வௌ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வௌ 1

வௌ (1)

நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின் –எழுத்து:2 137/2

மேல்