ஆ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆக்கி 3
ஆக்கிக்கொண்டு 1
ஆக்கிற்று 1
ஆக்கும் 1
ஆக்கை 1
ஆக்கையே 1
ஆக 14
ஆகண்டலன் 1
ஆகத்தால் 1
ஆகத்தாள் 2
ஆகத்து 2
ஆகத்தும் 1
ஆகி 1
ஆகில் 1
ஆகு 1
ஆகும் 1
ஆகுலம் 1
ஆங்கண் 1
ஆங்கு 23
ஆசி 1
ஆசை 1
ஆசையும் 1
ஆட்கள் 1
ஆட 4
ஆடல் 4
ஆடி 7
ஆடு 2
ஆடும் 8
ஆடை 5
ஆடையால் 1
ஆடையும் 1
ஆண்ட 1
ஆண்டகையே 1
ஆண்டு 3
ஆணியாய் 1
ஆதபத்தின் 1
ஆதரவால் 1
ஆதரவு 1
ஆதரித்த 1
ஆதரித்தார் 1
ஆதாரம் 1
ஆதி 5
ஆதித்தன் 1
ஆதியால் 1
ஆம் 3
ஆம்பல் 2
ஆமை 2
ஆய் 4
ஆய்_இழையாய் 1
ஆய்_இழையார் 2
ஆய 3
ஆயம் 1
ஆயர் 1
ஆயிரத்து 1
ஆயிரம் 2
ஆயிரமும் 1
ஆயிற்றே 1
ஆயிற்றோ 1
ஆயின் 2
ஆர் 16
ஆர்க்கும் 1
ஆர்கலியே 1
ஆர்த்தார் 1
ஆர்ப்ப 2
ஆர்வத்தால் 1
ஆரணம் 1
ஆரணியம் 1
ஆரம் 3
ஆரும் 5
ஆரே 1
ஆலித்து 1
ஆலை-வாய் 1
ஆவது 2
ஆவம் 2
ஆவி 8
ஆவியார் 1
ஆழ் 2
ஆழ்கின்றான் 1
ஆழி 7
ஆழி-வாய் 1
ஆழியானை 1
ஆழியில் 1
ஆள 2
ஆளி 1
ஆளுடையான் 2
ஆளும் 5
ஆளுமே 1
ஆற்றல் 1
ஆற்றலாய் 1
ஆற்றாது 3
ஆற்றி 1
ஆற்றின் 1
ஆற்றுவரோ 1
ஆற்றுவான் 1
ஆற 1
ஆறாக 1
ஆறிரண்டு 1
ஆறு 6
ஆறும் 2
ஆறேனோ 1
ஆன 2
ஆனதே 1
ஆனனத்தான் 1
ஆனான் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


ஆக்கி (3)

தன் வயமே ஆக்கி தமையனுடன் இருந்தான் – நள:210/3
விலக்கினான் நெஞ்சத்தை வேறு ஆக்கி நின்று – நள:278/3
ஆக்கி அருளால் அரவு அரசை நோக்கி – நள:338/2

TOP


ஆக்கிக்கொண்டு (1)

மாறு ஆக்கிக்கொண்டு மறைந்து உறைதல் காரணமா – நள:346/3

TOP


ஆக்கிற்று (1)

வேறு ஆக்கிற்று என்றான் விரைந்து – நள:346/4

TOP


ஆக்கும் (1)

பொரும் கலி நீர் ஞாலத்தை புல் நெறியில் ஆக்கும்
இரும் கலியை கண்டார் எதிர் – நள:164/3,4

TOP


ஆக்கை (1)

ஆக்கை தளர அலமந்து போக்கற்று – நள:310/2

TOP


ஆக்கையே (1)

ஆக்கையே நோக்கின் அவன் அல்லன் பூ கமழும் – நள:368/2

TOP


ஆக (14)

