மு – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 2
முக்கால் 1
முக்காலத்தினும் 2
முக்காலமும் 2
முக்குடை 1
முக்குறிலும் 1
முக்கூற்று 1
முகத்தல் 1
முகத்தான் 1
முகம் 2
முகவுரை 1
முச்சகம் 1
முடத்தெங்கு 1
முடத்தெங்கே 1
முடி 1
முடித்தல் 7
முடித்து 1
முடிந்தது 2
முடிந்து 1
முடிப்பினும் 1
முடிபவை 1
முடிபின 1
முடிபினவே 1
முடிபு 2
முடிமே 1
முடியினும் 1
முடியும் 3
முடிவிடம் 1
முடிவின் 1
முடிவு 1
முடிவு_இல 1
முதல் 60
முதல்_நூல் 2
முதல்கள் 1
முதல 2
முதலன 1
முதலா 4
முதலாம் 2
முதலிய 1
முதலில் 1
முதலினும் 1
முதலும் 4
முதலெழுத்து 1
முதலே 1
முதலை 1
முதலொடும் 1
முதலோடு 1
முதற்கு 1
முதற்பெயர் 1
முந்நூற்று 1
முந்நூற்று_எழுபான் 1
முப்பது 2
முப்பால் 2
முப்பாற்று 1
முப்பான் 1
முப்பான்_ஏழ் 1
முப்பெயர்க்-கண் 1
முப்பெயரோடு 1
மும்மையின் 1
மும்மையும் 1
முயற்சி 3
முயற்சியின் 1
முயற்சியுள் 1
முரண்கொள் 1
முரண 1
முரணி 1
முரள் 1
முருக்கி 1
முழக்கு 1
முழுமதி 1
முழுவதும் 2
முற்ற 1
முற்று 8
முற்றும் 2
முற்றும்மை 1
முற்றே 3
முற்றேல் 1
முறை 13
முறைப்பெயர் 1
முறையின் 2
முறையினும் 1
முறையே 4
முறைவைப்பே 1
முன் 52
முன்மொழி 1
முன்னத்தின் 1
முன்னதின் 2
முன்னர் 10
முன்னி 1
முன்னிலை 12
முன்னிலையாரையும் 1
முன்னிலையினும் 1
முன்னும் 1
முன்னே 1
முன்னோர் 3
முன்னோரின் 1
முனர் 2
முனி 1
முனியான் 1
முனிவு 2
முனிவு_அற 1
முனை 1
முனைவன் 1

மு (2)

எகர வினா மு சுட்டின் முன்னர் –எழுத்து:3 163/1
எனும் மு தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கு இயல் – சொல்:1 267/4

மேல்

முக்கால் (1)

முக்கால் கேட்பின் முறை அறிந்து உரைக்கும் – பாயிரம்:1 43/1

மேல்

முக்காலத்தினும் (2)

முக்காலத்தினும் முரண முறையே – சொல்:2 324/3
முக்காலத்தினும் ஒத்து இயல் பொருளை – சொல்:3 383/1

மேல்

முக்காலமும் (2)

ஐந்து ஒன்று ஆறு முக்காலமும் முறை தரும் – சொல்:2 343/4
பிறழவும் பெறூஉம் முக்காலமும் ஏற்புழி – சொல்:3 384/2

மேல்

முக்குடை (1)

முச்சகம் நிழற்றும் முழுமதி முக்குடை
அச்சுதன் அடி தொழுது அறைகுவன் சொல்லே – சொல்:1 258/1,2

மேல்

முக்குறிலும் (1)

ரவ்விற்கு அ முதலாம் முக்குறிலும்
லவ்விற்கு இ முதல் இரண்டும் யவ்விற்கு –எழுத்து:2 148/1,2

மேல்

முக்கூற்று (1)

இரு திணை முக்கூற்று ஒருமை தன்மை – சொல்:2 331/3

மேல்

முகத்தல் (1)

எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் – சொல்:3 368/1

மேல்

முகத்தான் (1)

