி – நள:350/1

TOP


இணையில் (2)

அலம்பு வார் கோதை அடி இணையில் வீழ்ந்து – நள:40/3
எந்தை கழல் இணையில் எ மருங்கும் காணலாம் – நள:395/1

TOP


இதம் (2)

நேசர் இதம் கூர நில வலயம் தாங்கு நளன் – நள:1/1
நேசர் இதம் கூர நில வலயம் தாங்கு நளன் – நள:2/1

TOP


இதற்கு (1)

இதற்கு உண்டோ கைம்மாறு என உரைத்தாள் வென்றி – நள:307/3

TOP


இதற்கே (1)

கொற்ற நெடும் தேர் கொடுவந்தேன் மற்று இதற்கே
போந்து ஏறுக என்று உரைத்தான் பொம்மென்று அளி முரலும் – நள:376/2,3

TOP


இதனுக்கு (1)

என் செய்கோ மற்று இதனுக்கு என்றான் இகல் சீறும் – நள:371/3

TOP


இது (5)

யான் பாடலுற்ற இது – நள:6/4
கொண்டார்க்கு இது அன்றோ குணம் – நள:49/4
ஏன்றோம் இது ஆயின் மெய்ம்மையே எம்மோடு – நள:216/1
வந்தேன் இது என் வரவு என்றாள் வாய் புலரா – நள:320/3
எவ்வாறு-கொல்லோ இது – நள:374/4

TOP


இதையமே (1)

இதையமே போன்றது இரா – நள:120/4

TOP


இந்த (6)

ஒற்றை துகிலால் உடை புனைந்து மற்று இந்த
பொன் துகிலால் புள் வளைக்க போதுவோம் என்று உரைத்தான் – நள:261/2,3
மாதராய் நாம் இந்த மண்டபத்தே கண் துயில – நள:270/3
வெறித்த இள மான்காள் மென் மயில்காள் இந்த
நெறி கண் நெடிது ஊழி வாழ்வீர் பிறித்து எம்மை – நள:297/1,2
தணியாத வெம் கனலை தாங்கினாய் இந்த
அணி ஆடை கொள்க என்றான் ஆங்கு – நள:347/3,4
புரை கதிர் வேல் வேந்தன் புரோகிதனுக்கு இந்த
உரை பகர்வதானாள் உணர்ந்து – நள:362/3,4
இந்த மலை கடந்து ஏழு மலைக்கு அப்புறமா – நள:415/3

TOP


இந்து (3)

இந்து முறி என்று இயம்புவார் வந்து என்றும் – நள:42/2
இந்து முகத்தை எதிர் நோக்கி எம்-தம்மை – நள:253/2
இந்து நுதலி எழில் நோக்கி ஏதோ தன் – நள:308/1

TOP


இப்பொழுதும் (1)

கொப்புளம் கொண்ட குளிர் வானை இப்பொழுதும்
மீன் பொதிந்து நின்ற விசும்பு என்பது என்-கொலோ – நள:111/2,3

TOP


இப்போது (1)

பொரும்படி யாது என்றான் இப்போது – நள:222/4

TOP


இமைக்கும் (3)

பூட்டினார் மின் இமைக்கும் பூண் – நள:171/4
காணாது அழுகின்றேன் என்றாள் கதிர் இமைக்கும்
பூண் ஆரம் பூண்டாள் புலர்ந்து – நள:314/3,4
மின் இமைக்கும் பூணாள் அ வீங்கு இருள்-வாய் யாங்கு உணர்ந்தால் – நள:355/3

TOP


இமைத்தலால் (1)

கண் இமைத்தலால் அடிகள் காசினியில் தோய்தலால் – நள:160/1

TOP


இமையவர் (1)

என் உரையை யாதொன்று இகழாது இமையவர் வாழ் – நள:94/1

TOP


இமையவர்-தம் (1)

ஈங்கு வரவு என் என்று இமையவர்-தம் கோன் வினவ – நள:165/1

TOP


இமையோர் (1)

இ தலத்தில் என்று இமையோர் எம்மருங்கும் கைத்தலத்தில் – நள:408/2

TOP


இயம்ப (1)

யாது பணையம் என இயம்ப சூதாட – நள:421/2

TOP


இயம்பினான் (1)

எங்கும் அறைக என்று இயம்பினான் பைம் கமுகின் – நள:63/2

TOP


இயம்புதலும் (1)

ஏவலில் போய் ஈது என்று இயம்புதலும் மாவில் – நள:73/2

TOP


இயம்பும்-கொல் (1)

இவ்வளவில் காதல் இயம்பும்-கொல் இவ்வளவின் – நள:47/2

TOP


இயம்புவார் (1)

இந்து முறி என்று இயம்புவார் வந்து என்றும் – நள:42/2

TOP


இயமரம் (1)

இயமரம் நின்று ஆர்ப்ப இன வளை நின்று ஏங்க – நள:95/1

TOP


இயல் (3)

