வ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வ 13
வஃகான் 2
வக்கள் 1
வகரம் 1
வகரமோடு 1
வகுத்தனர் 1
வகுத்தனன் 1
வகுத்து 2
வகை 19
வகைத்தே 1
வகையின் 1
வசனம் 1
வஞ்சம் 1
வடசொல் 2
வடசொலின் 1
வடிவின 1
வடிவு 4
வண் 1
வண்டு 1
வண்ணம் 1
வண்மையும் 1
வந்த 2
வந்ததும் 2
வந்தவும் 1
வந்து 3
வயின் 2
வர 4
வரல் 4
வரலுமாம் 1
வரவும் 1
வரின் 35
வரினும் 3
வரினே 4
வரு 5
வருக்கத்து 1
வருக்கம் 1
வருட 1
வருடவும் 1
வருதலும் 1
வருபெயர் 1
வரும் 15
வருமே 5
வரூஉம் 1
வரையார் 1
வரைவே 1
வல் 2
வல்லினம் 4
வல்லே 1
வல்லோர் 1
வலம் 1
வலி 12
வலித்தல் 1
வவ் 1
வவ்வும் 5
வவ்வே 1
வழக்கம் 1
வழக்கிடை 1
வழக்கினும் 1
வழக்கினுள் 1
வழக்கு 3
வழக்கொடு 2
வழங்கல் 1
வழா 1
வழி 20
வழி_நூல் 1
வழிபடல் 1
வழிபடு 1
வழிபடுவோனே 1
வழிபாடே 1
வழியானும் 1
வழியும் 3
வழியே 6
வழு 1
வழு_அல 1
வழுவே 1
வழூஉச்சொல் 1
வள்ளும் 1
வளம் 3
வளர்தல் 1
வளி 1
வறப்பினும் 1
வன்தொடர் 2
வன்மை 7
வன்மைக்கு 1
வன்மையோடு 1

வ (13)

இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1
பன்னீர் உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய –எழுத்து:1 102/1
உ ஊ ஒ ஓ அலவொடு வ முதல் –எழுத்து:1 103/1
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
ங முன் கவ்வாம் வ முன் யவ்வே –எழுத்து:1 111/1
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ம முன் ப ய வ மயங்கும் என்ப –எழுத்து:1 115/1
ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும்மே –எழுத்து:1 117/1
க வ சவில் நாலும் யவ்வில் ஒன்றும் –எழுத்து:2 129/2
ப வ மூ இடத்து ஐம்பான் எதிர்பொழுது –எழுத்து:2 144/1
ஞ ண ந ம ல வ ள ன ஒற்று இறு தொழிற்பெயர் –எழுத்து:4 207/1
வ இறு சுட்டிற்கு அற்று உறல் வழியே –எழுத்து:5 250/1

மேல்

வஃகான் (2)

ண ன முன்னும் வஃகான் மிசையும் ம குறுகும் –எழுத்து:1 96/1
ம வரின் வஃகான் மவ்வும் ஆகும் –எழுத்து:4 236/2

மேல்

வக்கள் (1)

முன் வரும் ஞ ந ம ய வக்கள் இயல்பும் –எழுத்து:3 158/2

மேல்

வகரம் (1)

சுட்டு வகரம் மூ இனம் உற முறையே –எழுத்து:4 235/1

மேல்

வகரமோடு (1)

ககர வகரமோடு ஆகும் என்ப –எழுத்து:1 108/3

மேல்

வகுத்தனர் (1)

வகுத்து உரையாதவும் வகுத்தனர் கொளலே –எழுத்து:5 257/3

மேல்

வகுத்தனன் (1)

வழியே நன்னூல் பெயரின் வகுத்தனன்
பொன் மதில் சனகை சன்மதி முனி அருள் – பாயிரம்:0 0/19,20

மேல்

வகுத்து (2)

தொகுத்து சுட்டல் வகுத்து காட்டல் – பாயிரம்:1 14/2
வகுத்து உரையாதவும் வகுத்தனர் கொளலே –எழுத்து:5 257/3

மேல்

வகை (19)

