வெ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


வெகுளான் (1)

விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகம் மலர்ந்து – பாயிரம்:1 36/5

மேல்

வெகுளி (1)

நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி
துணிவு அழுக்காறு அன்பு எளிமை எய்த்தல் – சொல்:5 452/3,4

மேல்

வெண்குடை (1)

கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை – பாயிரம்:0 0/15

மேல்

வெம்மை (1)

வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை –எழுத்து:2 135/2

மேல்

வெல்லுறு (1)

மன்னிய அவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும் – பாயிரம்:1 53/3

மேல்

வெவ்வேறு (1)

வெவ்வேறு எழுத்து ஒலியாய் வரல் பிறப்பே –எழுத்து:1 74/4

மேல்

வெளிப்படல் (1)

வெளிப்படல் இல்லது வேற்றுமைத்தொகையே – சொல்:3 363/2

மேல்

வெளிப்படை (2)

வெளிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே – சொல்:1 259/4
குறிப்பின் தரு மொழி அல்லன வெளிப்படை – சொல்:1 269/4

மேல்

வெற்றென (1)

வெற்றென தொடுத்தல் மற்றொன்று விரித்தல் – பாயிரம்:1 12/4

மேல்

வெறுப்பு (1)

நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி – சொல்:5 452/3

மேல்

வென்றி (1)

வென்றி பொச்சாப்பு ஊக்கம் மறம் மதம் – சொல்:5 452/6

மேல்