வி – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வி 1
விகற்ப 1
விகற்பத்தின் 1
விகற்பம் 2
விகற்பமும் 5
விகற்பே 1
விகாரத்து 2
விகாரம் 4
விகாரமாம் 1
விகாரமும் 1
விகுதி 4
விகுதியும் 2
விசேடம் 1
விட்டு 3
விடலை 1
விடாது 1
விடு 1
விடுத்தல் 1
விடை 2
விதவாதன 1
விதி 2
விதித்தவற்று 1
விதிப்ப 1
விதியின் 1
விதியினும் 1
விதியும் 1
விதியே 1
வியங்கோள் 4
விரவா 1
விரவிய 1
விரவின 1
விரவு 1
விரி 1
விரித்தல் 4
விரிந்தும் 2
விரிப்பது 1
விரியின் 1
விரிவு 1
விருத்தி 2
விரும்பி 1
விரையான் 1
விரையே 1
விரைவினும் 1
விரைவே 1
விலக்கல் 1
விலங்கு 1
விழுமியது 1
விழைவு 1
விழைவே 1
விளக்கம் 1
விளக்கல் 1
விளக்கி 1
விளக்கும் 3
விளங்க 1
விளங்கவைத்தல் 1
விளங்கா 1
விளங்கிய 1
விளங்கு 1
விளம்பிய 2
விளம்பினர் 1
விளம்பு 1
விளம்புப 1
விளி 5
விளித்தனு 1
விளிப்பன 1
விளிப்பொருள் 1
விளிம்பு 2
விளியா 1
விற்பூண் 1
வினா 17
வினாதல் 2
வினாயவை 1
வினாவினும் 1
வினை 32
வினைக்குறிப்பு 3
வினைக்குறிப்பே 2
வினைக்குறை 1
வினைகளின் 1
வினைத்தொகை 2
வினைப்படுத்து 1
வினைப்பதம் 1
வினைப்பெயர் 1
வினைமாற்று 1
வினைமுற்று 1
வினைமுற்றே 1
வினையாலணையும் 1
வினையாளரொடு 1
வினையின் 3
வினையினும் 1
வினையும் 3
வினையுமாம் 1
வினையெச்சம் 3
வினையெச்சம்மே 1
வினையெஞ்சு 1
வினையே 1
வினையொடு 3
வினோதன் 1

வி (1)

செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின் –எழுத்து:2 138/1

மேல்

விகற்ப (1)

விருத்தி ஆகும் விகற்ப நடை பெறுமே – பாயிரம்:1 4/7

மேல்

விகற்பத்தின் (1)

விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிந்தது முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/10

மேல்

விகற்பம் (2)

பின்னோன் வேண்டும் விகற்பம் கூறி – பாயிரம்:1 7/2
அகரம் விகற்பம் ஆகலும் உள பிற –எழுத்து:3 170/4

மேல்

விகற்பமும் (5)

இயல்பு மிகலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:3 176/2
கீழின் முன் வன்மை விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:4 226/1
வன்மை விகற்பமும் ஆகாரத்தொடு –எழுத்து:4 233/2
வருதலும் தவிர்தலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:5 243/3
வல்லினம் விகற்பமும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:5 256/3

மேல்

விகற்பே (1)

ஏவல் முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே –எழுத்து:3 161/2

மேல்

விகாரத்து (2)

இயல்பொடு விகாரத்து இயைவது புணர்ப்பே –எழுத்து:3 151/4
இயல்பின் விகாரமும் விகாரத்து இயல்பும் –எழுத்து:5 255/1

மேல்

விகாரம் (4)

சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பவை –எழுத்து:2 133/2
விகாரம் அனைத்தும் மேவலது இயல்பே –எழுத்து:3 153/1
தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகாரம்
மூன்றும் மொழி மூ இடத்தும் ஆகும் –எழுத்து:3 154/1,2
ஒன்று ஒழி பொதுச்சொல் விகாரம் தகுதி – சொல்:1 269/1

மேல்

விகாரமாம் (1)

வன்மை மிகா சில விகாரமாம் உயர்திணை –எழுத்து:3 159/3

மேல்

விகாரமும் (1)

இயல்பின் விகாரமும் விகாரத்து இயல்பும் –எழுத்து:5 255/1

மேல்

விகுதி (4)

பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை –எழுத்து:2 133/1
வினையின் விகுதி பெயரினும் சிலவே –எழுத்து:2 140/6
பகுதி விகுதி பகுத்து இடை நின்றதை –எழுத்து:2 141/2
விகுதி பதம் சாரியை உருபு அனைத்தினும் –எழுத்து:5 254/1

மேல்

விகுதியும் (2)

பதம் முன் விகுதியும் பதமும் உருபும் –எழுத்து:5 243/1
விகுதியும் பதமும் உருபும் பகுத்து இடை –எழுத்து:5 253/2

மேல்

விசேடம் (1)

தொகுத்துரை உதாரணம் வினா விடை விசேடம்
விரிவு அதிகாரம் துணிவு பயனோடு – பாயிரம்:1 21/2,3

மேல்

விட்டு (3)

புள்ளி விட்டு அவ்வொடு முன் உரு ஆகியும் –எழுத்து:1 89/1
பெண்மை விட்டு ஆண் அவாவுவ பேடு ஆண்பால் – சொல்:1 264/1
ஆண்மை விட்டு அல்லது அவாவுவ பெண்பால் – சொல்:1 264/2

மேல்

விடலை (1)

விடலை கோ வேள் குரிசில் தோன்றல் – சொல்:1 276/11

மேல்

விடாது (1)

கேட்டவை கேட்டு அவை விடாது உளத்து அமைத்து – பாயிரம்:1 40/8

மேல்

விடு (1)

நட வா மடி சீ விடு கூ வே வை –எழுத்து:2 137/1

மேல்

விடுத்தல் (1)

வினாதல் வினாயவை விடுத்தல் என்று இவை – பாயிரம்:1 41/5

மேல்

விடை (2)

தொகுத்துரை உதாரணம் வினா விடை விசேடம் – பாயிரம்:1 21/2
அவற்றொடு வினா விடை ஆக்கலானும் – பாயிரம்:1 22/2

மேல்

விதவாதன (1)

க ச த ப மிகும் விதவாதன மன்னே –எழுத்து:3 165/2

மேல்

விதி (2)

சாவ என் மொழி ஈற்று உயிர்மெய் சாதலும் விதி –எழுத்து:3 169/1
மிகலும் இனத்தோடு உறழ்தலும் விதி மேல் –எழுத்து:4 224/3

மேல்

விதித்தவற்று (1)

விதிப்ப அளவு இன்மையின் விதித்தவற்று இயலான் –எழுத்து:5 257/2

மேல்

விதிப்ப (1)

விதிப்ப அளவு இன்மையின் விதித்தவற்று இயலான் –எழுத்து:5 257/2

மேல்

விதியின் (1)

உரைத்த விதியின் ஓர்ந்து ஒப்பன கொளலே –எழுத்து:5 254/2

மேல்

விதியினும் (1)

இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் –எழுத்து:3 165/1

மேல்

விதியும் (1)

என இரு விதியும் ஏற்கும் என்ப –எழுத்து:3 195/3

மேல்

விதியே (1)

விளம்பிய பகுதி வேறு ஆதலும் விதியே –எழுத்து:2 139/1

மேல்

வியங்கோள் (4)

வியங்கோள் இ மார் எதிர்வும் ப அந்தம் –எழுத்து:2 145/4
தன்மை முன்னிலை வியங்கோள் வேறு இலை – சொல்:2 330/1
க யவொடு ர ஒற்று ஈற்ற வியங்கோள்
இயலும் இடம் பால் எங்கும் என்ப – சொல்:2 338/1,2
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசை சொல் – சொல்:4 439/1

மேல்

விரவா (1)

வினாவினும் செப்பினும் விரவா சினை முதல் – சொல்:3 387/1

மேல்

விரவிய (1)

ஒரு நெறி இன்றி விரவிய பொருளால் – பாயிரம்:1 17/1

மேல்

விரவின (1)

திணை பால் பொருள் பல விரவின சிறப்பினும் – சொல்:3 378/1

மேல்

விரவு (1)

விரவு பெயரின் விரிந்தும் நின்றும் –எழுத்து:5 255/3

மேல்

விரி (1)