தொகை வகை விரியின் தருக என துன்னார் – பாயிரம்:0 0/11
எழு வகை மதமே உடன்படல் மறுத்தல் – பாயிரம்:1 11/1
ஏற்புழி அறிந்து இதற்கு இவ் வகை ஆம் என – பாயிரம்:1 15/2
தகும் வகை செலுத்துதல் தந்திர உத்தி – பாயிரம்:1 15/3
சில் வகை எழுத்தில் பல் வகை பொருளை – பாயிரம்:1 18/1
சில் வகை எழுத்தில் பல் வகை பொருளை – பாயிரம்:1 18/1
பிண்டம் தொகை வகை குறியே செய்கை – பாயிரம்:1 20/1
பாடம் கருத்தே சொல் வகை சொல் பொருள் – பாயிரம்:1 21/1
பல் வகை உதவி வழிபடு பண்பின் – பாயிரம்:1 35/1
கொள்வோன் கொள் வகை அறிந்து அவன் உளம் கொள – பாயிரம்:1 36/6
அவ் வினையாளரொடு பயில் வகை ஒரு கால் – பாயிரம்:1 45/1
மூ வகை ஏற்றி மொழிநரும் உளரே – பாயிரம்:1 48/2
செய்யிய என்னும் வினையெச்சம் பல் வகை
பெயரின் எச்சம் முற்று ஆறன் உருபே –எழுத்து:3 167/1,2
மூ வகை இடத்தும் வழக்கொடு செய்யுளின் – சொல்:1 259/3
மரூஉ என்று ஆகும் மூ வகை இயல்பும் – சொல்:1 267/2
பல் வகை தாதுவின் உயிர்க்கு உடல் போல் பல – சொல்:1 268/1
ஏற்கும் எவ் வகை பெயர்க்கும் ஈறாய் பொருள் – சொல்:1 291/1
பல் வகை பண்பும் பகர் பெயர் ஆகி – சொல்:5 442/1
பல் வகை வடிவு இரு நாற்றம் ஐ வண்ணம் – சொல்:5 454/1

மேல்

வகைத்தே (1)

எழுத்து அது முதல் சார்பு என இரு வகைத்தே –எழுத்து:1 58/2

மேல்

வகையின் (1)

வழு_அல கால வகையின் ஆனே – சொல்:5 462/2

மேல்

வசனம் (1)

ஆசிரிய வசனம் என்று ஈர்_ஏழ் உரையே – பாயிரம்:1 21/4

மேல்

வஞ்சம் (1)

அழுக்காறு அவா வஞ்சம் அச்சம் ஆடலும் – பாயிரம்:1 31/2

மேல்

வடசொல் (2)

நான்குமாம் திசை வடசொல் அணுகா வழி – சொல்:1 270/4
ஈர் எழுத்தானும் இயைவன வடசொல் – சொல்:1 274/2

மேல்

வடசொலின் (1)

இடை உரி வடசொலின் இயம்பிய கொளாதவும் –எழுத்து:4 239/1

மேல்

வடிவின (1)

தொல்லை வடிவின எல்லா எழுத்தும் ஆண்டு –எழுத்து:1 98/1

மேல்

வடிவு (4)

தானம் முயற்சி அளவு பொருள் வடிவு
ஆன ஒன்று ஆதி ஓர்புடை ஒப்பு இனமே –எழுத்து:1 72/1,2
உயிர் அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு வயின் –எழுத்து:1 89/3
அளவு அறிவு ஒப்பு வடிவு நிறம் கதி – சொல்:1 276/6
பல் வகை வடிவு இரு நாற்றம் ஐ வண்ணம் – சொல்:5 454/1

மேல்

வண் (1)

கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை – பாயிரம்:0 0/15

மேல்

வண்டு (1)

தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர் – சொல்:5 448/1

மேல்

வண்ணம் (1)

பல் வகை வடிவு இரு நாற்றம் ஐ வண்ணம்
அறு சுவை ஊறு எட்டு உயிர் அல் பொருள் குணம் – சொல்:5 454/1,2

மேல்

வண்மையும் (1)

வறப்பினும் வளம் தரும் வண்மையும் மலைக்கே – பாயிரம்:1 28/3

மேல்

வந்த (2)

குறில் அணைவு இல்லா ண னக்கள் வந்த
நகரம் திரிந்துழி நண்ணும் கேடே –எழுத்து:4 210/1,2
குறில் செறியா ல ள அல்வழி வந்த
தகரம் திரிந்த பின் கேடும் ஈர் இடத்தும் –எழுத்து:4 229/1,2

மேல்

வந்ததும் (2)

