மோ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மோ 1

மோ (1)

மியா இக மோ மதி அத்தை இத்தை – சொல்:4 440/1

மேல்