தூது ஆக என்றான் அ தோகையை தன் ஆகத்தால் – நள:83/3
கோது ஆக என்றான் அ கோ – நள:83/4
யாமம் கரி ஆக இன்று – நள:118/4
தேன் இருந்த பூம் கணையே தீ ஆக தே_மொழியாள் – நள:119/3
நித்திலத்தின் பொன் தோடு நீல மணி தோடு ஆக
மை தடம் கண் செல்ல வய வேந்தர் சித்தம் – நள:136/1,2
வேறு ஆக போக்குதிரோ என்றார் விழி வழியே – நள:253/3
மஞ்சன நீர் ஆக வழிந்து ஓட நெஞ்சு உருகி – நள:254/2
ஒற்றை துகிலும் உயிரும் இரண்டு ஆக
முற்றும் தன் அன்பை முதலோடும் பற்றி – நள:282/1,2
தூறு எலாம் ஆக சுரி குழல் வேல் கண்ணின் நீர் – நள:309/3
ஆறு எலாம் ஆக அழுது – நள:309/4
ஆக அயோத்தி நகர் அடைந்து மா கனக – நள:349/2
புணை ஆக சூழ் கானில் போனான் பணை ஆக – நள:350/2
புணை ஆக சூழ் கானில் போனான் பணை ஆக
திண் நாகம் ஓர் எட்டும் தாங்கும் திசை அனைத்தும் – நள:350/2,3
எண் ஆக வேந்தன் எழுந்து – நள:350/4

TOP


ஆகண்டலன் (1)

பெற்றாய் என வருணன் ஆகண்டலன் தருமன் – நள:99/3

TOP


ஆகத்தால் (1)

தூது ஆக என்றான் அ தோகையை தன் ஆகத்தால்
கோது ஆக என்றான் அ கோ – நள:83/3,4

TOP


ஆகத்தாள் (2)

அழகு சுமந்து இளைத்த ஆகத்தாள் வண்டு – நள:79/1
அலைப்பட்ட ஆகத்தாள் ஆங்கு – நள:367/4

TOP


ஆகத்து (2)

அம் பொன் கயிலைக்கே ஆகத்து அரவு அணிவார் – நள:13/1
மன் ஆகத்து உள் அழுந்தி வார் அணிந்த மென் முலையும் – நள:91/1

TOP


ஆகத்தும் (1)

செம் திருவின் கொங்கையினும் தேர் வேந்தன் ஆகத்தும்
வந்து உருவ வார் சிலையை கால் வளைத்து வெம் தீயும் – நள:173/1,2

TOP


ஆகி (1)

இலக்கு ஆகி நின்றாள் எடுத்து – நள:300/4

TOP


ஆகில் (1)

கன்னி யான் ஆகில் கடி மாலை அன்னம் தான் – நள:159/2

TOP


ஆகு (1)

தேர் தொழிற்கு மிக்கான் நீ ஆகு என்றான் செம் மனத்தால் – நள:349/3

TOP


ஆகும் (1)

மன்னன் புயம் நின் வன முலைக்கு கச்சு ஆகும்
என்ன முயங்குவிப்பேன் என்று அன்னம் பின்னும் – நள:58/1,2

TOP


ஆகுலம் (1)

சிந்து ஆகுலம் எனக்கு தீராதால் பைம் தொடியே – நள:319/2

TOP


ஆங்கண் (1)

மள்ளுவ நாட்டு ஆங்கண் வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:427/3

TOP


ஆங்கு (23)

