ம – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ம 15
மஃகான் 3
மக்கள் 2
மகடூஉ 1
மகர 1
மகன் 2
மகனே 1
மகாரம் 1
மகிழ்ந்து 1
மங்கலம் 2
மடம் 1
மடல் 2
மடி 2
மண்ணொடு 1
மணியை 1
மத 1
மதம் 4
மதமே 1
மதி 3
மதில் 1
மந்தன் 1
மயக்கமும் 1
மயக்கு 1
மயக்கும் 1
மயங்கலும் 1
மயங்கவைத்தல் 1
மயங்கினாம் 1
மயங்குந 1
மயங்கும் 3
மரத்தின் 1
மரப்பெயர் 1
மரபாம் 1
மரபின் 1
மரபினது 1
மரபே 2
மரபோடு 1
மரம் 2
மரம்_அல் 1
மருங்கின் 1
மருங்கினும் 1
மருவ 1
மருவிய 1
மருவும் 2
மரூஉ 1
மரூஉவும் 1
மல்கு 1
மலர் 2
மலர்ந்து 1
மலர்வு 1
மலி 1
மலை 1
மலைக்கே 1
மலையாமை 1
மவ்வக்கு 1
மவ்வும் 1
மவில் 1
மற்று 1
மற்றே 1
மற்றைய 2
மற்றையது 1
மற்றொன்று 1
மற்றோடு 1
மறம் 1
மறவி 1
மறுத்தல் 1
மறுதலை 1
மறை 1
மறைதல் 1
மன் 3
மன்றத்து 1
மன்றல் 1
மன்னிய 1
மன்னே 4
மன 1
மனக்கோட்டம் 1
மனத்தின் 1

ம (15)

மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆறே –எழுத்து:1 69/1
மீ கீழ் இதழ் உற ப ம பிறக்கும் –எழுத்து:1 81/1
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1
ண ன முன்னும் வஃகான் மிசையும் ம குறுகும் –எழுத்து:1 96/1
பன்னீர் உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய –எழுத்து:1 102/1
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ம முன் ப ய வ மயங்கும் என்ப –எழுத்து:1 115/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம
ஈர் ஒற்றாம் ர ழ தனிக்குறில் அணையா –எழுத்து:1 119/1,2
முன் வரும் ஞ ந ம ய வக்கள் இயல்பும் –எழுத்து:3 158/2
ஞ ண ந ம ல வ ள ன ஒற்று இறு தொழிற்பெயர் –எழுத்து:4 207/1
ம ஈறு ஒற்று அழிந்து உயிர் ஈறு ஒப்பவும் –எழுத்து:4 219/1
வேற்றுமை ம போய் வலி மெலி உறழ்வும் –எழுத்து:4 220/1
எம் நம் ஈறாம் ம வரு ஞ நவே –எழுத்து:4 221/2
ம வரின் வஃகான் மவ்வும் ஆகும் –எழுத்து:4 236/2

மேல்

மஃகான் (3)

அஃகிய இ உ ஐ ஒள மஃகான்
தனிநிலை பத்தும் சார்பெழுத்து ஆகும் –எழுத்து:1 60/2,3
ஒளகான் ஒன்றே மஃகான் மூன்றே –எழுத்து:1 61/5
கால் குறள் மஃகான் ஆய்தம் மாத்திரை –எழுத்து:1 99/4

மேல்

மக்கள் (2)

மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை – சொல்:1 261/1
வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்கு புள் – சொல்:5 449/1

மேல்

மகடூஉ (1)

தோழி செவிலி மகடூஉ நங்கை – சொல்:1 277/3

மேல்

மகர (1)

மகர இறுதி அஃறிணை பெயரின் –எழுத்து:1 122/1

மேல்

மகன் (2)

தன் மகன் ஆசான் மகனே மன் மகன் – பாயிரம்:1 37/1
தன் மகன் ஆசான் மகனே மன் மகன்
பொருள் நனி கொடுப்போன் வழிபடுவோனே – பாயிரம்:1 37/1,2