எங்களிலே சூட்ட இயல் வீமன் மங்கை-பால் – நள:83/2
இசை முகந்த வாயும் இயல் தெரிந்த நாவும் – நள:87/1
இன்ன பரிசு என்று இயல் அணங்கு முன் நின்று – நள:140/2

TOP


இயல்பே (1)

ஏடு அவிழ் தார் மன்னர்க்கு இயல்பே காண் வாடி – நள:16/2

TOP


இயலாள் (1)

செல்லும் மழ விடை போல் செம்மாந்து மெல் இயலாள்
பொன் மாலை பெற்ற தோளோடும் புறப்பட்டான் – நள:163/2,3

TOP


இயலை (1)

வெம் கண் அரவு போல் மெல்_இயலை கொங்கைக்கு – நள:299/2

TOP


இயற்றி (1)

நல் நெறியில் சூதால் நளன் களவு இயற்றி
தன் அரசு வாங்கி தருகின்றேன் மன்னவனே – நள:212/1,2

TOP


இரங்க (1)

பிள்ளை குருகு இரங்க பேதை புள் தாலாட்டும் – நள:145/3

TOP


இரங்கி (2)

அன்னம் உரைக்க மனம் இரங்கி முன்னம் – நள:56/2
போவாய் வருவாய் புரண்டு விழுந்து இரங்கி
நாவாய் குழற நடுங்குறுவாய் தீ-வாய் – நள:356/1,2

TOP


இரட்டி (1)

நூறாயிரத்து இரட்டி நூறு_நூறு_ஆயிரமும் – நள:225/3

TOP


இரண்டா (1)

கூறு இரண்டா கொல் யானை கோ – நள:207/4

TOP


இரண்டாம் (1)

எம் கோன் மகளுக்கு இரண்டாம் சுயம்வரம் என்று – நள:370/1

TOP


இரண்டாறு (1)

ஆண்டு இரண்டாறு எல்லை அளவும் திரிந்தேயும் – நள:209/1

TOP


இரண்டில் (1)

பொய்தல் கமலத்தின் போது இரண்டை காது இரண்டில்
பெய்து முகம் மூன்று பெற்றாள் போல் எய்த – நள:192/1,2

TOP


இரண்டு (3)

தாள் இரண்டு நோவ தனித்தனியே ஓடிய நாள் – நள:14/3
ஈன்றாள் குழவி இரண்டு – நள:208/4
ஒற்றை துகிலும் உயிரும் இரண்டு ஆக – நள:282/1

TOP


இரண்டும் (3)

தோள் இரண்டும் அன்றோ துணை – நள:14/4
அம் கை இரண்டும் அடு புகையால் இங்ஙன் – நள:398/2
வெம் விடத்தோடு ஒக்கும் விழி இரண்டும் வீழ் துயில் கொள் – நள:407/1

TOP


இரண்டை (1)

பொய்தல் கமலத்தின் போது இரண்டை காது இரண்டில் – நள:192/1

TOP


இரந்து (1)

முகம் பார்த்து அருள் நோக்கி முன் இரந்து செல்வர் – நள:68/1

TOP


இரவில் (2)

மன்னும்படி அகலா வல் இரவில் மின்னும் – நள:110/2
தெய்வ செவி கொதுகின் சில் பாடல் இ இரவில்
கேட்டவா என்று அழுதாள் கெண்டை அம் கண் நீர் சோர – நள:271/2,3

TOP


இரவு (6)

ஊழி பல ஓர் இரவு ஆயிற்றோ என்னும் – நள:115/1
இரவு அளித்தான் அல்லனோ இன்று – நள:117/4
அரவின் பசும் தலை என்று அஞ்சி இரவு எல்லாம் – நள:145/2
இரவு அரசை வென்றான் எடுத்து – நள:341/4
தண் படாம் நீழல் தனி படை பார்த்து இரவு
கண் படா வேலை கரை – நள:351/3,4
இரவு அகற்றி வந்தாய்-கொல் இன்று – நள:356/4

TOP


இரவுக்கு (1)

இரையோ இரவுக்கு யான் – நள:125/4

TOP


இரவும் (1)

மூரி இரவும் போய் முற்று இருளாய் மூண்டதால் – நள:270/1

TOP


இரவே (1)

இல்லாதனவும் இரவே இகழ்ந்து எவரும் – நள:23/3

TOP


இரா (5)

கொடிது இரா என்னும் குழையும் தழல் போல் – நள:113/3
நெடிது இரா வாய் புலரா நின்று – நள:113/4
எரிகின்றது என்னோ இரா – நள:114/4
இதையமே போன்றது இரா – நள:120/4
ஏகாதது என்னோ இரா – நள:129/4

TOP


இரிய (1)

வண்டு இரிய செல்லும் மணி நீர் கலிங்கர் கோன் – நள:153/3

TOP


இரியும் (1)