அருகு உடையான் வெண்குடையான் ஆங்கு – நள:25/4
அன்ன புள் தோன்றிற்றே ஆங்கு – நள:30/4
தன் ஆடல் விட்டு தனி இடம் சேர்ந்து ஆங்கு அதனை – நள:52/3
உற்றதுவும் ஆங்கு அவள் தான் உற்றதுவும் முற்றும் – நள:70/2
பூம் குவளை தாமரைக்கே பூத்ததே ஆங்கு
மது நோக்கும் தாரானும் வாள்_நுதலும் தம்மில் – நள:88/2,3
அறிந்தாள் நளன் தன்னை ஆங்கு – நள:160/4
அரும் கொற்ற வச்சிரத்தான் ஆங்கு – நள:168/4
முரசு அறைவாய் ஆங்கு என்றான் முன்னே முனிந்து ஆங்கு – நள:237/3
முரசு அறைவாய் ஆங்கு என்றான் முன்னே முனிந்து ஆங்கு
அரசு அறியா வேந்தன் அழன்று – நள:237/3,4
அஞ்சனம் தோய் கண்ணில் அருவி நீர் ஆங்கு அவர்க்கு – நள:254/1
அந்த நெடும் சுரத்தின் மீது ஏக ஆங்கு அழலும் – நள:267/1
ஆரே துயர் அடையார் ஆங்கு – நள:277/4
அரிதற்கு அவன் நினைந்தான் ஆங்கு – நள:280/4
ஆங்கு அவளும் ஏக அரசன் பெருந்தேவி – நள:318/1
ஆங்கு அவன் தான் அவ்வாறு உரைப்ப அது கேட்டு – நள:343/1
ஆற்றல் அரவு அரசே ஆங்கு என் உருவத்தை – நள:345/1
அணி ஆடை கொள்க என்றான் ஆங்கு – நள:347/4
அளிக்கின்ற ஆழி-வாய் ஆங்கு அலவ ஓடி – நள:354/3
அலைப்பட்ட ஆகத்தாள் ஆங்கு – நள:367/4
அன்ன கரி ஒன்று உடையான் ஆங்கு – நள:382/4
ஆங்கு அவர் சொன்ன உரை கேட்டு அழிவு எய்தி – நள:392/1
மற்று அவன் தான் ஆங்கு உரைத்த வாசகத்தை முற்றும் – நள:397/2
அந்த வள நாடும் அ அரசும் ஆங்கு ஒழிய – நள:423/1

TOP


ஆசி (1)

மன்னா பருவரலை மாற்றுதி என்று ஆசி மொழி – நள:426/3

TOP


ஆசை (1)

ஆசை போகாது என்று அழிந்தாள் அணி யாழின் – நள:103/3

TOP


ஆசையும் (1)

நல் உயிரும் ஆசையும் போல் நாறுதலும் மல் உறு தோள் – நள:296/2

TOP


ஆட்கள் (1)

சொல்லார் மணி தேரும் தோற்றதன் பின் வில் ஆட்கள்
முன் தோற்று வானின் முகில் தோற்கு மால் யானை – நள:226/2,3

TOP


ஆட (4)

மென் மயில் தன் தோகை விரித்து ஆட முன் அதனை – நள:49/2
வளை பூசல் ஆட மடந்தையுடன் சேர்ந்தான் – நள:177/3
கொடி ஆட கண்டான் ஓர் கூத்து – நள:201/4
பொடி ஆட தேவியொடும் போயினான் அன்றே – நள:231/3

TOP


ஆடல் (4)

அருகு ஊட்டும் பைங்கிளியும் ஆடல் பருந்தும் – நள:26/3
தன் ஆடல் விட்டு தனி இடம் சேர்ந்து ஆங்கு அதனை – நள:52/3
சேல் குளிக்கும் கேகயர் கோன் தெவ் ஆடல் கைவரை மேல் – நள:154/3
ஆடல் மயில் போல் அலமரா ஓடினாள் – நள:309/2

TOP


ஆடி (7)

கண் இழந்து மாய கவறு ஆடி காவலர் தாம் – நள:17/1
அறைந்து ஆரணம் பாட ஆடி போய் வெய்யோன் – நள:105/3
ஆடி வரி வண்டு அருகை பறக்கவே – நள:116/1
வாவியும் ஆறும் குடைந்து ஆடி தேவின் – நள:197/2
கழியாத சிந்தையுடன் கங்கை நதி ஆடி
ஒழியாது உறைந்தார் உவந்து – நள:197/3,4
செய் குன்றும் ஆறும் திரிந்து ஆடி தையலுடன் – நள:207/2
மீது ஆடி வாளை வயல் வீழ்ந்து உழக்கும் நல் நாடன் – நள:216/3

TOP


ஆடு (2)

