வீ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வீங்கி 1
வீடு 1

வீங்கி (1)

நா விளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும் –எழுத்து:1 84/2

மேல்

வீடு (1)

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூல் பயனே – பாயிரம்:1 10/1

மேல்