வண்டு இரியும் தெள் நீர் மகதர் கோன் எண் திசையில் – நள:151/2

TOP


இரு (2)

மா இரு ஞாலத்து உயிர் காண வான் அரங்கில் – நள:105/1
இருவர் உயிரும் இரு கையால் வாங்கி – நள:255/1

TOP


இருக்க (2)

இருக்க தரியேன் இவரை பிரிக்க – நள:169/2
இங்கே இருக்க இனிது என்றாள் ஏந்து_இழையை – நள:321/3

TOP


இருக்கும் (1)

தெளியாது இருக்கும் திரு நாடா உன்னை – நள:402/3

TOP


இருக்குமா (1)

இருக்குமா காண்பான் போல் ஏறினான் குன்றில் – நள:416/3

TOP


இருட்டும் (1)

மழை தாரை வல் இருட்டும் வாடைக்கும் நாங்கள் – நள:110/3

TOP


இருத்தி (1)

முற்றத்து இருத்தி முறைசெய்யும் கொற்றவற்கு – நள:383/2

TOP


இருத்தியால் (1)

கொம்பர் இளம் குருகே கூறாது இருத்தியால்
அம்புயத்தின் போதை அறு காலால் தும்பி – நள:352/1,2

TOP


இருத்துமோ (1)

இருத்துமோ என்றான் இளம் குதலை வாயாள் – நள:236/3

TOP


இருந்த (8)

கலாப மயில் இருந்த பாகத்தார் கங்கை – நள:4/1
பொதி இருந்த மெல் ஓதி பொன் – நள:55/4
தேன் இருந்த பூம் கணையே தீ ஆக தே_மொழியாள் – நள:119/3
திரித்த கோ இங்கு இருந்த சேய் – நள:142/4
தேன் இருந்த சொல்லாய் இ சேய் – நள:150/4
பூ மாலை பெற்று இருந்த போது – நள:162/4
தங்கள் புலவி தலையில் தனித்து இருந்த
மங்கை வதன மணி அரங்கில் அங்கண் – நள:201/1,2
வென்று இருந்த தோளான் தாள் வீழ்ந்து – நள:235/4

TOP


இருந்ததாம் (1)

மதி இருந்ததாம் என்ன வாய்த்திருந்தாள் வண்டின் – நள:55/3

TOP


இருந்தது (1)

இளைக்குமா போல இருந்தது கண்டு அன்றே – நள:260/3

TOP


இருந்தவன்-பால் (1)

இருந்தவன்-பால் போனது எழுந்து – நள:58/4

TOP


இருந்தார் (1)

அ பலகை ஒன்றின் அருகு இருந்தார் தாம் மதிக்க – நள:422/1

TOP


இருந்தால் (2)

புக்கு இருந்தால் அன்ன பொழில் – நள:29/4
பொன் நாடு போந்து இருந்தால் போன்றதே போர் விதர்ப்ப – நள:87/3

TOP


இருந்தான் (5)

பொறுத்தான் இருந்தான் புலர்ந்து – நள:8/4
தன் வயமே ஆக்கி தமையனுடன் இருந்தான்
பொன் அசல மார்பன் புகைந்து – நள:210/3,4
பொன் நிறத்த புள் வடிவாய் போந்து இருந்தான் நல் நெறிக்கே – நள:258/2
வாளாய் மருங்கு இருந்தான் வந்து – நள:281/4
தெரிந்தான் இருந்தான் திகைத்து – நள:282/4

TOP


இருந்தானும் (1)

ஏழ் இசை நூல் சங்கத்து இருந்தானும் நீள் விசும்பில் – நள:144/2

TOP


இருந்தானை (2)

ஈட்டங்கள் சூழ இருந்தானை காட்டில் – நள:9/2
இருந்தானை கண்டான் எதிர் – நள:419/4

TOP


இருந்திட்டான் (1)

கேளா இருந்திட்டான் அன்னத்தை கேளாரை – நள:68/3

TOP


இருந்து (5)

தொக்கி இருந்து ஆலித்து உழலும் தூங்கு இருள் வெய்யோற்கு ஒதுங்கி – நள:29/3
தான் இருந்து செய்வாள் தவம் – நள:119/4
ஏங்கும் துயரோடு இருந்து – நள:128/4
இன்று இருந்து நாளை எழுந்து அருள்க என்று உரைத்தார் – நள:235/3
மண்டு கொடும் சுரத்து ஓர் மாடு இருந்து பண்டை உள – நள:311/2

TOP


இருப்ப (1)

ஈங்கு இவள் இவ்வாறு இருப்ப இன்னல் உழந்தே ஏகி – நள:322/1

TOP


இருப்பரேல் (1)

இன் அமுதம் தேக்கி இருப்பரேல் சொன்ன – நள:250/2

TOP


இருப்பான் (1)

இருப்பான் வருகின்றேன் யான் – நள:165/4

TOP


இரும் (8)