மடை மிதிப்ப தேன் பாயும் ஆடு ஒலி நீர் நாடன் – நள:38/3
அடையும் கடும் கானில் ஆடு அரவின் வாய்ப்பட்டு – நள:303/1

TOP


ஆடும் (8)

தேன் ஆடும் தெய்வ தருவும் திரு மணியும் – நள:76/3
வடம் கொள் வன முலையாள் வார் குழை மேல் ஆடும்
நெடும் கண்கடை பார்த்து நின்றான் இடம் கண்டு – நள:139/1,2
வண்டு ஆடும் தார் நளனை மா நகரில் யாரேனும் – நள:237/1
விரை ஆடும் தாரான் மெலிந்து – நள:256/4
பொன் ஆடும் மால் நிறத்த புள் – நள:263/4
அம்மான் நின்று ஆடும் அரங்கு – நள:335/4
மின் ஆடும் மால் வரையும் வேலையும் வேலை சூழ் – நள:364/1
வளை ஆடும் கையாள் மதித்து – நள:389/4

TOP


ஆடை (5)

அங்கி அமுதம் நீர் அம் பூ அணி ஆடை
எங்கு நீ வேண்டினை மற்று அ இடத்தே சங்கை அற – நள:99/1,2
கொடி ஆடை வையம் எல்லாம் கோதண்ட சாலை – நள:112/3
இருவர்க்கும் ஓர் உயிர் போல் எய்தியதோர் ஆடை
அரிதற்கு அவன் நினைந்தான் ஆங்கு – நள:280/3,4
அணி ஆடை கொள்க என்றான் ஆங்கு – நள:347/4
மேல் ஆடை வீழ்ந்தது எடு என்றான் அவ்வளவில் – நள:378/1

TOP


ஆடையால் (1)

புள் வளைத்தான் ஆடையால் போந்து – நள:262/4

TOP


ஆடையும் (1)

ஆவி போல் ஆடையும் ஒன்று ஆனதே பூ விரிய – நள:264/2

TOP


ஆண்ட (1)

ஆண்ட தோள் மன்னன் அழகு – நள:90/4

TOP


ஆண்டகையே (1)

ஆண்டகையே தூதுவனாய் சென்று அவனி வேண்ட – நள:8/2

TOP


ஆண்டு (3)

அடைகின்ற வேந்தர்க்கும் ஆண்டு அஞ்சினோர்க்கும் – நள:107/3
ஆறிரண்டு ஆண்டு எல்லை கழித்தான் அடையலரை – நள:207/3
ஆண்டு இரண்டாறு எல்லை அளவும் திரிந்தேயும் – நள:209/1

TOP


ஆணியாய் (1)

ஆணியாய் நின்றாள் அயர்ந்து – நள:326/4

TOP


ஆதபத்தின் (1)

ஆதபத்தின் வாய்ப்பட்டு அழிகின்றேன் காதலால் – நள:339/2

TOP


ஆதரவால் (1)

இன்று உன்னை காண்பதோர் ஆதரவால் யான் இங்ஙன் – நள:385/1

TOP


ஆதரவு (1)

அடியேங்கட்கு ஆதரவு தீர கொடி நகரில் – நள:235/2

TOP


ஆதரித்த (1)

புள் வேட்டை ஆதரித்த போது – நள:264/4

TOP


ஆதரித்தார் (1)

ஆதரித்தார் தம்மோடு அவை அகத்தே சோதி – நள:96/2

TOP


ஆதாரம் (1)

ஆதாரம் இன்மை அறிந்து – நள:186/4

TOP


ஆதி (5)

ஆதி தனி கோலம் ஆனான் அடியவற்கா – நள:3/1
அவ்வளவில் ஆதி பெரு வழியில் ஆய் வணிகன் – நள:312/1
ஆதி நெடும் தேர் பரி விட்டு அவை ஆற்றி – நள:386/1
ஆதி மறை நூல் அனைத்தும் தெரிந்து உணர்ந்த – நள:387/1
ஆதி அரசன் அருகாக போத – நள:389/2

TOP


ஆதித்தன் (1)