மூன்றன் உறுப்பு அழிவும் வந்ததும் ஆகும் –எழுத்து:3 190/1
வவ்வும் மெய் வரின் வந்ததும் மிகல் நெறி –எழுத்து:3 199/3

மேல்

வந்தவும் (1)

ஒரு பொருட்கு இரு பெயர் வந்தவும் குணத்தொகை – சொல்:3 365/2

மேல்

வந்து (3)

உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே –எழுத்து:4 204/1
தாழும் கோல் வந்து உறுமேல் அற்றே –எழுத்து:4 225/2
ஒன்றும் பலவும் வந்து ஒன்றுவது இடைச்சொல் – சொல்:4 420/5

மேல்

வயின் (2)

உயிர் அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு வயின்
பெயரொடும் ஒற்று முன் ஆய் வரும் உயிர்மெய் –எழுத்து:1 89/3,4
கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின்
முன் சார் வலம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் – சொல்:1 302/1,2

மேல்

வர (4)

யகரம் வர குறள் உ திரி இகரமும் –எழுத்து:1 93/1
வர பெறுனவும் உள வேற்றுமை வழியே –எழுத்து:3 166/2
ஆ முன் பகர ஈ அனைத்தும் வர குறுகும் –எழுத்து:3 177/1
ண ன வல்லினம் வர ட றவும் பிற வரின் –எழுத்து:4 209/1

மேல்

வரல் (4)

இவ் இரண்டு ஓர் இனமாய் வரல் முறையே –எழுத்து:1 71/2
வெவ்வேறு எழுத்து ஒலியாய் வரல் பிறப்பே –எழுத்து:1 74/4
தரல் வரல் கொடை செலல் சாரும் படர்க்கை – சொல்:3 381/1
இயற்பெயர் ஏற்றிடின் பின் வரல் சிறப்பே – சொல்:3 393/3

மேல்

வரலுமாம் (1)

பெயர் வினை இடை பிற வரலுமாம் ஏற்பன – சொல்:3 356/2

மேல்

வரவும் (1)

செலவொடு வரவும் செய்யும் நிகழ்பு எதிர்வும் –எழுத்து:2 145/5

மேல்

வரின் (35)

அ இ உ முதல் தனி வரின் சுட்டே –எழுத்து:1 66/1
செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின்
செய்வி என் ஏவல் இணையின் ஈர் ஏவல் –எழுத்து:2 138/1,2
வலி வரின் இயல்பாம் ஆவி ய ர முன் –எழுத்து:3 159/2
உயிர் வரின் உடம்படுமெய் என்று ஆகும் –எழுத்து:3 162/3
பிற வரின் அவையும் தூக்கில் சுட்டு –எழுத்து:3 163/3
உயிர் வரின் உக்குறள் மெய்விட்டு ஓடும் –எழுத்து:3 164/1
பல சில எனும் இவை தம் முன் தாம் வரின்
இயல்பும் மிகலும் அகரம் ஏக –எழுத்து:3 170/1,2
லகரம் றகரம் ஆகலும் பிற வரின்
அகரம் விகற்பம் ஆகலும் உள பிற –எழுத்து:3 170/3,4
தொடர்பினுள் உகரம் ஆய் வரின் இயல்பே –எழுத்து:3 173/2
உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் கெட –எழுத்து:3 174/1
தெங்கு நீண்டு ஈற்று உயிர்மெய் கெடும் காய் வரின் –எழுத்து:3 187/1
எண் நிறை அளவும் பிற வரின் பத்தின் –எழுத்து:3 197/2
இரண்டு முன் வரின் பத்தின் ஈற்று உயிர்மெய் –எழுத்து:3 198/1
முன்னதின் முன் அல ஓட உயிர் வரின்
வவ்வும் மெய் வரின் வந்ததும் மிகல் நெறி –எழுத்து:3 199/2,3
வவ்வும் மெய் வரின் வந்ததும் மிகல் நெறி –எழுத்து:3 199/3
இடைச்சொல் ஏ ஓ முன் வரின் இயல்பே –எழுத்து:3 201/1
பனை முன் கொடி வரின் மிகலும் வலி வரின் –எழுத்து:3 203/1
பனை முன் கொடி வரின் மிகலும் வலி வரின்
ஐ போய் அம்மும் திரள் வரின் உறழ்வும் –எழுத்து:3 203/1,2
ஐ போய் அம்மும் திரள் வரின் உறழ்வும் –எழுத்து:3 203/2
தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் –எழுத்து:4 205/1
தன் ஒழி மெய் முன் ய வரின் இகரம் –எழுத்து:4 206/1
ஏவல் வினை நனி ய அல் மெய் வரின்
உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/2,3
ண ன வல்லினம் வர ட றவும் பிற வரின்
இயல்பும் ஆகும் வேற்றுமைக்கு அல்வழிக்கு –எழுத்து:4 209/1,2
தேன் மொழி மெய் வரின் இயல்பும் மென்மை –எழுத்து:4 214/1
மேவின் இறுதி அழிவும் வலி வரின்
ஈறு போய் வலி மெலி மிகலுமாம் இரு வழி –எழுத்து:4 214/2,3
அல்வழி உயிர் இடை வரின் இயல்பும் உள –எழுத்து:4 220/2
அகம் முனர் செவி கை வரின் இடையன கெடும் –எழுத்து:4 222/1
அவற்றோடு உறழ்வும் வலி வரின் ஆம் மெலி –எழுத்து:4 227/2
மேவின் ன ணவும் இடை வரின் இயல்பும் –எழுத்து:4 227/3
வரு ந திரிந்த பின் மாய்வும் வலி வரின்
இயல்பும் திரிபும் ஆவன உள பிற –எழுத்து:4 229/3,4
வலி வரின் அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள –எழுத்து:4 230/2
ம வரின் வஃகான் மவ்வும் ஆகும் –எழுத்து:4 236/2
பத்தின் முன் ஆன் வரின் ப ஒற்று ஒழிய மேல் –எழுத்து:5 249/2
சுட்டின் முன் ஆய்தம் அன் வரின் கெடுமே –எழுத்து:5 251/1
ஒரு பொருள் மேல் பல பெயர் வரின் இறுதி – சொல்:3 392/1