ஆயிரம் முகத்தான் அகன்றது ஆயினும் – பாயிரம்:1 54/1

மேல்

முகம் (2)

பொழுதின் முகம் மலர்வு உடையது பூவே – பாயிரம்:1 30/3
விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகம் மலர்ந்து – பாயிரம்:1 36/5

மேல்

முகவுரை (1)

முகவுரை பதிகம் அணிந்துரை நூன்முகம் – பாயிரம்:1 1/1

மேல்

முச்சகம் (1)

முச்சகம் நிழற்றும் முழுமதி முக்குடை – சொல்:1 258/1

மேல்

முடத்தெங்கு (1)

முடத்தெங்கு ஒப்பு என முரண்கொள் சிந்தையும் – பாயிரம்:1 31/4

மேல்

முடத்தெங்கே (1)

அல்லோர்க்கு அளிக்கும் அது முடத்தெங்கே – பாயிரம்:1 35/2

மேல்

முடி (1)

அண்பல் அடி நா முடி உற த ந வரும் –எழுத்து:1 80/1

மேல்

முடித்தல் (7)

இரட்டுறமொழிதல் ஏதுவின் முடித்தல்
ஒப்பின் முடித்தல் மாடு எறிந்து ஒழுகல் – பாயிரம்:1 14/6,7
ஒப்பின் முடித்தல் மாடு எறிந்து ஒழுகல் – பாயிரம்:1 14/7
விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிந்தது முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/10
விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிந்தது முடித்தல்
உரைத்தும் என்றல் உரைத்தாம் என்றல் – பாயிரம்:1 14/10,11
சொல்லின் முடிவின் அ பொருள் முடித்தல்
ஒன்றினம் முடித்தல் தன்னினம் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/18,19
ஒன்றினம் முடித்தல் தன்னினம் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/19
ஒன்றினம் முடித்தல் தன்னினம் முடித்தல்
உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/19,20

மேல்

முடித்து (1)

முடித்து காட்டல் முடிவிடம் கூறல் – பாயிரம்:1 14/3

மேல்

முடிந்தது (2)

விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிந்தது முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/10
பிற நூல் முடிந்தது தான் உடன்படுதல் – பாயிரம்:1 14/16

மேல்

முடிந்து (1)

முன்னே ஒன்றாய் முடிந்து இயல்கின்ற –எழுத்து:2 131/2

மேல்

முடிப்பினும் (1)

தோன்றா தோற்றி துறை பல முடிப்பினும்
தான் தற்புகழ்தல் தகுதி அன்றே – பாயிரம்:1 52/1,2

மேல்

முடிபவை (1)

உருபின் முடிபவை ஒக்கும் அ பொருளினும் –எழுத்து:4 238/1

மேல்

முடிபின (1)

அதனொடு சார்த்தின் அ திணை முடிபின – சொல்:3 377/2

மேல்

முடிபினவே (1)

மிகவினும் இழிபினும் ஒரு முடிபினவே – சொல்:3 378/2

மேல்

முடிபு (2)

முன்னோர் நூலின் முடிபு ஒருங்கு ஒத்து – பாயிரம்:1 7/1
இதற்கு இது முடிபு என்று எஞ்சாது யாவும் –எழுத்து:5 257/1

மேல்

முடிமே (1)

பல்லோர் படர்க்கை மார் வினையொடு முடிமே – சொல்:2 327/2

மேல்

முடியினும் (1)

வினையொடு முடியினும் விளம்பிய முற்றே – சொல்:2 333/2

மேல்

முடியும் (3)

மை இலா நூல் முடியும் ஆறு – பாயிரம்:1 24/4
முன்னி புணர்ப்ப முடியும் எ பதங்களும் –எழுத்து:2 133/3
ஒரு தம் எச்சம் ஈறு உற முடியும் – சொல்:3 355/2

மேல்

முடிவிடம் (1)

