ர – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ர 19
ரகரம் 1
ரவ்வழி 1
ரவ்விற்கு 1

ர (19)

இடையினம் ய ர ல வ ழ ள என ஆறே –எழுத்து:1 70/1
அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
மெய்ம்மயக்கு உடனிலை ர ழ ஒழித்து ஈர்_எட்டு –எழுத்து:1 110/2
ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் –எழுத்து:1 116/1
ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1
ஈர் ஒற்றாம் ர ழ தனிக்குறில் அணையா –எழுத்து:1 119/2
இணைந்து இயல் காலை ய ர லக்கு இகரமும் –எழுத்து:2 149/1
வலி வரின் இயல்பாம் ஆவி ய ர முன் –எழுத்து:3 159/2
ஆவி ய ர ழ இறுதி முன்னிலை வினை –எழுத்து:3 161/1
ய ர ழ முன்னர் க ச த ப அல்வழி –எழுத்து:4 224/1
கிளந்த கிளை முதல் உற்ற ர ஈற்றவும் – சொல்:1 278/1
இ உ ஊவோடு ஐ ஓ ன ள ர ல – சொல்:1 304/1
ய ஈற்று உயர்திணை ஓ ர அல் இவற்றொடு – சொல்:1 304/2
ர ஈற்று உயர் பெயர்க்கு அளபு எழல் ஈற்று அயல் – சொல்:1 309/1
நுவ்வொடு வினா சுட்டு உற்ற ன ள ர
வை து தாம் தான் இன்னன விளியா – சொல்:1 314/1,2
க யவொடு ர ஒற்று ஈற்ற வியங்கோள் – சொல்:2 338/1
பெயர் வினை இடத்து ன ள ர ய ஈற்று அயல் – சொல்:3 353/1

மேல்

ரகரம் (1)

ஒன்றன் புள்ளி ரகரம் ஆக –எழுத்து:3 189/1

மேல்

ரவ்வழி (1)

மிசை வரும் ரவ்வழி உவ்வுமாம் பிற –எழுத்து:2 149/3

மேல்

ரவ்விற்கு (1)

ரவ்விற்கு அ முதலாம் முக்குறிலும் –எழுத்து:2 148/1

மேல்