ழ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ழ 11

ழ (11)

இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1
அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/2
ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் –எழுத்து:1 116/1
ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1
ஈர் ஒற்றாம் ர ழ தனிக்குறில் அணையா –எழுத்து:1 119/2
ற ன ழ எ ஒவ்வும் உயிர்மெய்யும் உயிரளபு –எழுத்து:2 150/1
ஆவி ய ர ழ இறுதி முன்னிலை வினை –எழுத்து:3 161/1
ய ர ழ முன்னர் க ச த ப அல்வழி –எழுத்து:4 224/1

மேல்