மறுத்தான் இரும் தானை மண்ணொடும் போய் மாள – நள:8/3
இற்றது நெஞ்சம் எழுந்தது இரும் காதல் – நள:45/1
இரும் கடா யானை இவன் – நள:148/4
இரும் கலியை கண்டார் எதிர் – நள:164/4
எழுந்து ஓட வீழ்ந்தாள் இரும் குழை மேல் கண்ணீர் – நள:291/3
என்னை பிரிய இரும் கானில் அன்னவனை – நள:314/2
என்னை இரும் கானில் நீத்த இகல் வேந்தன் – நள:362/1
இ தாழ் பணையில் இரும் தான்றி காய் எண்ணில் – நள:379/1

TOP


இரும்பு (1)

கூன் இரும்பு தீட்டும் குல கோசல நாடன் – நள:150/3

TOP


இருவர் (3)

காவலரை தன் சேடி காட்ட கண்டு ஈர் இருவர்
தேவர் நளன் உருவா சென்றிருந்தார் பூ வரைந்த – நள:157/1,2
இருவர் எனும் தோற்றம் இன்றி பொரு வெம் – நள:174/2
இருவர் உயிரும் இரு கையால் வாங்கி – நள:255/1

TOP


இருவர்க்கும் (1)

இருவர்க்கும் ஓர் உயிர் போல் எய்தியதோர் ஆடை – நள:280/3

TOP


இருவரையும் (1)

காதல் இருவரையும் கொண்டு கடும் சுரம் போக்கு – நள:243/1

TOP


இருவோரும் (1)

கொற்ற கயல் கண் கொடியே இருவோரும்
ஒற்றை துகிலால் உடை புனைந்து மற்று இந்த – நள:261/1,2

TOP


இருள் (14)

காலை இருள் சீக்கும் காய் கதிர் போல் சோலை – நள:5/2
எற்று நீர் ஞாலத்து இருள் நீங்க முற்றும் – நள:10/2
தொக்கி இருந்து ஆலித்து உழலும் தூங்கு இருள் வெய்யோற்கு ஒதுங்கி – நள:29/3
பாய் இருள் என்னும் படாம் வாங்கி சேய் நின்று – நள:105/2
புடை-வாய் இருள் புடைத்தால் போன்று – நள:121/4
கருவிக்கு நீங்காத கார் இருள் வாய் கங்குல் – நள:126/1
சொரிகிற கார் இருள் போல் சோரும் புரி குழலை – நள:128/2
விழுது பட திணிந்த வீங்கு இருள் வாய்ப்பட்டு – நள:131/1
தொல்லை இருள் கிழிய தோன்றினான் வல்லி – நள:133/2
இளம் பேய்க்கும் தோன்றா இருள் – நள:268/4
எங்காம் புகலிடம் என்று எண்ணி இருள் வழி போய் – நள:269/1
கூர் இருள் போவான் குறித்து எழுந்து நேரே – நள:280/2
காட்டுவான் போல் இருள் போய் கை வாங்க கான்-ஊடே – நள:294/3
இருள் ஈரும் பூணாள் எடுத்து – நள:305/4

TOP


இருள்-வாய் (2)

கையால் வயிறு அலைத்து கார் இருள்-வாய் வெய்யோனை – நள:293/2
மின் இமைக்கும் பூணாள் அ வீங்கு இருள்-வாய் யாங்கு உணர்ந்தால் – நள:355/3

TOP


இருளாய் (3)

கொள்ளிக்கும் விள்ளாத கூர் இருளாய் உள்ளம் – நள:120/2
ஏழ் உலகும் சூழ் இருளாய் என் பொருட்டால் வேகின்ற – நள:125/1
மூரி இரவும் போய் முற்று இருளாய் மூண்டதால் – நள:270/1

TOP


இருளால் (1)

குளிப்பான் போல் சென்று அடைந்தான் கூர் இருளால் பாரை – நள:267/3

TOP


இருளில் (10)

இடை யாமம் காவலர்கள் போந்தார் இருளில்
புடை-வாய் இருள் புடைத்தால் போன்று – நள:121/3,4
காதல் அன்பு மிக்காளை கார் இருளில் கைவிட்டு இன்று – நள:285/3
இடை இருளில் கானகத்தே இட்டு – நள:286/4
மேரு வரை தோளான் விரவார் போல் கூர் இருளில்
செம் கால் நகம் சிதைய தேவியை விட்டு ஏகினான் – நள:287/2,3
பனி இருளில் பாழ் மண்டபத்திலே உன்னை – நள:333/1
ஆரும் திரியா அரை இருளில் அங்ஙனே – நள:337/1
காதலியை கார் இருளில் கானகத்தே கைவிட்ட – நள:354/1
கார் இருளில் பாழ் மண்டபத்தே தன் காதலியை – நள:363/1
கானகத்து காதலியை கார் இருளில் கைவிட்டு – நள:365/1
இடை சுரத்தில் தன்னை இடை இருளில் நீத்த – நள:388/1