மேல்

மகனே (1)

தன் மகன் ஆசான் மகனே மன் மகன் – பாயிரம்:1 37/1

மேல்

மகாரம் (1)

ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம்
நைந்து ஈர் ஒற்றாம் செய்யுள் உள்ளே –எழுத்து:1 120/1,2

மேல்

மகிழ்ந்து (1)

யாவரும் மகிழ்ந்து மேற்கொள மெல்கி – பாயிரம்:1 30/2

மேல்

மங்கலம் (2)

மங்கலம் ஆகி இன்றியமையாது – பாயிரம்:1 30/1
இடக்கரடக்கல் மங்கலம் குழூஉக்குறி – சொல்:1 267/3

மேல்

மடம் (1)

கடனா கொளினே மடம் நனி இகக்கும் – பாயிரம்:1 41/6

மேல்

மடல் (2)

கழல் குடம் மடல் பனை பருத்தி குண்டிகை – பாயிரம்:1 31/3
மேவி கொளப்படா இடத்தது மடல் பனை – பாயிரம்:1 33/2

மேல்

மடி (2)

களி மடி மானி காமி கள்வன் – பாயிரம்:1 39/1
நட வா மடி சீ விடு கூ வே வை –எழுத்து:2 137/1

மேல்

மண்ணொடு (1)

அன்னம் ஆவே மண்ணொடு கிளியே – பாயிரம்:1 38/1

மேல்

மணியை (1)

நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்கு – பாயிரம்:1 16/1

மேல்

மத (1)

தனது என கோலி தன் மத வாரணம் – பாயிரம்:0 0/13

மேல்

மதம் (4)

நால் பொருள் பயத்தோடு எழு மதம் தழுவி – பாயிரம்:1 4/3
பிறர்-தம் மதம் மேல் கொண்டு களைவே – பாயிரம்:1 11/2
பிறிதொடு படாஅன் தன் மதம் கொளலே – பாயிரம்:1 11/6
வென்றி பொச்சாப்பு ஊக்கம் மறம் மதம்
மறவி இனைய உடல் கொள் உயிர் குணம் – சொல்:5 452/6,7

மேல்

மதமே (1)

எழு வகை மதமே உடன்படல் மறுத்தல் – பாயிரம்:1 11/1

மேல்

மதி (3)

கையே வாய் ஆக கதிரே மதி ஆக – பாயிரம்:1 24/3
இருது மதி நாள் ஆதி காலம் – சொல்:1 276/4
மியா இக மோ மதி அத்தை இத்தை – சொல்:4 440/1

மேல்

மதில் (1)

பொன் மதில் சனகை சன்மதி முனி அருள் – பாயிரம்:0 0/20

மேல்

மந்தன் (1)

துயில்வோன் மந்தன் தொல்_நூற்கு_அஞ்சி – பாயிரம்:1 39/3

மேல்

மயக்கமும் (1)

தம் பெயர் மொழியின் முதலும் மயக்கமும்
இ முறை மாறியும் இயலும் என்ப –எழுத்து:1 121/1,2

மேல்

மயக்கு (1)

மேவும் உயிர் மெய் மயக்கு அளவு இன்றே –எழுத்து:1 110/4

மேல்

மயக்கும் (1)

ஆகும் இவ் இரு பால் மயக்கும் மொழி இடை –எழுத்து:1 110/3

மேல்

மயங்கலும் (1)

சினையொடு செறிதலும் மயங்கலும் செய்யுட்கே – சொல்:3 403/3

மேல்

மயங்கவைத்தல் (1)

வழூஉச்சொல் புணர்த்தல் மயங்கவைத்தல்
வெற்றென தொடுத்தல் மற்றொன்று விரித்தல் – பாயிரம்:1 12/3,4

மேல்

மயங்கினாம் (1)

மரபாம் ஏழும் மயங்கினாம் வழுவே – சொல்:3 375/2

மேல்

மயங்குந (1)

