ள – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ள 19
ளஃகான் 1
ளகாரம் 1
ளவா 1

ள (19)

இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1
ல ள ஈற்று இயைபினாம் ஆய்தம் அஃகும் –எழுத்து:1 97/1
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும்மே –எழுத்து:1 117/1
ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம் –எழுத்து:1 120/1
ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2 146/3
மிகலுமாம் ண ள ன ல வழி ந திரியும் –எழுத்து:3 158/4
ஞ ண ந ம ல வ ள ன ஒற்று இறு தொழிற்பெயர் –எழுத்து:4 207/1
ல ள வேற்றுமையில் ற டவும் அல்வழி –எழுத்து:4 227/1
குறில் வழி ல ள த அணையின் ஆய்தம் –எழுத்து:4 228/1
குறில் செறியா ல ள அல்வழி வந்த –எழுத்து:4 229/1
ல ள இறு தொழிற்பெயர் ஈர் இடத்தும் உ உறா –எழுத்து:4 230/1
ன ல முன் ற னவும் ண ள முன் ட ணவும் –எழுத்து:4 237/1
ள ஒற்று இகரக்கு ஏற்ற ஈற்றவும் – சொல்:1 277/2
இ உ ஊவோடு ஐ ஓ ன ள ர ல – சொல்:1 304/1
ல ள ஈற்று அஃறிணை பெயர் பொதுப்பெயர்க்-கண் – சொல்:1 312/1
நுவ்வொடு வினா சுட்டு உற்ற ன ள ர – சொல்:1 314/1
பெயர் வினை இடத்து ன ள ர ய ஈற்று அயல் – சொல்:3 353/1

மேல்

ளஃகான் (1)

ளஃகான் உயர் பெயர்க்கு அளபு ஈறு அழிவு அயல் – சொல்:1 308/1

மேல்

ளகாரம் (1)

லகாரம் ளகாரம் ஆய் இரண்டும் பிறக்கும் –எழுத்து:1 84/3

மேல்

ளவா (1)

நிரலே ண ளவா திரிப்பது நெறியே –எழுத்து:3 194/4

மேல்