மை – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 2
மை_அறு 1
மையல் 1

மை (2)

மை இலா நூல் முடியும் ஆறு – பாயிரம்:1 24/4
மை_அறு புலமை மாண்பு உடைத்து ஆகும் – பாயிரம்:1 45/3

மேல்

மை_அறு (1)

மை_அறு புலமை மாண்பு உடைத்து ஆகும் – பாயிரம்:1 45/3

மேல்

மையல் (1)

நிறை பொறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடி மையல்
நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி – சொல்:5 452/2,3

மேல்