தொக்குழி மயங்குந இரண்டு முதல் ஏழ் – சொல்:3 373/1

மேல்

மயங்கும் (3)

ட ற முன் க ச ப மெய்யுடன் மயங்கும் –எழுத்து:1 113/1
ம முன் ப ய வ மயங்கும் என்ப –எழுத்து:1 115/1
எல்லை பொருளின் மயங்கும் என்ப – சொல்:3 373/2

மேல்

மரத்தின் (1)

புரத்தின் வளம் முருக்கி பொல்லா மரத்தின்
கனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் அஃதே போல் மாந்தர் – பாயிரம்:1 25/2,3

மேல்

மரப்பெயர் (1)

மரப்பெயர் முன்னர் இன மெல்லெழுத்து –எழுத்து:3 166/1

மேல்

மரபாம் (1)

மரபாம் ஏழும் மயங்கினாம் வழுவே – சொல்:3 375/2

மேல்

மரபின் (1)

அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல்:2 336/2

மேல்

மரபினது (1)

அழியா மரபினது வழி_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 7/3

மேல்

மரபே (2)

கோடல் மரபே கூறும் காலை – பாயிரம்:1 40/1
செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மரபே – சொல்:3 388/2

மேல்

மரபோடு (1)

இடுகுறி காரணம் மரபோடு ஆக்கம் – சொல்:1 275/1

மேல்

மரம் (2)

மரம்_அல் எகின் மொழி இயல்பும் அகரம் –எழுத்து:4 215/1
புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 445/1

மேல்

மரம்_அல் (1)

மரம்_அல் எகின் மொழி இயல்பும் அகரம் –எழுத்து:4 215/1

மேல்

மருங்கின் (1)

பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும் – சொல்:1 317/2

மேல்

மருங்கினும் (1)

அஃறிணை மருங்கினும் அறையப்படுமே – சொல்:3 409/3

மேல்

மருவ (1)

மருவ வலி மெலி மிகலும் ஆகும் –எழுத்து:4 215/2

மேல்

மருவிய (1)

மருவிய நல் நில மாண்பு ஆகுமே – பாயிரம்:1 27/3

மேல்

மருவும் (2)

மருவும் டகரம் உரியின் வழியே –எழுத்து:3 174/2
மருவும் வழக்கிடை செய்யுட்கு ஏற்புழி – சொல்:3 394/3

மேல்

மரூஉ (1)

மரூஉ என்று ஆகும் மூ வகை இயல்பும் – சொல்:1 267/2

மேல்

மரூஉவும் (1)

போலியும் மரூஉவும் பொருந்திய ஆற்றிற்கு –எழுத்து:4 239/2

மேல்

மல்கு (1)

மலர் தலை உலகின் மல்கு இருள் அகல – பாயிரம்:0 0/1

மேல்

மலர் (2)

மலர் தலை உலகின் மல்கு இருள் அகல – பாயிரம்:0 0/1
நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகர் மாட்சியும் – பாயிரம்:1 26/3

மேல்

மலர்ந்து (1)

விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகம் மலர்ந்து
கொள்வோன் கொள் வகை அறிந்து அவன் உளம் கொள – பாயிரம்:1 36/5,6

மேல்

மலர்வு (1)

பொழுதின் முகம் மலர்வு உடையது பூவே – பாயிரம்:1 30/3

மேல்

மலி (1)

பூ மலி அசோகின் புனை நிழல் அமர்ந்த –எழுத்து:1 56/1

மேல்

மலை (1)

நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகர் மாட்சியும் – பாயிரம்:1 26/3

மேல்

மலைக்கே (1)

வறப்பினும் வளம் தரும் வண்மையும் மலைக்கே – பாயிரம்:1 28/3

மேல்

மலையாமை (1)

முறையின் வைப்பே உலகம் மலையாமை
விழுமியது பயத்தல் விளங்கு உதாரணத்தது – பாயிரம்:1 13/4,5