ஆய்தம் இரண்டொடு சார்பெழுத்து உறு விரி
ஒன்று ஒழி முந்நூற்று_எழுபான் என்ப –எழுத்து:1 61/6,7

மேல்

விரித்தல் (4)

வெற்றென தொடுத்தல் மற்றொன்று விரித்தல்
சென்று தேய்ந்து இறுதல் நின்று பயன் இன்மை – பாயிரம்:1 12/4,5
சொல் பொருள் விரித்தல் தொடர் சொல் புணர்த்தல் – பாயிரம்:1 14/5
தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்ப்பு – பாயிரம்:1 50/1
விரித்தல் தொகுத்தலும் வரும் செய்யுள் வேண்டுழி –எழுத்து:3 155/2

மேல்

விரிந்தும் (2)

உயர்திணை இடத்து விரிந்தும் தொக்கும் –எழுத்து:5 255/2
விரவு பெயரின் விரிந்தும் நின்றும் –எழுத்து:5 255/3

மேல்

விரிப்பது (1)

வெளிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே – சொல்:1 259/4

மேல்

விரியின் (1)

தொகை வகை விரியின் தருக என துன்னார் – பாயிரம்:0 0/11

மேல்

விரிவு (1)

விரிவு அதிகாரம் துணிவு பயனோடு – பாயிரம்:1 21/3

மேல்

விருத்தி (2)

விருத்தி ஆகும் விகற்ப நடை பெறுமே – பாயிரம்:1 4/7
மெய்யினை எஞ்சாது இசைப்பது விருத்தி – பாயிரம்:1 23/5

மேல்

விரும்பி (1)

விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகம் மலர்ந்து – பாயிரம்:1 36/5

மேல்

விரையான் (1)

விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகம் மலர்ந்து – பாயிரம்:1 36/5

மேல்

விரையே (1)

விரையே விளக்கம் அச்சம் சிறப்பே – சொல்:5 457/2

மேல்

விரைவினும் (1)

விரைவினும் மிகவினும் தெளிவினும் இயல்பினும் – சொல்:3 384/1

மேல்

விரைவே (1)

விரைவே மிகுதி புதுமை ஆர்த்தல் – சொல்:5 457/3

மேல்

விலக்கல் (1)

இறந்தது விலக்கல் எதிரது போற்றல் – பாயிரம்:1 14/8

மேல்

விலங்கு (1)

வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்கு புள் – சொல்:5 449/1

மேல்

விழுமியது (1)

விழுமியது பயத்தல் விளங்கு உதாரணத்தது – பாயிரம்:1 13/5

மேல்

விழைவு (1)

எதிர்மறை எச்சம் வினா விழைவு ஒழியிசை – சொல்:4 421/2

மேல்

விழைவே (1)

விழைவே காலம் ஒழியிசை தில்லே – சொல்:4 431/1

மேல்

விளக்கம் (1)

விரையே விளக்கம் அச்சம் சிறப்பே – சொல்:5 457/2

மேல்

விளக்கல் (1)

வினை முதல் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பே – சொல்:2 321/2

மேல்

விளக்கி (1)

செவ்வன் ஆடியின் செறித்து இனிது விளக்கி
திட்பம் நுட்பம் சிறந்தன சூத்திரம் – பாயிரம்:1 18/2,3

மேல்

விளக்கும் (3)

இலகு ஒளி பரப்பி யாவையும் விளக்கும்
பரிதியின் ஒருதான் ஆகி முதல் ஈறு – பாயிரம்:0 0/2,3
தம் பொருள் விளக்கும் தன்மைய இயற்சொல் – சொல்:1 271/2
பண்பை விளக்கும் மொழி தொக்கனவும் – சொல்:3 365/1

மேல்

விளங்க (1)

இன்றியமையா யாவையும் விளங்க
தன் உரையானும் பிற நூலானும் – பாயிரம்:1 23/2,3

மேல்

விளங்கவைத்தல் (1)

சுருங்கச்சொல்லல் விளங்கவைத்தல்
நவின்றோர்க்கு இனிமை நல் மொழி புணர்த்தல் – பாயிரம்:1 13/1,2

மேல்

விளங்கா (1)

வினை சார்பு இனம் இடம் மேவி விளங்கா
பல பொருள் ஒரு சொல் பணிப்பர் சிறப்பு எடுத்தே – சொல்:3 390/1,2