மேல்

வரினும் (3)

அனைத்து மெய் வரினும் இயல்பு ஆகும் –எழுத்து:4 209/3
பலகை நாய் வரினும் வேற்றுமைக்கு அவ்வுமாம் –எழுத்து:4 231/2
வினையொடு வரினும் எண் இனைய ஏற்பன – சொல்:4 430/1

மேல்

வரினே (4)

யகர உயிர்மெய் ஆம் ஏற்பன வரினே –எழுத்து:3 174/3
தம்மின் ஆகிய தொழில் மொழி வரினே
வல்லினம் விகற்பமும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:5 256/2,3
வல் ஒற்று வரினே இடத்தொகை ஆகும் – சொல்:3 371/1
மெல் ஒற்று வரினே பெயர்த்தொகை ஆகும் – சொல்:3 371/2

மேல்

வரு (5)

வரு பெயர் பொழுது கொள் வினை பகுபதமே –எழுத்து:2 132/2
பொருளின் பொருந்துழி நிலை வரு மொழிகள் –எழுத்து:3 151/3
எம் நம் ஈறாம் ம வரு ஞ நவே –எழுத்து:4 221/2
வரு ந திரிந்த பின் மாய்வும் வலி வரின் –எழுத்து:4 229/3
முன்னர் அவ்வொடு வரு வை அவ்வும் – சொல்:1 280/1

மேல்

வருக்கத்து (1)

ஏழாம் உயிர் இய்யும் இருவும் ஐ வருக்கத்து
இடையின் மூன்றும் அவ்வம் முதலும் –எழுத்து:2 147/2,3

மேல்

வருக்கம் (1)

அல்லா அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு –எழுத்து:2 146/2

மேல்

வருட (1)

அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1

மேல்

வருடவும் (1)

நா விளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும்
லகாரம் ளகாரம் ஆய் இரண்டும் பிறக்கும் –எழுத்து:1 84/2,3

மேல்

வருதலும் (1)

வருதலும் தவிர்தலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:5 243/3

மேல்

வருபெயர் (1)

வருபெயர் ஐந்தொடு பெயர் முதல் இரு_நான்கு –எழுத்து:5 240/2

மேல்

வரும் (15)