TOP


இருளை (1)

கூட்டு மை போல் சிறந்த கூர் இருளை கூன் கோட்டால் – நள:109/1

TOP


இரை (1)

இரை சோர கை சோர நின்று – நள:123/4

TOP


இரைக்கும் (1)

மா முத்த வெண்குடையான் மால் களிற்றான் வண்டு இரைக்கும்
தாமத்து அரிச்சந்திரன் சுவர்க்கி நாமத்தார் – நள:64/1,2

TOP


இரையோ (1)

இரையோ இரவுக்கு யான் – நள:125/4

TOP


இல் (5)

கேடு இல் விழு செல்வம் கேடு எய்து சூதாடல் – நள:16/1
கோது இல் நறவு ஏற்கும் குப்பி என மாதரார் – நள:205/2
நிறை இல் கவறாடல் நீ நினைந்தாய்-ஆகில் – நள:222/1
குற்றம் இல் காட்சி குதலை வாய் மைந்தரையும் – நள:244/1
கோது இல் அடிசில் குறை முடிப்பான் மேதி – நள:386/2

TOP


இல்லங்கள்-தோறும் (1)

இழவு படுமாபோல் இல்லங்கள்-தோறும்
குழவி பால் உண்டிலவே கொண்டு – நள:240/3,4

TOP


இல்லா (1)

அடு மாற்றம் இல்லா அரசன் சொல் கேட்டு – நள:35/3

TOP


இல்லாத (1)

வாக்கில் நேர் இல்லாத மன் – நள:13/4

TOP


இல்லாதவர் (1)

மக்களை இங்கு இல்லாதவர் – நள:246/4

TOP


இல்லாதனவும் (1)

இல்லாதனவும் இரவே இகழ்ந்து எவரும் – நள:23/3

TOP


இல்லாதே (1)

தூணோடு சேர்க்கும் துணை ஏதும் இல்லாதே
நாணோடு நின்று அழியும் நைந்து – நள:127/3,4

TOP


இல்லான் (1)

இணை ஆரும் இல்லான் இழைத்த உதவி – நள:350/1

TOP


இல்லை (1)

சாரும் இடம் மற்று தான் இல்லை சோர் கூந்தல் – நள:270/2

TOP


இலக்கு (1)

இலக்கு ஆகி நின்றாள் எடுத்து – நள:300/4

TOP


இலங்கு (2)

இலங்கு அலை நூல் மார்பன் எடுத்து – நள:16/4
எழு அடு தோள் மன்னா இலங்கு_இழையோர் தூண்ட – நள:38/1

TOP


இலங்கு_இழையோர் (1)

எழு அடு தோள் மன்னா இலங்கு_இழையோர் தூண்ட – நள:38/1

TOP


இலரால் (1)

ஆரும் இலரால் என்று ஐயுற்று நாரதனார் – நள:77/2

TOP


இலவே (2)

தே_மொழிக்கு தீது இலவே என்றான் திருந்தாரை – நள:69/3
யாவர்க்கும் தீது இலவே என்று – நள:420/4

TOP


இலா (5)

ஏதம் இலா காட்சியர் வந்து எய்தினார் போதில் – நள:72/2
பூண் இலா மென் முலை மேல் போத சொரிந்ததே – நள:109/3
மாசு இலா பூம் குழலாள் மற்று அவரை காணா நின்று – நள:157/3
போதல் அரும் குஞ்சியான் புக்கு அணைந்து கோது இலா
பொன் அடியை கண்ணீர் புனலால் கழுவினான் – நள:405/2,3
செங்கோல் அரசன் முகம் நோக்கி தேர்ச்சி இலா
வெம் கோல் அரசன் வினாவினான் அம் கோல – நள:420/1,2

TOP


இலை (3)

வடி ஏறு கூர் இலை வேல் மன்னாவோ உன்றன் – நள:235/1
மன் அகற்றும் கூர் இலை வேல் மன் – நள:238/4
உத்தமரில் மற்று இவனை ஒப்பார் ஒருவர் இலை
இ தலத்தில் என்று இமையோர் எம்மருங்கும் கைத்தலத்தில் – நள:408/1,2

TOP


இலைகள் (1)

கான அடம்பின் கவட்டு இலைகள் மானின் – நள:268/2

TOP


இவ்வளவில் (2)

இவ்வளவில் செல்லும்-கொல் உவ்வளவில் காணும்-கொல் – நள:47/1
இவ்வளவில் காதல் இயம்பும்-கொல் இவ்வளவின் – நள:47/2

TOP


இவ்வளவின் (1)

இவ்வளவில் காதல் இயம்பும்-கொல் இவ்வளவின்
மீளும்-கொல் என்று உரையா விம்மினான் மும்மத நின்று – நள:47/2,3

TOP


இவ்வளவு (1)

இவ்வளவு தீ வினையேன் என்பாள்-தன் மெய் வடிவை – நள:312/2

TOP


இவ்வாறு (1)