அன்னங்காள் நீங்களும் அ ஆதித்தன் தானும் போய் – நள:110/1

TOP


ஆதியால் (1)

ஆவி உவந்து அளித்தாய் ஆதியால் காவின்-இடை – நள:57/2

TOP


ஆம் (3)

வெய்து ஆம் அ காம விடாய் – நள:51/4
அரும்பாம் பணை முலையாய் ஆம் – நள:194/4
ஆம் என்று அறியா அருமறையோன் வீமன் – நள:324/2

TOP


ஆம்பல் (2)

அங்கு அணைக்க வாய் நெகிழ்த்த ஆம்பல் பூ கொங்கு அவிழ் தேன் – நள:189/2
பொன் தேர் மேல் தேவியோடும் போயினான் முற்று ஆம்பல்
தே நீர் அளித்து அருகு செந்நெல் கதிர் விளைக்கும் – நள:414/2,3

TOP


ஆமை (2)

சினை ஆமை வைகும் திருநாடா செம்மை – நள:217/3
ஆமை முதுகில் அலவன் துயில்கொள்ளும் – நள:382/1

TOP


ஆய் (4)

அலர்த்தும் கொடி மாடத்து ஆய்_இழையார் ஐம்பால் – நள:21/3
அன்னம்-தனை பிடித்து அங்கு ஆய்_இழையார் கொண்டுபோய் – நள:33/1
அங்கை நெடு வேல் கண் ஆய்_இழையாய் வாவியின்-வாய் – நள:156/1
அவ்வளவில் ஆதி பெரு வழியில் ஆய் வணிகன் – நள:312/1

TOP


ஆய்_இழையாய் (1)

அங்கை நெடு வேல் கண் ஆய்_இழையாய் வாவியின்-வாய் – நள:156/1

TOP


ஆய்_இழையார் (2)

அலர்த்தும் கொடி மாடத்து ஆய்_இழையார் ஐம்பால் – நள:21/3
அன்னம்-தனை பிடித்து அங்கு ஆய்_இழையார் கொண்டுபோய் – நள:33/1

TOP


ஆய (3)

வடிவு ஆய வேலான் மனம் – நள:283/4
ஆய மயிலை அறியவே நீ ஏகி – நள:317/2
தூய நறு மலர் பூம் சோலை-வாய் ஆய
பெரும் தானை சூழ பெடை நடையாளோடும் – நள:419/2,3

TOP


ஆயம் (1)

ஆயம் பிடித்தாரும் அல்லல் பொதுமகளிர் – நள:220/1

TOP


ஆயர் (1)

ஆயர் கொணர்ந்த அடு பாலின் தோயல் – நள:283/2

TOP


ஆயிரத்து (1)

பல் ஆயிரம் பரியும் பத்து நூறு ஆயிரத்து
சொல்லார் மணி தேரும் தோற்றதன் பின் வில் ஆட்கள் – நள:226/1,2

TOP


ஆயிரம் (2)

பல் ஆயிரம் பரியும் பத்து நூறு ஆயிரத்து – நள:226/1
பத்து ஆயிரம் கோடி பார் என்ன உய்த்து அதனில் – நள:379/2

TOP


ஆயிரமும் (1)

நூறாயிரத்து இரட்டி நூறு_நூறு_ஆயிரமும் – நள:225/3

TOP


ஆயிற்றே (1)

கடைவார் தம் கை போலும் ஆயிற்றே காலன் – நள:283/3

TOP


ஆயிற்றோ (1)

ஊழி பல ஓர் இரவு ஆயிற்றோ என்னும் – நள:115/1

TOP


ஆயின் (2)

ஏன்றோம் இது ஆயின் மெய்ம்மையே எம்மோடு – நள:216/1
செங்கோலாய் உன்றன் திருவுள்ளம் ஈது ஆயின்
எம் கோன் விதர்ப்பன் எழில் நகர்க்கே நம் கோல – நள:251/1,2

TOP


ஆர் (16)