அண்பல் அடி நா முடி உற த ந வரும் –எழுத்து:1 80/1
அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1
அண்ணம் நுனி நா நனி உறின் றன வரும் –எழுத்து:1 86/1
பெயரொடும் ஒற்று முன் ஆய் வரும் உயிர்மெய் –எழுத்து:1 89/4
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் –எழுத்து:1 116/1
மிசை வரும் ரவ்வழி உவ்வுமாம் பிற –எழுத்து:2 149/3
விரித்தல் தொகுத்தலும் வரும் செய்யுள் வேண்டுழி –எழுத்து:3 155/2
முன் வரும் ஞ ந ம ய வக்கள் இயல்பும் –எழுத்து:3 158/2
அது முன் வரும் அன்று ஆன்று ஆம் தூக்கின் –எழுத்து:3 180/1
பெயர் வழி தம் பொருள் தர வரும் உருபே –எழுத்து:5 241/1
குவ்வின் அ வரும் நான்கு ஆறு இரட்டல –எழுத்து:5 247/3
மேல் வரும் சிறப்பு பெயர் வினை தாமே – சொல்:3 359/2
பெயர் பின் வரும் வினை எனின் பெயர்க்கு எங்கும் – சொல்:3 394/2
என எனும் மொழி வரும் என்றும் அற்றே – சொல்:4 424/2

மேல்

வருமே (5)

அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உற வருமே –எழுத்து:1 77/2
நுனி நா அண்ணம் உற முறை வருமே –எழுத்து:1 79/2
இய்யும் மொழிமுதல் ஆகி முன் வருமே –எழுத்து:2 148/3
இரண்டன் ஒற்று உயிர் ஏக உ வருமே –எழுத்து:3 189/2
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல்:2 336/2

மேல்

வரூஉம் (1)

ஏவலின் வரூஉம் எல்லா ஈற்றவும் – சொல்:2 335/2

மேல்

வரையார் (1)

ஒரு பொருள் பல் பெயர் பிரிவு இல வரையார் – சொல்:3 397/1

மேல்

வரைவே (1)

வரைவே மன்றல் கரிப்பின் ஆகும் – சொல்:5 457/4

மேல்

வல் (2)

உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன் மிசைத்தே –எழுத்து:1 90/2
வல் ஒற்று வரினே இடத்தொகை ஆகும் – சொல்:3 371/1

மேல்

வல்லினம் (4)

வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1
ஏவல் முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே –எழுத்து:3 161/2
ண ன வல்லினம் வர ட றவும் பிற வரின் –எழுத்து:4 209/1
வல்லினம் விகற்பமும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:5 256/3

மேல்

வல்லே (1)

வல்லே தொழிற்பெயர் அற்று இரு வழியும் –எழுத்து:4 231/1

மேல்

வல்லோர் (1)

வல்லோர் அணிபெற செய்வன செய்யுள் – சொல்:1 268/3

மேல்

வலம் (1)

முன் சார் வலம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் – சொல்:1 302/2

மேல்

வலி (12)

நெடிலோடு ஆய்தம் உயிர் வலி மெலி இடை –எழுத்து:1 94/1
வலி வரின் இயல்பாம் ஆவி ய ர முன் –எழுத்து:3 159/2
ஈற்று யா வினா விளி பெயர் முன் வலி இயல்பே –எழுத்து:3 160/1
இயல்பாம் வலி மெலி மிகலுமாம் மீக்கே –எழுத்து:3 178/2
பனை முன் கொடி வரின் மிகலும் வலி வரின் –எழுத்து:3 203/1
மேவின் இறுதி அழிவும் வலி வரின் –எழுத்து:4 214/2
ஈறு போய் வலி மெலி மிகலுமாம் இரு வழி –எழுத்து:4 214/3
மருவ வலி மெலி மிகலும் ஆகும் –எழுத்து:4 215/2
வேற்றுமை ம போய் வலி மெலி உறழ்வும் –எழுத்து:4 220/1
அவற்றோடு உறழ்வும் வலி வரின் ஆம் மெலி –எழுத்து:4 227/2
வரு ந திரிந்த பின் மாய்வும் வலி வரின் –எழுத்து:4 229/3
வலி வரின் அல்வழி இயல்பும் ஆவன உள –எழுத்து:4 230/2

மேல்

வலித்தல் (1)

வலித்தல் மெலித்தல் நீட்டல் குறுக்கல் –எழுத்து:3 155/1

மேல்

வவ் (1)

தேய் பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அஃகு என்று –எழுத்து:2 137/3

மேல்

வவ்வும் (5)