முடித்து காட்டல் முடிவிடம் கூறல் – பாயிரம்:1 14/3

மேல்

முடிவின் (1)

சொல்லின் முடிவின் அ பொருள் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/18

மேல்

முடிவு (1)

முற்ற மொழிகுறின் முடிவு_இல ஆதலின் – சொல்:5 461/2

மேல்

முடிவு_இல (1)

முற்ற மொழிகுறின் முடிவு_இல ஆதலின் – சொல்:5 461/2

மேல்

முதல் (60)

பரிதியின் ஒருதான் ஆகி முதல் ஈறு – பாயிரம்:0 0/3
முதல் வழி சார்பு என நூல் மூன்று ஆகும் – பாயிரம்:1 5/1
முனைவன் கண்டது முதல்_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 6/3
முதல்_நூல் கருத்தன் அளவு மிகுதி – பாயிரம்:1 49/1
பொருள் செய்வித்தோன் தன்மை முதல் நிமித்தினும் – பாயிரம்:1 49/2
முதல் ஈறு இடைநிலை போலி என்றா –எழுத்து:1 57/2
மொழி முதல் காரணம் ஆம் அணு திரள் ஒலி –எழுத்து:1 58/1
எழுத்து அது முதல் சார்பு என இரு வகைத்தே –எழுத்து:1 58/2
அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல் –எழுத்து:1 63/1
அ முதல் ஈர்_ஆறு ஆவி க முதல்
மெய் மூ_ஆறு என விளம்பினர் புலவர் –எழுத்து:1 63/1,2
அ இ உ முதல் தனி வரின் சுட்டே –எழுத்து:1 66/1
சிறப்பினும் இனத்தினும் செறிந்து ஈண்டு அ முதல்
நடத்தல் தானே முறை ஆகும்மே –எழுத்து:1 73/1,2
அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உற வருமே –எழுத்து:1 77/2
க ஙவும் ச ஞவும் ட ணவும் முதல் இடை –எழுத்து:1 79/1
சார்பெழுத்து ஏனவும் தம் முதல் அனைய –எழுத்து:1 87/2
இசை கெடின் மொழி முதல் இடை கடை நிலை நெடில் –எழுத்து:1 91/1
நையும் ஒளவும் முதல் அற்று ஆகும் –எழுத்து:1 95/2
ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/2
உ ஊ ஒ ஓ அலவொடு வ முதல் –எழுத்து:1 103/1
அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள ய முதல் –எழுத்து:1 104/1
அ ஆ எ ஒவ்வோடு ஆகும் ஞ முதல் –எழுத்து:1 105/1
ஒட்டி ஙவ்வும் முதல் ஆகும்மே –எழுத்து:1 106/2
நின்ற நெறியே உயிர்மெய் முதல் ஈறே –எழுத்து:1 109/1
ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் –எழுத்து:1 116/1
அ ஐ முதல் இடை ஒக்கும் ச ஞ ய முன் –எழுத்து:1 123/1
அல்லா அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு –எழுத்து:2 146/2
லவ்விற்கு இ முதல் இரண்டும் யவ்விற்கு –எழுத்து:2 148/2