மேல்

விளங்கிய (1)

வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் – பாயிரம்:1 6/2

மேல்

விளங்கு (1)

விழுமியது பயத்தல் விளங்கு உதாரணத்தது – பாயிரம்:1 13/5

மேல்

விளம்பிய (2)

விளம்பிய பகுதி வேறு ஆதலும் விதியே –எழுத்து:2 139/1
வினையொடு முடியினும் விளம்பிய முற்றே – சொல்:2 333/2

மேல்

விளம்பினர் (1)

மெய் மூ_ஆறு என விளம்பினர் புலவர் –எழுத்து:1 63/2

மேல்

விளம்பு (1)

கூற்று புகறல் மொழி கிளவி விளம்பு அறை – சொல்:5 458/2

மேல்

விளம்புப (1)

மெய் தெரி பொருள் மேல் அன்மையும் விளம்புப – சொல்:3 376/2

மேல்

விளி (5)

மேவும் இசை விளி பண்டமாற்று ஆதியின் –எழுத்து:1 101/2
எழுவாய் விளி ஈர் எச்சம் முற்று இடை உரி –எழுத்து:3 152/3
ஈற்று யா வினா விளி பெயர் முன் வலி இயல்பே –எழுத்து:3 160/1
விளி என்று ஆகும் அவற்றின் பெயர் முறை – சொல்:1 292/2
அயல் ஏ ஆதலும் விளி உருபு ஆகும் – சொல்:1 307/6

மேல்

விளித்தனு (1)

அயலில் அகரம் ஏ ஆதலும் விளித்தனு – சொல்:1 308/3

மேல்

விளிப்பன (1)

ஞ ந ஒழி அனைத்து ஈற்று அஃறிணை விளிப்பன – சொல்:1 304/4

மேல்

விளிப்பொருள் (1)

முற்று ஈர் எச்சம் எழுவாய் விளிப்பொருள்
ஆறு உருபு இடை உரி அடுக்கு இவை தொகாநிலை – சொல்:3 374/1,2

மேல்

விளிம்பு (2)

அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உற வருமே –எழுத்து:1 77/2
நா விளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும் –எழுத்து:1 84/2

மேல்

விளியா (1)

வை து தாம் தான் இன்னன விளியா – சொல்:1 314/2

மேல்

விற்பூண் (1)

யாற்றுநீர் மொழிமாற்று நிரல்நிறை விற்பூண்
தாப்பிசை அளைமறிபாப்பு கொண்டுகூட்டு – சொல்:3 411/1,2

மேல்

வினா (17)

தொகுத்துரை உதாரணம் வினா விடை விசேடம் – பாயிரம்:1 21/2
அவற்றொடு வினா விடை ஆக்கலானும் – பாயிரம்:1 22/2
ஏ இரு வழியும் வினா ஆகும்மே –எழுத்து:1 67/2
சுட்டு யா எகர வினா வழி அவ்வை –எழுத்து:1 106/1
ஈற்று யா வினா விளி பெயர் முன் வலி இயல்பே –எழுத்து:3 160/1
எகர வினா மு சுட்டின் முன்னர் –எழுத்து:3 163/1
இவை அடை சுட்டு வினா பிற மற்றோடு – சொல்:1 276/9
வினா சுட்டு உடனும் வேறும் ஆம் பொருள் – சொல்:1 279/1
வினை பெயர் வினா கொளல் அதன் பயனிலையே – சொல்:1 295/3
நுவ்வொடு வினா சுட்டு உற்ற ன ள ர – சொல்:1 314/1
யார் என் வினா வினைக்குறிப்பு உயர் முப்பால் – சொல்:2 349/1
எவன் என் வினா வினைக்குறிப்பு இழி இருபால் – சொல்:2 350/1
திணையே பால் இடம் பொழுது வினா இறை – சொல்:3 375/1
ஏவல் தரும் வினா ஆறும் இழுக்கார் – சொல்:3 385/2
எதிர்மறை எச்சம் வினா விழைவு ஒழியிசை – சொல்:4 421/2
பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம் – சொல்:4 422/1
ஒழியிசை வினா சிறப்பு எதிர்மறை தெரிநிலை – சொல்:4 423/1

மேல்

வினாதல் (2)