உவ்வும் வவ்வும் ஒள ஓரன்ன –எழுத்து:1 125/3
உயிர் வழி வவ்வும் ஏ முன் இவ் இருமையும் –எழுத்து:3 162/2
உயிரும் யகரமும் எய்தின் வவ்வும்
பிற வரின் அவையும் தூக்கில் சுட்டு –எழுத்து:3 163/2,3
வவ்வும் மெய் வரின் வந்ததும் மிகல் நெறி –எழுத்து:3 199/3
சுட்டு இறு வவ்வும் கள் இறு மொழியும் – சொல்:1 280/2

மேல்

வவ்வே (1)

மேல் பல் இதழ் உற மேவிடும் வவ்வே –எழுத்து:1 85/1

மேல்

வழக்கம் (1)

தன் குறி வழக்கம் மிக எடுத்து உரைத்தல் – பாயிரம்:1 14/17

மேல்

வழக்கிடை (1)

மருவும் வழக்கிடை செய்யுட்கு ஏற்புழி – சொல்:3 394/3

மேல்

வழக்கினும் (1)

உள்ளவும் இல்லவுமாம் இரு வழக்கினும் – சொல்:3 401/2

மேல்

வழக்கினுள் (1)

தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கினுள் உரித்தே – சொல்:3 400/2

மேல்

வழக்கு (3)

நூல் பயில் இயல்பே நுவலின் வழக்கு அறிதல் – பாயிரம்:1 41/1
எனும் மு தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கு இயல் – சொல்:1 267/4
முதலோடு ஆதலும் வழக்கு இயல் ஈர் அடை – சொல்:3 403/2

மேல்

வழக்கொடு (2)

நூல் பொருள் வழக்கொடு வாய்ப்ப காட்டி – பாயிரம்:1 15/1
மூ வகை இடத்தும் வழக்கொடு செய்யுளின் – சொல்:1 259/3

மேல்

வழங்கல் (1)

மாற்றி ஓர் அடியுள் வழங்கல் மொழிமாற்றே – சொல்:3 413/2

மேல்

வழா (1)

ஒருபொருட்பன்மொழி சிறப்பினின் வழா – சொல்:3 398/1

மேல்

வழி (20)

முதல் வழி சார்பு என நூல் மூன்று ஆகும் – பாயிரம்:1 5/1
அழியா மரபினது வழி_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 7/3
அவ் வழி
ஆவி இடைமை இடம் மிடறு ஆகும் –எழுத்து:1 75/1,2
சுட்டு யா எகர வினா வழி அவ்வை –எழுத்து:1 106/1
ஐகான் ய வழி நவ்வொடு சில் வழி –எழுத்து:1 124/1
ஐகான் ய வழி நவ்வொடு சில் வழி
ஞஃகான் உறழும் என்மரும் உளரே –எழுத்து:1 124/1,2
செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின் –எழுத்து:2 138/1
ஒருமொழி மூ வழி குறைதலும் அனைத்தே –எழுத்து:3 156/1
குறில் வழி ய தனி ஐ நொ து முன் மெலி –எழுத்து:3 158/3
மிகலுமாம் ண ள ன ல வழி ந திரியும் –எழுத்து:3 158/4
இ ஈ ஐ வழி யவ்வும் ஏனை –எழுத்து:3 162/1
உயிர் வழி வவ்வும் ஏ முன் இவ் இருமையும் –எழுத்து:3 162/2
யவ்வரின் இய்யாம் முற்றும் அற்று ஒரோ வழி –எழுத்து:3 164/2
உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/3
ஈறு போய் வலி மெலி மிகலுமாம் இரு வழி –எழுத்து:4 214/3
குறில் வழி ல ள த அணையின் ஆய்தம் –எழுத்து:4 228/1
பெயர் வழி தம் பொருள் தர வரும் உருபே –எழுத்து:5 241/1
புணர் வழி ஒன்றும் பலவும் சாரியை –எழுத்து:5 243/2
நான்குமாம் திசை வடசொல் அணுகா வழி – சொல்:1 270/4
பின் பாடு அளை தேம் உழை வழி உழி உளி – சொல்:1 302/3

மேல்

வழி_நூல் (1)

அழியா மரபினது வழி_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 7/3

மேல்

வழிபடல் (1)

பொழுதொடு சென்று வழிபடல் முனியான் – பாயிரம்:1 40/2

மேல்

வழிபடு (1)

பல் வகை உதவி வழிபடு பண்பின் – பாயிரம்:1 35/1

மேல்

வழிபடுவோனே (1)