பார் ஆர் நிடத பதி நளன் சீர் வெண்பாவால் – நள:7/1
பேர் ஆர் புகழேந்தி பேசினான் தார் ஆர் – நள:7/2
பேர் ஆர் புகழேந்தி பேசினான் தார் ஆர்
செழியனையும் சென்னியையும் சேர திறை கொள் – நள:7/2,3
ஆர் மடந்தை என்றான் அனங்கன் சிலை வளைப்ப – நள:37/3
மை ஆர் வேல் கண்ணாள் வன முலை மேல் ஆர் அழலை – நள:108/3
மை ஆர் வேல் கண்ணாள் வன முலை மேல் ஆர் அழலை – நள:108/3
ஆர் உயிர்க்கும் உண்டோ அரண் – நள:131/4
ஆர் உயிரின் தாயே அறத்தின் பெரும் தவமே – நள:233/1
பண்டை வினை பயனை பாரிடத்தில் ஆர் கடப்பார் – நள:272/1
போர் ஆர் விழியாள் புலர்ந்து – நள:298/4
ஆர் உயிரும் நானும் அழியாமல் ஐயா இ – நள:307/1
எ குலத்தாய் ஆர் மடந்தை யாது உன் ஊர் யாது உன் பேர் – நள:313/1
அடைந்தான் அடைதலுமே ஆர் அழலோன் அஞ்சி – நள:338/3
வண்டு ஆர் வள வயல் சூழ் மள்ளுவ நாட்டு எம் கோமான் – நள:381/1
ஒளி ஆர் வேல் கண்ணாள் மேல் உள்ளம் துரப்ப – நள:385/3
வார் ஆர் முலையாள் அ மன்னவனை காணாமல் – நள:407/3

TOP


ஆர்க்கும் (1)

ஆர்க்கும் சிலம்பே அணி முரசா வேல் படையும் – நள:39/2

TOP


ஆர்கலியே (1)

அரவு அகற்றும் என் போல ஆர்கலியே மாதை – நள:356/3

TOP


ஆர்த்தார் (1)

கழிய ஆர்த்தார் நமக்கு ஓர் காப்பு – நள:4/4

TOP


ஆர்ப்ப (2)

மருங்கு உலவ வார் முரசம் ஆர்ப்ப நெருங்கு – நள:60/2
இயமரம் நின்று ஆர்ப்ப இன வளை நின்று ஏங்க – நள:95/1

TOP


ஆர்வத்தால் (1)

அன்றில் ஒரு கண் துயின்று ஒரு கண் ஆர்வத்தால்
இன் துணை மேல் வைத்து உறங்கும் என்னும் சொல் இன்று – நள:124/1,2

TOP


ஆரணம் (1)

அறைந்து ஆரணம் பாட ஆடி போய் வெய்யோன் – நள:105/3

TOP


ஆரணியம் (1)

அரவு அரசை கொண்டு அகன்றான் ஆரணியம் தன்னில் – நள:341/3

TOP


ஆரம் (3)

விட்டு ஒளிர் வில் வீசி விளங்கு மணி பூண் ஆரம்
ஒட்டினேன் உன் பணையம் ஏது என்ன மட்டு அவிழ் தார் – நள:223/1,2
வைத்த மணி ஆரம் வென்றேன் மறு பலகைக்கு – நள:225/1
பூண் ஆரம் பூண்டாள் புலர்ந்து – நள:314/4

TOP


ஆரும் (5)

பீடு ஆரும் செல்வ பெடை வண்டோடு ஊடா – நள:25/2
ஆரும் இலரால் என்று ஐயுற்று நாரதனார் – நள:77/2
கார் ஆரும் மெல் ஓதி கன்னி-அவள் காதல் எனும் – நள:176/3
ஆரும் திரியா அரை இருளில் அங்ஙனே – நள:337/1
இணை ஆரும் இல்லான் இழைத்த உதவி – நள:350/1

TOP


ஆரே (1)

ஆரே துயர் அடையார் ஆங்கு – நள:277/4

TOP


ஆலித்து (1)

தொக்கி இருந்து ஆலித்து உழலும் தூங்கு இருள் வெய்யோற்கு ஒதுங்கி – நள:29/3

TOP


ஆலை-வாய் (1)