மெய் உயிர் முதல் ஈறு ஆம் இரு பதங்களும் –எழுத்து:3 151/1
வேற்றுமை ஐ முதல் ஆறு ஆம் அல்வழி –எழுத்து:3 152/1
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண்ணுள் –எழுத்து:3 188/2
முதல் ஈர் எண் முதல் நீளும் மூன்று ஆறு –எழுத்து:3 188/3
முதல் ஈர் எண் முதல் நீளும் மூன்று ஆறு –எழுத்து:3 188/3
முதல் இரு_நான்காம் எண் முனர் பத்தின் –எழுத்து:3 195/1
ஒரு பஃது ஆதி முன் ஒன்று முதல் ஒன்பான் –எழுத்து:3 196/1
ஒன்று முதல் ஈர்_ஐந்து ஆயிரம் கோடி –எழுத்து:3 197/1
வருபெயர் ஐந்தொடு பெயர் முதல் இரு_நான்கு –எழுத்து:5 240/2
ஒற்று உயிர் முதல் ஈற்று உருபுகள் புணர்ச்சியின் –எழுத்து:5 242/1
தான் தாம் நாம் முதல் குறுகும் யான் யாம் –எழுத்து:5 247/1
ஒன்று முதல் எட்டு ஈறு ஆம் எண் ஊர் –எழுத்து:5 249/1
முதல் தொகை குறிப்போடு இன்ன பிறவும் – சொல்:1 269/3
கிளை எண் குழூஉ முதல் பல் பொருள் திணை தேம் – சொல்:1 276/2
தோள் குழல் மார்பு கண் காது முதல் உறுப்பு – சொல்:1 276/5
கிளை முதல் ஆக கிளந்த பொருள்களுள் – சொல்:1 277/1
கிளந்த கிளை முதல் உற்ற ர ஈற்றவும் – சொல்:1 278/1
பொருள் முதல் ஆறோடு அளவை சொல் தானி – சொல்:1 290/1
பொருள் முதல் ஆறும் ஓர் இரு கிழமையின் – சொல்:1 301/2
முன் சார் வலம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல்
பின் பாடு அளை தேம் உழை வழி உழி உளி – சொல்:1 302/2,3
முதல் இவை சினை இவை என வேறு உள இல – சொல்:1 316/1
பொருள் முதல் ஆறினும் தோற்றி முன் ஆறனுள் – சொல்:2 321/1
வினை முதல் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பே – சொல்:2 321/2
முதல் அறு பெயர் அலது ஏற்பில முற்றே – சொல்:2 323/2
ஒருவன் முதல் ஐந்தையும் படர்க்கை இடத்தும் – சொல்:2 324/1
வினை முதல் கொள்ளும் பிறவும் ஏற்கும் பிற – சொல்:2 344/3
தொக்குழி மயங்குந இரண்டு முதல் ஏழ் – சொல்:3 373/1
உயர்திணை தொடர்ந்த பொருள் முதல் ஆறும் – சொல்:3 377/1
வினாவினும் செப்பினும் விரவா சினை முதல் – சொல்:3 387/1
பொருள் முதல் ஆறாம் அடை சேர் மொழி இனம் – சொல்:3 401/1
அடை சினை முதல் முறை அடைதலும் ஈர் அடை – சொல்:3 403/1
யாப்பு ஈறு இடை முதல் ஆக்கினும் பொருள் இசை – சொல்:3 419/2
உடல் முதல் அனைத்தும் உயிர்_அல் பொருளே – சொல்:5 450/2

