ற – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ற 10
றகரம் 3
றவ்வொடு 2
றவும் 1
றன 1

ற (10)

வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1
ட ற முன் க ச ப மெய்யுடன் மயங்கும் –எழுத்து:1 113/1
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர் –எழுத்து:2 140/4
த ட ற ஒற்று இன்னே ஐம்பால் மூ இடத்து –எழுத்து:2 142/1
ற ன ழ எ ஒவ்வும் உயிர்மெய்யும் உயிரளபு –எழுத்து:2 150/1
ட ற ஒற்று இரட்டும் வேற்றுமை மிகவே –எழுத்து:3 183/2
நான்கன் மெய்யே ல ற ஆகும்மே –எழுத்து:3 191/1
ல ள வேற்றுமையில் ற டவும் அல்வழி –எழுத்து:4 227/1
ன ல முன் ற னவும் ண ள முன் ட ணவும் –எழுத்து:4 237/1
உம் ஊர் க ட த ற இருபாலாரையும் – சொல்:2 332/3

மேல்

றகரம் (3)

லகரம் றகரம் ஆகலும் பிற வரின் –எழுத்து:3 170/3
றகரம் ன லவா திரிதலும் ஆம் பிற –எழுத்து:3 186/3
அல்வழியானும் றகரம் ஆகும் –எழுத்து:4 232/2

மேல்

றவ்வொடு (2)

றவ்வொடு உகர உம்மை நிகழ்பு அல்லவும் –எழுத்து:2 145/1
மீன் றவ்வொடு பொரூஉம் வேற்றுமை வழியே –எழுத்து:4 213/1

மேல்

றவும் (1)

ண ன வல்லினம் வர ட றவும் பிற வரின் –எழுத்து:4 209/1

மேல்

றன (1)

அண்ணம் நுனி நா நனி உறின் றன வரும் –எழுத்து:1 86/1

மேல்