அம் சாயல் மானே இவன் கண்டாய் ஆலை-வாய்
வெம் சாறு பாய விளைந்து எழுந்த செம் சாலி – நள:147/1,2

TOP


ஆவது (2)

ஆவது உரைத்தாய் அதுவே தலை நின்றேன் – நள:85/1
தன் மகள் ஆவது அறியா தடுமாறா – நள:327/1

TOP


ஆவம் (2)

பூ வாளி வேந்தன் தன் பொன் ஆவம் பின்னே இட்டு – நள:139/3
போர் வேந்தர் கண்டு அறியா பொன் ஆவம் பின் உடைய – நள:151/3

TOP


ஆவி (8)

அன்னமே நீ உரைத்த அன்னத்தை என் ஆவி
உன்னவே சோரும் உனக்கு அவளோடு என்ன – நள:43/1,2
ஆவி உருகி அழிந்திட்டான் பூவின் – நள:48/2
ஆவி உவந்து அளித்தாய் ஆதியால் காவின்-இடை – நள:57/2
பைம் தொடியாள் ஆவி பருகுவான் நிற்கின்ற – நள:108/1
ஆவி போல் ஆடையும் ஒன்று ஆனதே பூ விரிய – நள:264/2
பொடியாதால் உள் ஆவி போகாதால் நெஞ்சம் – நள:275/3
வன் துயரால் போய் ஆவி மாள்கின்றேன் இன்று உன் – நள:301/2
அஞ்சினான் ஆவி அழிந்தான் அற உயிர்த்து – நள:353/3

TOP


ஆவியார் (1)

ஆவியார் போனாலும் அ வழியே பாவியேன் – நள:103/2

TOP


ஆழ் (2)

ஆழ் துயரம் ஏது என்று அறிகிலேன் பாழி – நள:125/2
அலர்ந்த தேம் கோதையாள் ஆழ் துயரத்தோடு – நள:132/3

TOP


ஆழ்கின்றான் (1)

ஆழ்கின்றான் என்றார் அழுது – நள:391/4

TOP


ஆழி (7)

ஒலி ஆழி வையம் ஒருங்கு இழப்ப பண்டு – நள:18/3
கடக்கும் ஆறு என் என்றான் காம நீர் ஆழி
அடக்கும் ஆறு உள்ளத்தவன் – நள:85/3,4
கோழி குரல் அடைத்ததோ என்னும் ஆழி
துயிலாதோ என்னும் சுடர் மதியம் கான்ற – நள:115/2,3
ஆழி வடி அம்பு அலம்ப நின்றானும் அன்றொருகால் – நள:144/1
அம் கை வரி வளையாய் ஆழி திரை கொணர்ந்த – நள:154/1
ஒற்றை தனி ஆழி தேர் என்ன ஓடுவது ஓர் – நள:376/1
கை ஆழி வைத்தான் கழித்து – நள:421/4

TOP


ஆழி-வாய் (1)

அளிக்கின்ற ஆழி-வாய் ஆங்கு அலவ ஓடி – நள:354/3

TOP


ஆழியானை (1)

பிழைத்தேன் யான் என்றான் அ பேர்_ஆழியானை – நள:11/3

TOP


ஆழியில் (1)

மை ஆழியில் துயிலும் மால் அனையான் வண்மை புனை – நள:421/3

TOP


ஆள (2)

கான் ஆள மக்களையும் கைவிட்டு காதலன் இன் – நள:329/3
உங்கள் அரசு ஒருவன் ஆள நீர் ஓடிப்போந்து – நள:393/1

TOP


ஆளி (1)

ஏ ஆளி தீட்டும் இடம் – நள:42/4

TOP


ஆளுடையான் (2)

அந்தோ என எடுக்கும் அங்க நாடு ஆளுடையான்
செம் தேன் மொழியாய் இ சேய் – நள:152/3,4
வில் விளக்கே பூக்கும் விதர்ப்ப நாடு ஆளுடையான்
நல் விளக்கே எங்கள் நகர் – நள:206/3,4