மேல்

முதல்_நூல் (2)

முனைவன் கண்டது முதல்_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 6/3
முதல்_நூல் கருத்தன் அளவு மிகுதி – பாயிரம்:1 49/1

மேல்

முதல்கள் (1)

உருவக உவமையில் திணை சினை முதல்கள்
பிறழ்தலும் பிறவும் பேணினர் கொளலே – சொல்:3 410/1,2

மேல்

முதல (2)

ஊர் வான் அகம் புறம் முதல நிலன் யாண்டு – சொல்:1 276/3
புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 445/1

மேல்

முதலன (1)

முதலன வேற்றுமைக்கு அவ்வும் பெறுமே –எழுத்து:4 223/3

மேல்

முதலா (4)

ஒழிய இரண்டு முதலா தொடர்ந்து ஒரு – சொல்:3 361/3
காரணம் முதலா ஆக்கம் பெற்றும் – சொல்:3 405/1
ஒன்று முதலா கீழ் கொண்டு மேல் உணர்தலின் – சொல்:5 444/2
சொல்லாம் பரத்தலின் பிங்கலம் முதலா
நல்லோர் உரிச்சொலில் நயந்தனர் கொளலே – சொல்:5 460/3,4

மேல்

முதலாம் (2)

ரவ்விற்கு அ முதலாம் முக்குறிலும் –எழுத்து:2 148/1
இரண்டு முதலாம் இடை ஆறு உருபும் – சொல்:3 363/1

மேல்

முதலிய (1)

முதலிய பொருளின் அவற்றின் உருபு இடை – சொல்:3 361/2

மேல்

முதலில் (1)

முதலில் நான்கும் ஈற்றில் மூன்றும் – சொல்:2 344/2

மேல்

முதலினும் (1)

செய்யுள் இறுதி மொழி இடை முதலினும்
எய்திய பொருள்கோள் அளைமறிபாப்பே – சொல்:3 417/1,2

மேல்

முதலும் (4)

எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும் –எழுத்து:1 67/1
அண்பல் முதலும் அண்ணமும் முறையின் –எழுத்து:1 84/1
தம் பெயர் மொழியின் முதலும் மயக்கமும் –எழுத்து:1 121/1
இடையின் மூன்றும் அவ்வம் முதலும்
எட்டே யவ்வும் முப்பது ச யவும் –எழுத்து:2 147/3,4

மேல்

முதலெழுத்து (1)

ஐ ஒள இ உ செறிய முதலெழுத்து
இவ் இரண்டு ஓர் இனமாய் வரல் முறையே –எழுத்து:1 71/1,2

மேல்

முதலே (1)

உயிரும் உடம்பும் ஆம் முப்பது முதலே –எழுத்து:1 59/1

மேல்

முதலை (1)

முதலை ஐ உறின் சினையை கண் உறும் – சொல்:1 315/1

மேல்

முதலொடும் (1)

சினைவினை சினையொடும் முதலொடும் செறியும் – சொல்:2 345/1

மேல்

முதலோடு (1)

முதலோடு ஆதலும் வழக்கு இயல் ஈர் அடை – சொல்:3 403/2

மேல்

முதற்கு (1)

அது முதற்கு ஆயின் சினைக்கு ஐ ஆகும் – சொல்:1 315/2

மேல்

முதற்பெயர் (1)

முதற்பெயர் நான்கும் சினைப்பெயர் நான்கும் – சொல்:1 282/1

மேல்

முந்நூற்று (1)

ஒன்று ஒழி முந்நூற்று_எழுபான் என்ப –எழுத்து:1 61/7

மேல்

முந்நூற்று_எழுபான் (1)

ஒன்று ஒழி முந்நூற்று_எழுபான் என்ப –எழுத்து:1 61/7

மேல்

முப்பது (2)

உயிரும் உடம்பும் ஆம் முப்பது முதலே –எழுத்து:1 59/1
எட்டே யவ்வும் முப்பது ச யவும் –எழுத்து:2 147/4

மேல்

முப்பால் (2)

முப்பால் ஒருமை முன்னிலை மொழியே – சொல்:2 335/3
யார் என் வினா வினைக்குறிப்பு உயர் முப்பால் – சொல்:2 349/1

மேல்

முப்பாற்று (1)

ஆண் பெண் பலர் என முப்பாற்று உயர்திணை – சொல்:1 262/1

மேல்

முப்பான் (1)

ஆறு_ஏழ் அஃகும் இ முப்பான்_ஏழ் –எழுத்து:1 61/3

மேல்

முப்பான்_ஏழ் (1)

ஆறு_ஏழ் அஃகும் இ முப்பான்_ஏழ்
உகரம் ஆறு_ஆறு ஐகான் மூன்றே –எழுத்து:1 61/3,4

மேல்

முப்பெயர்க்-கண் (1)

இ முப்பெயர்க்-கண் இயல்பும் ஏயும் – சொல்:1 305/1

மேல்

முப்பெயரோடு (1)

படர்க்கை முப்பெயரோடு அணையின் சுட்டு – சொல்:3 394/1

மேல்

மும்மையின் (1)

பாயிரம் தோற்றி மும்மையின் ஒன்றாய் – பாயிரம்:1 4/2

மேல்

மும்மையும் (1)