ஈங்கு இவள் இவ்வாறு இருப்ப இன்னல் உழந்தே ஏகி – நள:322/1

TOP


இவரை (2)

இருக்க தரியேன் இவரை பிரிக்க – நள:169/2
ஏதம் உடைத்து இவரை கொண்டு நீ மாதராய் – நள:243/2

TOP


இவள் (2)

ஈங்கு இவள் இவ்வாறு இருப்ப இன்னல் உழந்தே ஏகி – நள:322/1
தேவி இவள் கற்புக்கும் செங்கோல் முறைமைக்கும் – நள:409/1

TOP


இவளை (1)

இவளை பணையம் தா இன்று – நள:229/4

TOP


இவன் (7)

கணம் கவிழ்ந்த வேலன் இவன் காண் – நள:141/4
மாதே இவன் கண்டாய் மான தனி கொடியின் – நள:143/3
தெரியில் இவன் கண்டாய் செம் கழு நீர் மொட்டை – நள:145/1
தேம் மரு தார் காளை இவன் கண்டாய் செம் மலர் மேல் – நள:146/1
அம் சாயல் மானே இவன் கண்டாய் ஆலை-வாய் – நள:147/1
இரும் கடா யானை இவன் – நள:148/4
விட கதிர் வேல் காளை இவன் கண்டாய் மீனின் – நள:149/1

TOP


இவனை (1)

உத்தமரில் மற்று இவனை ஒப்பார் ஒருவர் இலை – நள:408/1

TOP


இவை (1)

ஈதல் மறுத்தல் இவை கண்டாய் போதில் – நள:217/2

TOP


இழந்த (3)

மண் இழந்து போந்து வனம் நண்ணி விண் இழந்த
மின் போலும் நூல் மார்ப மேதினியில் வேறு உண்டோ – நள:17/2,3
உள்ளம் கவர ஒளி இழந்த வெள்ளை – நள:55/2
கோ தாயம் முன் இழந்த கோ – நள:403/4

TOP


இழந்தால் (1)

ஞாலம் முழுதும் நடு இழந்தால் சீலம் – நள:234/2

TOP


இழந்து (2)

கண் இழந்து மாய கவறு ஆடி காவலர் தாம் – நள:17/1
மண் இழந்து போந்து வனம் நண்ணி விண் இழந்த – நள:17/2

TOP


இழப்ப (7)

ஒலி ஆழி வையம் ஒருங்கு இழப்ப பண்டு – நள:18/3
வையம் பகல் இழப்ப வானம் ஒளி இழப்ப – நள:104/1
வையம் பகல் இழப்ப வானம் ஒளி இழப்ப
பொய்கையும் நீள் கழியும் புள் இழப்ப பையவே – நள:104/1,2
பொய்கையும் நீள் கழியும் புள் இழப்ப பையவே – நள:104/2
செம் வாய அன்றில் துணை இழப்ப சென்று அடைந்தான் – நள:104/3
வில்லி கணை இழப்ப வெண் மதியம் சீர் இழப்ப – நள:133/1
வில்லி கணை இழப்ப வெண் மதியம் சீர் இழப்ப
தொல்லை இருள் கிழிய தோன்றினான் வல்லி – நள:133/1,2

TOP


இழவு (1)

இழவு படுமாபோல் இல்லங்கள்-தோறும் – நள:240/3

TOP


இழியும் (1)

பாதி துகிலோடு பாய்ந்து இழியும் கண்ணீரும் – நள:406/1

TOP


இழுக்கு (1)

இங்கண் உறைதல் இழுக்கு அன்றோ செம் கை – நள:393/2

TOP


இழை (1)

உயங்கும் வறிதே உலாவும் வயங்கு இழை போய் – நள:130/2

TOP


இழைத்த (2)

வாழ்வு எல்லாம் தான் நினைந்து மற்று அழுதாள் மன் இழைத்த
தாழ்வு எல்லாம் தன் தலை மேல் தந்து – நள:311/3,4
இணை ஆரும் இல்லான் இழைத்த உதவி – நள:350/1

TOP


இழையாய் (2)

அங்கை நெடு வேல் கண் ஆய்_இழையாய் வாவியின்-வாய் – நள:156/1
போய் அகலா முன்னம் புனை_இழையாய் பூம் குயிலை – நள:317/1

TOP


இழையார் (3)

அலர்த்தும் கொடி மாடத்து ஆய்_இழையார் ஐம்பால் – நள:21/3
தேரின் துகளை திருந்து இழையார் பூ குழலின் – நள:29/1
அன்னம்-தனை பிடித்து அங்கு ஆய்_இழையார் கொண்டுபோய் – நள:33/1

TOP


இழையாள் (2)

எய்த தனி வைத்த ஏந்து_இழையாள் வையத்தார் – நள:190/2
இறவாத ஏந்து_இழையாள் இன்று பறி பீறி – நள:372/2