TOP


ஆளும் (5)

பார் ஆளும் வேந்தன் பதி – நள:24/4
ஆளும் கொல் யானை அரசு – நள:47/4
அரும் கடா நிற்கும் அவந்தி நாடு ஆளும்
இரும் கடா யானை இவன் – நள:148/3,4
தென் ஆளும் தாரானை சேர்ந்து – நள:370/4
உன் சரிதம் செல்ல உலகு ஆளும் காலத்தும் – நள:410/1

TOP


ஆளுமே (1)

ஆளுமே பெண்மை அரசு – நள:39/4

TOP


ஆற்றல் (1)

ஆற்றல் அரவு அரசே ஆங்கு என் உருவத்தை – நள:345/1

TOP


ஆற்றலாய் (1)

தோற்றமையும் யாவர்க்கும் தோற்றாதே ஆற்றலாய்
எம் பதிக்கே போந்து அருளுக என்றாள் எழில் கமல – நள:248/2,3

TOP


ஆற்றாது (3)

சிறு காற்றுக்கு ஆற்றாது தேய்ந்து – நள:41/4
கண்டு ஆற்றாது உள்ளம் கலங்கினான் காம நோய் – நள:49/3
அழல் வெம் சிலை வேடன் அம்பு உருவ ஆற்றாது
உழலும் களி மயில் போல் ஓடி குழல் வண்டு – நள:291/1,2

TOP


ஆற்றி (1)

ஆதி நெடும் தேர் பரி விட்டு அவை ஆற்றி
கோது இல் அடிசில் குறை முடிப்பான் மேதி – நள:386/1,2

TOP


ஆற்றின் (1)

தான் தோன்றும் ஆற்றின் தடம் பதி தான் வான் தோன்றி – நள:206/2

TOP


ஆற்றுவரோ (1)

அ வண்ணம் கண்ட-கால் ஆற்றுவரோ மெய் வண்ணம் – நள:332/2

TOP


ஆற்றுவான் (1)

வெம் தழலை ஆற்றுவான் மேல் கடற்கே எந்தை – நள:267/2

TOP


ஆற (1)

தன் துயரம் தீர்ந்து தனி ஆற தந்தை – நள:328/2

TOP


ஆறாக (1)

ஆறாக கண்ணீர் அழுது – நள:253/4

TOP


ஆறிரண்டு (1)

ஆறிரண்டு ஆண்டு எல்லை கழித்தான் அடையலரை – நள:207/3

TOP


ஆறு (6)

கடக்கும் ஆறு என் என்றான் காம நீர் ஆழி – நள:85/3
அடக்கும் ஆறு உள்ளத்தவன் – நள:85/4
ஓர் ஆறு பாய உடைந்து – நள:176/4
வளைக்கும் ஆறு எண்ணினான் மன் – நள:260/4
ஆறு எலாம் ஆக அழுது – நள:309/4
நால்_ஆறு காதம் நடந்ததே தோலாமை – நள:378/2

TOP


ஆறும் (2)

வாவியும் ஆறும் குடைந்து ஆடி தேவின் – நள:197/2
செய் குன்றும் ஆறும் திரிந்து ஆடி தையலுடன் – நள:207/2

TOP


ஆறேனோ (1)

கொய் தாம வாச குழல் நிழல் கீழ் ஆறேனோ
வெய்து ஆம் அ காம விடாய் – நள:51/3,4

TOP


ஆன (2)

கேள் ஆன தே மொழியை நீக்க கிளர் ஒளி சேர் – நள:281/3
சேனை புடை சூழ தேர் ஏறி ஆன புகழ் – நள:424/2

TOP


ஆனதே (1)

ஆவி போல் ஆடையும் ஒன்று ஆனதே பூ விரிய – நள:264/2

TOP


ஆனனத்தான் (1)

கரி ஆனனத்தான் கழல் – நள:1/4

TOP


ஆனான் (1)

ஆதி தனி கோலம் ஆனான் அடியவற்கா – நள:3/1

TOP