வினாதல் வினாயவை விடுத்தல் என்று இவை – பாயிரம்:1 41/5
சுட்டு மறை நேர் ஏவல் வினாதல்
உற்றது உரைத்தல் உறுவது கூறல் – சொல்:3 386/1,2

மேல்

வினாயவை (1)

வினாதல் வினாயவை விடுத்தல் என்று இவை – பாயிரம்:1 41/5

மேல்

வினாவினும் (1)

வினாவினும் செப்பினும் விரவா சினை முதல் – சொல்:3 387/1

மேல்

வினை (32)

பெயர் வினை இடை உரி நான்கும் பகாப்பதம் –எழுத்து:2 131/3
வரு பெயர் பொழுது கொள் வினை பகுபதமே –எழுத்து:2 132/2
செய் என் ஏவல் வினை பகாப்பதமே –எழுத்து:2 137/5
செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின் –எழுத்து:2 138/1
ஐம்பால் நிகழ்பொழுது அறை வினை இடைநிலை –எழுத்து:2 143/2
இசை வினை இடைநிலையாம் இவை சில இல –எழுத்து:2 144/2
ஆவி ய ர ழ இறுதி முன்னிலை வினை
ஏவல் முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே –எழுத்து:3 161/1,2
ஏவல் வினை நனி ய அல் மெய் வரின் –எழுத்து:4 207/2
இயற்சொல் திரிசொல் இயல்பின் பெயர் வினை
என இரண்டு ஆகும் இடை உரி அடுத்து – சொல்:1 270/2,3
ஓதல் ஈதல் ஆதி பல் வினை
இவை அடை சுட்டு வினா பிற மற்றோடு – சொல்:1 276/8,9
பன்மை வினை கொளும் பாங்கிற்று என்ப – சொல்:1 289/2
வினை பெயர் வினா கொளல் அதன் பயனிலையே – சொல்:1 295/3
அல்ல வினை கொளும் நான்கு ஏழ் இருமையும் – சொல்:1 319/2
வினை முதல் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பே – சொல்:2 321/2
முற்றும் பெயர் வினை எச்சமும் ஆகி – சொல்:2 322/2
உண்டு ஈர் எச்சம் இரு திணை பொது வினை – சொல்:2 330/2
தொழிலும் காலமும் தோன்றி பால் வினை
ஒழிய நிற்பது வினையெச்சம்மே – சொல்:2 342/1,2
வினை முதல் கொள்ளும் பிறவும் ஏற்கும் பிற – சொல்:2 344/3
பெயர் வினை இடத்து ன ள ர ய ஈற்று அயல் – சொல்:3 353/1
உருபு பல அடுக்கினும் வினை வேறு அடுக்கினும் – சொல்:3 355/1
பெயர் வினை இடை பிற வரலுமாம் ஏற்பன – சொல்:3 356/2
எச்ச பெயர் வினை எய்தும் ஈற்றினும் – சொல்:3 357/1
மேல் வரும் சிறப்பு பெயர் வினை தாமே – சொல்:3 359/2
பெயர் வினை உம்மை சொல் பிரிப்பு என ஒழியிசை – சொல்:3 360/1
வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை – சொல்:3 362/1
வேறு வினை பல் பொருள் தழுவிய பொதுச்சொலும் – சொல்:3 389/1
வினை சார்பு இனம் இடம் மேவி விளங்கா – சொல்:3 390/1
ஒரு வினை கொடுப்ப தனியும் ஒரோவழி – சொல்:3 392/2
பெயர் பின் வரும் வினை எனின் பெயர்க்கு எங்கும் – சொல்:3 394/2
வேற்றுமை வினை சாரியை ஒப்பு உருபுகள் – சொல்:4 420/1
வினை பெயர் குறிப்பு இசை எண் பண்பு ஆறினும் – சொல்:4 424/1
ஒரு குணம் பல குணம் தழுவி பெயர் வினை
ஒருவா செய்யுட்கு உரியன உரிச்சொல் – சொல்:5 442/2,3

மேல்

வினைக்குறிப்பு (3)

ஆக்க வினைக்குறிப்பு ஆக்கம் இன்று இயலா – சொல்:2 347/1
யார் என் வினா வினைக்குறிப்பு உயர் முப்பால் – சொல்:2 349/1
எவன் என் வினா வினைக்குறிப்பு இழி இருபால் – சொல்:2 350/1