TOP


இழையை (1)

இங்கே இருக்க இனிது என்றாள் ஏந்து_இழையை – நள:321/3

TOP


இழையோர் (1)

எழு அடு தோள் மன்னா இலங்கு_இழையோர் தூண்ட – நள:38/1

TOP


இள (8)

இடை அன்னம் செம் கால் இள அன்னம் சொன்ன – நள:48/3
கொங்கை இள நீரா குளிர்ந்த இளம் சொல் கரும்பால் – நள:51/1
ஈர மதியே இள நிலவே இங்ஙனே – நள:117/1
இன் உயிர்க்கு நேரே இள முறுவல் என்கின்ற – நள:171/1
ஈர இள வண்டல் இட்டதே நேர் பொருத – நள:176/2
எற்றி திரை பொர நொந்து ஏறி இள மணலில் – நள:262/1
ஏந்தும் இள முலையாள் இன் உயிரும் தன் அருளும் – நள:286/1
வெறித்த இள மான்காள் மென் மயில்காள் இந்த – நள:297/1

TOP


இளம் (14)

மோட்டு இளம் கொங்கை முடிய சுமந்து ஏற – நள:40/1
கொங்கை இள நீரா குளிர்ந்த இளம் சொல் கரும்பால் – நள:51/1
மேவும் இளம் கன்னி-பால் மீண்டு ஏகும் பாவில் – நள:84/2
செப்பு இளம் கொங்கைமீர் திங்கள் சுடர் பட்டு – நள:111/1
உறையும் இளம் மர கா ஒக்கும் இறை வளை கை – நள:198/2
இ கடி கா நீங்கள் உறையும் இளம் மர கா – நள:199/3
கன்னி இளம் மேதி கால் குளம்பு பொன் உரைத்த – நள:213/2
மன்றல் இளம் கோதை முக நோக்கி மா நகர் வாய் – நள:236/1
இருத்துமோ என்றான் இளம் குதலை வாயாள் – நள:236/3
கூந்தல் இளம் குயிலும் கோமானும் கொண்டு அணைத்த – நள:263/1
இளம் பேய்க்கும் தோன்றா இருள் – நள:268/4
இளம் பாவை கை தலை மேல் இட்டு – நள:292/4
கொம்பர் இளம் குருகே கூறாது இருத்தியால் – நள:352/1
மன்றல் இளம் கோதையொடு மக்களும் தானும் ஒரு – நள:417/1

TOP


இளவரசை (1)

இளவரசை நோக்கி எடுத்து – நள:393/4

TOP


இளவேனில் (1)

இளவேனில் வந்தது எதிர் – நள:28/4

TOP


இளைக்குமா (1)

இளைக்குமா போல இருந்தது கண்டு அன்றே – நள:260/3

TOP


இளைஞர் (1)

ஏற்ற முலையார்க்கு இளைஞர் இடும் புலவி – நள:187/1

TOP


இளைத்த (1)

அழகு சுமந்து இளைத்த ஆகத்தாள் வண்டு – நள:79/1

TOP


இளைய (1)

கோ மைந்தனோடு இளைய கோதையை கொண்டு ஏகினான் – நள:255/3

TOP


இற்றது (1)

இற்றது நெஞ்சம் எழுந்தது இரும் காதல் – நள:45/1

TOP


இறந்த (1)

திசை முகந்தால் அன்ன தெருவும் வசை இறந்த
பொன் நாடு போந்து இருந்தால் போன்றதே போர் விதர்ப்ப – நள:87/2,3

TOP


இறந்தால் (1)

வேலை கரை இறந்தால் வேத நெறி பிறழ்ந்தால் – நள:234/1

TOP


இறவாத (1)

இறவாத ஏந்து_இழையாள் இன்று பறி பீறி – நள:372/2

TOP


இறால் (2)

கூன் இறால் பாய குவளை தவளை வாய் – நள:347/1
தேன் இறால் பாயும் திரு நாடா கானில் – நள:347/2

TOP


இறை (2)

என் என்றான் எங்கட்கு இறை – நள:3/4
உறையும் இளம் மர கா ஒக்கும் இறை வளை கை – நள:198/2

TOP


இறைக்கும் (1)

மட்டு இறைக்கும் சோலை வள நாடன் முன் நின்று – நள:411/3

TOP


இறைவனுக்கே (1)

இன்று துயில இறைவனுக்கே என்றனது – நள:276/2

TOP


இறைவனோ (1)

யாவனோ விஞ்சைக்கு இறைவனோ தேவனோ – நள:92/2

TOP


இன் (10)