மேல்

மவ்வக்கு (1)

மவ்வக்கு உகரமும் நகரக்கு அகரமும் –எழுத்து:2 149/2

மேல்

மவ்வும் (1)

ம வரின் வஃகான் மவ்வும் ஆகும் –எழுத்து:4 236/2

மேல்

மவில் (1)

உயிர் மவில் ஆறும் த ப நவில் ஐந்தும் –எழுத்து:2 129/1

மேல்

மற்று (1)

மற்று உயிர் உள்ளவும் இல்லவும் அஃறிணை – சொல்:1 261/2

மேல்

மற்றே (1)

வினைமாற்று அசைநிலை பிறிது எனும் மற்றே – சொல்:4 433/1

மேல்

மற்றைய (2)

மற்றைய நோக்காது அடி-தொறும் வான் பொருள் – சொல்:3 412/1
சொற்றவற்று இயலான் மற்றைய பிறவும் – சொல்:5 461/3

மேல்

மற்றையது (1)

மற்றையது என்பது சுட்டியதற்கு இனம் – சொல்:4 434/1

மேல்

மற்றொன்று (1)

வெற்றென தொடுத்தல் மற்றொன்று விரித்தல் – பாயிரம்:1 12/4

மேல்

மற்றோடு (1)

இவை அடை சுட்டு வினா பிற மற்றோடு
உற்ற ன ஈறு நம்பி ஆடூஉ – சொல்:1 276/9,10

மேல்

மறம் (1)

வென்றி பொச்சாப்பு ஊக்கம் மறம் மதம் – சொல்:5 452/6

மேல்

மறவி (1)

மறவி இனைய உடல் கொள் உயிர் குணம் – சொல்:5 452/7

மேல்

மறுத்தல் (1)

எழு வகை மதமே உடன்படல் மறுத்தல்
பிறர்-தம் மதம் மேல் கொண்டு களைவே – பாயிரம்:1 11/1,2

மேல்

மறுதலை (1)

தன்னை மறுதலை பழித்த காலையும் – பாயிரம்:1 53/4

மேல்

மறை (1)

சுட்டு மறை நேர் ஏவல் வினாதல் – சொல்:3 386/1

மேல்

மறைதல் (1)

தோன்றல் மறைதல் வளர்தல் சுருங்கல் – சொல்:5 455/1

மேல்

மன் (3)

தன் மகன் ஆசான் மகனே மன் மகன் – பாயிரம்:1 37/1
மன் உடை மன்றத்து ஓலை தூக்கினும் – பாயிரம்:1 53/1
ஒக்கும் மன் அ பெயர் வேற்றுமை புணர்ப்பே –எழுத்து:5 242/2

மேல்

மன்றத்து (1)

மன் உடை மன்றத்து ஓலை தூக்கினும் – பாயிரம்:1 53/1

மேல்

மன்றல் (1)

வரைவே மன்றல் கரிப்பின் ஆகும் – சொல்:5 457/4

மேல்

மன்னிய (1)

மன்னிய அவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும் – பாயிரம்:1 53/3

மேல்

மன்னே (4)

க ச த ப மிகும் விதவாதன மன்னே –எழுத்து:3 165/2
தம் இன வன்தொடர் ஆகா மன்னே –எழுத்து:3 184/2
இகர நீட்சியும் உருபாம் மன்னே – சொல்:1 305/2
மன்னே அசைநிலை ஒழியிசை ஆக்கம் – சொல்:4 432/1

மேல்

மன (1)

மன இருள் இரிய மாண் பொருள் முழுவதும் – பாயிரம்:0 0/6

மேல்

மனக்கோட்டம் (1)

மனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் மாண்பு – பாயிரம்:1 25/4

மேல்

மனத்தின் (1)

கோட்டம்_இல் மனத்தின் நூல் கொடுத்தல் என்ப – பாயிரம்:1 36/7

மேல்