மேல்

வினைக்குறிப்பே (2)

ஆகுபெயர் அன்மொழி வினைக்குறிப்பே
முதல் தொகை குறிப்போடு இன்ன பிறவும் – சொல்:1 269/2,3
வினை முதல் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பே – சொல்:2 321/2

மேல்

வினைக்குறை (1)

சொல் திரியினும் பொருள் திரியா வினைக்குறை – சொல்:2 346/1

மேல்

வினைகளின் (1)

பொதுப்பெயர் வினைகளின் பொதுமை நீக்கும் – சொல்:3 359/1

மேல்

வினைத்தொகை (2)

மூன்று ஆறு உருபு எண் வினைத்தொகை சுட்டு ஈறு –எழுத்து:3 179/1
காலம் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை – சொல்:3 364/1

மேல்

வினைப்படுத்து (1)

வினைப்படுத்து உரைப்பின் உம்மை வேண்டும் – சொல்:3 399/2

மேல்

வினைப்பதம் (1)

வினைப்பதம் ஒன்றே மூ ஒன்பான் ஆம் – சொல்:2 324/5

மேல்

வினைப்பெயர் (1)

வினைப்பெயர் அல் பெயர்க்கு இடைநிலை எனலே –எழுத்து:2 141/3

மேல்

வினைமாற்று (1)

வினைமாற்று அசைநிலை பிறிது எனும் மற்றே – சொல்:4 433/1

மேல்

வினைமுற்று (1)

படர்க்கை வினைமுற்று நாமம் குறிப்பின் – சொல்:1 265/1

மேல்

வினைமுற்றே (1)

வினைமுற்றே வினையெச்சம் ஆகலும் – சொல்:2 351/1

மேல்

வினையாலணையும் (1)

வினையின் பெயரே படர்க்கை வினையாலணையும்
பெயரே யாண்டும் ஆகும் – சொல்:1 286/1,2

மேல்

வினையாளரொடு (1)

அவ் வினையாளரொடு பயில் வகை ஒரு கால் – பாயிரம்:1 45/1

மேல்

வினையின் (3)

வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் – பாயிரம்:1 6/2
வினையின் விகுதி பெயரினும் சிலவே –எழுத்து:2 140/6
வினையின் பெயரே படர்க்கை வினையாலணையும் – சொல்:1 286/1

மேல்

வினையினும் (1)

பெயரினும் வினையினும் பின் முன் ஓர் இடத்து – சொல்:4 420/4

மேல்

வினையும் (3)

பெயரும் வினையும் குறிப்பினானே – சொல்:3 352/2
உருபும் வினையும் எதிர்மறுத்து உரைப்பினும் – சொல்:3 354/1
பெயரொடு பெயரும் வினையும் வேற்றுமை – சொல்:3 361/1

மேல்

வினையுமாம் (1)

பெயரும் வினையுமாம் சொல்லையும் பொருளையும் – சொல்:3 414/1

மேல்

வினையெச்சம் (3)

செய்யிய என்னும் வினையெச்சம் பல் வகை –எழுத்து:3 167/1
வான் பான் பாக்கு இன வினையெச்சம் பிற – சொல்:2 343/3
வினைமுற்றே வினையெச்சம் ஆகலும் – சொல்:2 351/1

மேல்

வினையெச்சம்மே (1)

ஒழிய நிற்பது வினையெச்சம்மே – சொல்:2 342/2

மேல்

வினையெஞ்சு (1)

அன்றி இன்றி என் வினையெஞ்சு இகரம் –எழுத்து:3 173/1

மேல்

வினையே (1)

செய்பொருள் ஆறும் தருவது வினையே – சொல்:2 320/2

மேல்

வினையொடு (3)

பல்லோர் படர்க்கை மார் வினையொடு முடிமே – சொல்:2 327/2
வினையொடு முடியினும் விளம்பிய முற்றே – சொல்:2 333/2
வினையொடு வரினும் எண் இனைய ஏற்பன – சொல்:4 430/1

மேல்

வினோதன் (1)

அரும் கலை வினோதன் அமர் ஆபரணன் – பாயிரம்:0 0/17

மேல்