இன் துணை மேல் வைத்து உறங்கும் என்னும் சொல் இன்று – நள:124/2
மா காதல் வைத்ததோ மன்னவர்-தம் இன் அருளோ – நள:129/3
இன் உயிர்க்கு நேரே இள முறுவல் என்கின்ற – நள:171/1
என் உடையரேனும் உடையரோ இன் அடிசில் – நள:246/2
என்ன பயன் உடைத்தாம் இன் முகத்து முன்னம் – நள:247/2
இன் அமுதம் தேக்கி இருப்பரேல் சொன்ன – நள:250/2
ஏந்தும் இள முலையாள் இன் உயிரும் தன் அருளும் – நள:286/1
கான் ஆள மக்களையும் கைவிட்டு காதலன் இன்
போனாள் புகுந்த பொழுது – நள:329/3,4
கன்னி பெடை உண்ண காத்திருக்கும் இன் அருள் கண்டு – நள:353/2
ஏர் அடிப்பார் கோல் எடுப்ப இன் தேன் தொடை பீறி – நள:380/1

TOP


இன்மை (1)

ஆதாரம் இன்மை அறிந்து – நள:186/4

TOP


இன்மையாலோ (1)

விடிய மிடுக்கு இன்மையாலோ கொடியன் மேல் – நள:129/2

TOP


இன்றி (3)

இருவர் எனும் தோற்றம் இன்றி பொரு வெம் – நள:174/2
முன்றில்-தனில் மேல் படுக்க முன்றானையும் இன்றி
இன்று துயில இறைவனுக்கே என்றனது – நள:276/1,2
சீற்றம் ஒன்று இன்றி சின எயிற்றால் மாற்றுதற்கு இன்று – நள:345/2

TOP


இன்று (14)

இடைநின்ற காலம் போல் இன்று – நள:107/4
இரவு அளித்தான் அல்லனோ இன்று – நள:117/4
யாமம் கரி ஆக இன்று – நள:118/4
இன் துணை மேல் வைத்து உறங்கும் என்னும் சொல் இன்று
தவிர்ந்ததே போல் அரற்றி சாம்புகின்ற-போதே – நள:124/2,3
இவளை பணையம் தா இன்று – நள:229/4
இன்று இருந்து நாளை எழுந்து அருள்க என்று உரைத்தார் – நள:235/3
நின்று உருகு வார் கண்ணி நீர் நோக்கி இன்று இங்கு – நள:236/2
இன்று துயில இறைவனுக்கே என்றனது – நள:276/2
காதல் அன்பு மிக்காளை கார் இருளில் கைவிட்டு இன்று
ஏதிலன் போல் போகின்றேன் யான் – நள:285/3,4
வன் துயரால் போய் ஆவி மாள்கின்றேன் இன்று உன் – நள:301/2
சீற்றம் ஒன்று இன்றி சின எயிற்றால் மாற்றுதற்கு இன்று
என் காரணம் என்றான் ஏற்று அமரில் கூற்று அழைக்கும் – நள:345/2,3
இரவு அகற்றி வந்தாய்-கொல் இன்று – நள:356/4
இறவாத ஏந்து_இழையாள் இன்று பறி பீறி – நள:372/2
இன்று உன்னை காண்பதோர் ஆதரவால் யான் இங்ஙன் – நள:385/1

TOP


இன்ன (1)

இன்ன பரிசு என்று இயல் அணங்கு முன் நின்று – நள:140/2

TOP


இன்னது (1)

இன்னது என ஓராது இசைந்து – நள:82/4

TOP


இன்னல் (1)

ஈங்கு இவள் இவ்வாறு இருப்ப இன்னல் உழந்தே ஏகி – நள:322/1

TOP


இன (5)

இயமரம் நின்று ஆர்ப்ப இன வளை நின்று ஏங்க – நள:95/1
இனி சூது ஒழிந்தோம் இன வண்டு கிண்டி – நள:230/1
எங்கு உற்றாய் என்னா இன வளை கை நீட்டினாள் – நள:288/3
என்ன போய் வீழ்ந்தாள் இன மேதி மெல் கரும்பை – நள:290/3
இன வளையாய் உற்ற துயர் எல்லாம் எனது – நள:318/3

TOP


இனி (5)

அற்றது மானம் அழிந்தது நாண் மற்று இனி உன் – நள:45/2
இனி சூது ஒழிந்தோம் இன வண்டு கிண்டி – நள:230/1
பேயும் துயின்றதால் பேர் யாமம் நீயும் இனி
கண் மேல் துயில்கை கடன் என்றான் கைகொடுத்து – நள:274/2,3
ஏவல் முடிப்பேன் இனி என்று மாவை – நள:375/2
ஏனை நெறி தூரம் இனி எத்தனையோ மானே கேள் – நள:415/2

TOP


இனிது (2)

உள்ளும் புறமும் இனிது உறைந்தார் தெள் அரி கண் – நள:66/2
இங்கே இருக்க இனிது என்றாள் ஏந்து_இழையை – நள:321/3

TOP


இனை (1)

பொன் இனை தாய் நோக்கி புலர்ந்து – நள:333/4

TOP


இனைந்த (1)

கோமகற்கு தான் இனைந்த குற்றங்கள் அத்தனையும் – நள:191/3

TOP