எதிர்மறை மும்மையும் ஏற்கும் ஈங்கே –எழுத்து:2 145/6

மேல்

முயற்சி (3)

பருவ முயற்சி அளவின் பயத்தலும் – பாயிரம்:1 27/2
தானம் முயற்சி அளவு பொருள் வடிவு –எழுத்து:1 72/1
ஆய்தக்கு இடம் தலை அங்கா முயற்சி
சார்பெழுத்து ஏனவும் தம் முதல் அனைய –எழுத்து:1 87/1,2

மேல்

முயற்சியின் (1)

நிறை உயிர் முயற்சியின் உள் வளி துரப்ப –எழுத்து:1 74/1

மேல்

முயற்சியுள் (1)

முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப்பு உடைய –எழுத்து:1 76/2

மேல்

முரண்கொள் (1)

முடத்தெங்கு ஒப்பு என முரண்கொள் சிந்தையும் – பாயிரம்:1 31/4

மேல்

முரண (1)

முக்காலத்தினும் முரண முறையே – சொல்:2 324/3

மேல்

முரணி (1)

முன்னதின் ஏனைய முரணி ஒவ்வொடு –எழுத்து:3 194/2

மேல்

முரள் (1)

முரள் நந்து ஆதி நா அறிவொடு ஈர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 446/1

மேல்

முருக்கி (1)

புரத்தின் வளம் முருக்கி பொல்லா மரத்தின் – பாயிரம்:1 25/2

மேல்

முழக்கு (1)

முழக்கு இரட்டு ஒலி கலி இசை துவை பிளிறு இரை – சொல்:5 459/1

மேல்

முழுமதி (1)

முச்சகம் நிழற்றும் முழுமதி முக்குடை – சொல்:1 258/1

மேல்

முழுவதும் (2)

மன இருள் இரிய மாண் பொருள் முழுவதும்
முனிவு_அற அருளிய மூ_அறு மொழியுளும் – பாயிரம்:0 0/6,7
இகல்_அற நூறி இரு நிலம் முழுவதும்
தனது என கோலி தன் மத வாரணம் – பாயிரம்:0 0/12,13

மேல்

முற்ற (1)

முற்ற மொழிகுறின் முடிவு_இல ஆதலின் – சொல்:5 461/2

மேல்

முற்று (8)

எழுவாய் விளி ஈர் எச்சம் முற்று இடை உரி –எழுத்து:3 152/3
பெயரின் எச்சம் முற்று ஆறன் உருபே –எழுத்து:3 167/2
அல்வழி ஆ மா மியா முற்று முன் மிகா –எழுத்து:3 171/1
மூ ஐந்து இரு மூன்று ஆறாய் முற்று
வினைப்பதம் ஒன்றே மூ ஒன்பான் ஆம் – சொல்:2 324/4,5
உருபு முற்று ஈர் எச்சம் கொள்ளும் – சொல்:3 356/1
முற்று ஈர் எச்சம் எழுவாய் விளிப்பொருள் – சொல்:3 374/1
தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு – சொல்:4 421/1
எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை – சொல்:4 425/1

மேல்

முற்றும் (2)

யவ்வரின் இய்யாம் முற்றும் அற்று ஒரோ வழி –எழுத்து:3 164/2
முற்றும் பெயர் வினை எச்சமும் ஆகி – சொல்:2 322/2

மேல்

முற்றும்மை (1)

முற்றும்மை ஒரோவழி எச்சமும் ஆகும் – சொல்:4 426/1

மேல்

முற்றே (3)

முதல் அறு பெயர் அலது ஏற்பில முற்றே – சொல்:2 323/2
வினையொடு முடியினும் விளம்பிய முற்றே – சொல்:2 333/2
செல்லாது ஆகும் செய்யும் என் முற்றே – சொல்:2 348/2

மேல்

முற்றேல் (1)

செய்யுளுள் உம் உந்து ஆகலும் முற்றேல்
உயிரும் உயிர்மெய்யும் ஏகலும் உளவே – சொல்:2 341/2,3