பொருள் நனி கொடுப்போன் வழிபடுவோனே
உரை கோளாளற்கு உரைப்பது நூலே – பாயிரம்:1 37/2,3

மேல்

வழிபாடே (1)

அறத்தின் திரியா படர்ச்சி வழிபாடே – பாயிரம்:1 46/4

மேல்

வழியானும் (1)

ஆகும் இரு வழியானும் என்ப –எழுத்து:4 227/4

மேல்

வழியும் (3)

ஏ இரு வழியும் வினா ஆகும்மே –எழுத்து:1 67/2
தற்சுட்டு அளபு ஒழி ஐ மூ வழியும்
நையும் ஒளவும் முதல் அற்று ஆகும் –எழுத்து:1 95/1,2
வல்லே தொழிற்பெயர் அற்று இரு வழியும்
பலகை நாய் வரினும் வேற்றுமைக்கு அவ்வுமாம் –எழுத்து:4 231/1,2

மேல்

வழியே (6)

வழியே நன்னூல் பெயரின் வகுத்தனன் – பாயிரம்:0 0/19
ஆக்கியோன் பெயரே வழியே எல்லை – பாயிரம்:1 47/1
வர பெறுனவும் உள வேற்றுமை வழியே –எழுத்து:3 166/2
மருவும் டகரம் உரியின் வழியே
யகர உயிர்மெய் ஆம் ஏற்பன வரினே –எழுத்து:3 174/2,3
மீன் றவ்வொடு பொரூஉம் வேற்றுமை வழியே –எழுத்து:4 213/1
வ இறு சுட்டிற்கு அற்று உறல் வழியே –எழுத்து:5 250/1

மேல்

வழு (1)

வழு_அல கால வகையின் ஆனே – சொல்:5 462/2

மேல்

வழு_அல (1)

வழு_அல கால வகையின் ஆனே – சொல்:5 462/2

மேல்

வழுவே (1)

மரபாம் ஏழும் மயங்கினாம் வழுவே – சொல்:3 375/2

மேல்

வழூஉச்சொல் (1)

வழூஉச்சொல் புணர்த்தல் மயங்கவைத்தல் – பாயிரம்:1 12/3

மேல்

வள்ளும் (1)

புள்ளும் வள்ளும் தொழிற்பெயரும் மானும் –எழுத்து:4 234/1

மேல்

வளம் (3)

உரத்தின் வளம் பெருக்கி உள்ளிய தீமை – பாயிரம்:1 25/1
புரத்தின் வளம் முருக்கி பொல்லா மரத்தின் – பாயிரம்:1 25/2
வறப்பினும் வளம் தரும் வண்மையும் மலைக்கே – பாயிரம்:1 28/3

மேல்

வளர்தல் (1)

தோன்றல் மறைதல் வளர்தல் சுருங்கல் – சொல்:5 455/1

மேல்

வளி (1)

நிறை உயிர் முயற்சியின் உள் வளி துரப்ப –எழுத்து:1 74/1

மேல்

வறப்பினும் (1)

வறப்பினும் வளம் தரும் வண்மையும் மலைக்கே – பாயிரம்:1 28/3

மேல்

வன்தொடர் (2)

வன்தொடர் அல்லன முன் மிகா அல்வழி –எழுத்து:3 181/1
தம் இன வன்தொடர் ஆகா மன்னே –எழுத்து:3 184/2

மேல்

வன்மை (7)

கலை பயில் தெளிவு கட்டுரை வன்மை
நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகர் மாட்சியும் – பாயிரம்:1 26/2,3
மேவும் மென்மை மூக்கு உரம் பெறும் வன்மை –எழுத்து:1 75/3
தொடர்மொழி இறுதி வன்மை ஊர் உகரம் –எழுத்து:1 94/2
வன்மை மிகா சில விகாரமாம் உயர்திணை –எழுத்து:3 159/3
கீழின் முன் வன்மை விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:4 226/1
வன்மை விகற்பமும் ஆகாரத்தொடு –எழுத்து:4 233/2
வன்மை ஆகலும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:4 233/3

மேல்

வன்மைக்கு (1)

வன்மைக்கு இனமா திரிபவும் ஆகும் –எழுத்து:4 219/2

மேல்

வன்மையோடு (1)

தன் என் என்பவற்று ஈற்று ன வன்மையோடு
உறழும் நின் ஈறு இயல்பாம் உறவே –எழுத்து:4 218/1,2

மேல்