மேல்

முறை (13)

பெய்த முறை அன்றி பிறழ உடன் தரும் – பாயிரம்:1 32/1
முக்கால் கேட்பின் முறை அறிந்து உரைக்கும் – பாயிரம்:1 43/1
எண் பெயர் முறை பிறப்பு உருவம் மாத்திரை –எழுத்து:1 57/1
நடத்தல் தானே முறை ஆகும்மே –எழுத்து:1 73/2
நுனி நா அண்ணம் உற முறை வருமே –எழுத்து:1 79/2
இ முறை மாறியும் இயலும் என்ப –எழுத்து:1 121/2
சினைமுதற்பெயர் ஒரு நான்கும் முறை இரண்டும் – சொல்:1 282/2
தொல் முறை உரைப்பன ஆகுபெயரே – சொல்:1 290/4
விளி என்று ஆகும் அவற்றின் பெயர் முறை – சொல்:1 292/2
பொருட்டு முறை ஆதியின் இதற்கு இது எனல் பொருளே – சொல்:1 298/3
ஐந்து ஒன்று ஆறு முக்காலமும் முறை தரும் – சொல்:2 343/4
இரண்டு மூன்று நான்கு எல்லை முறை அடுக்கும் – சொல்:3 395/2
அடை சினை முதல் முறை அடைதலும் ஈர் அடை – சொல்:3 403/1

மேல்

முறைப்பெயர் (1)

ஆம் அ நான்மைகள் ஆண் பெண் முறைப்பெயர் – சொல்:1 283/2

மேல்

முறையின் (2)

முறையின் வைப்பே உலகம் மலையாமை – பாயிரம்:1 13/4
அண்பல் முதலும் அண்ணமும் முறையின்
நா விளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும் –எழுத்து:1 84/1,2

மேல்

முறையினும் (1)

வேறு நிரல் நிறீஇ முறையினும் எதிரினும் – சொல்:3 414/2

மேல்

முறையே (4)

இவ் இரண்டு ஓர் இனமாய் வரல் முறையே –எழுத்து:1 71/2
சுட்டு வகரம் மூ இனம் உற முறையே
ஆய்தமும் மென்மையும் இயல்பும் ஆகும் –எழுத்து:4 235/1,2
முக்காலத்தினும் முரண முறையே
மூ ஐந்து இரு மூன்று ஆறாய் முற்று – சொல்:2 324/3,4
ஈ தா கொடு எனும் மூன்றும் முறையே
இழிந்தோன் ஒப்போன் மிக்கோன் இரப்பு உரை – சொல்:3 407/1,2

மேல்

முறைவைப்பே (1)

நுதலி புகுதல் ஓத்து முறைவைப்பே
தொகுத்து சுட்டல் வகுத்து காட்டல் – பாயிரம்:1 14/1,2

மேல்

முன் (52)

முன் மொழிந்து கோடல் பின்னது நிறுத்தல் – பாயிரம்:1 14/9
ஆடு அமை தோள் நல்லார்க்கு அணியும் போல் நாடி முன்
ஐது உரையாநின்ற அணிந்துரையை எ நூற்கும் – பாயிரம்:1 55/2,3
புள்ளி விட்டு அவ்வொடு முன் உரு ஆகியும் –எழுத்து:1 89/1
பெயரொடும் ஒற்று முன் ஆய் வரும் உயிர்மெய் –எழுத்து:1 89/4
ங முன் கவ்வாம் வ முன் யவ்வே –எழுத்து:1 111/1
ங முன் கவ்வாம் வ முன் யவ்வே –எழுத்து:1 111/1
ஞ ந முன் தம் இனம் யகரமொடு ஆகும் –எழுத்து:1 112/1
ட ற முன் க ச ப மெய்யுடன் மயங்கும் –எழுத்து:1 113/1
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ம முன் ப ய வ மயங்கும் என்ப –எழுத்து:1 115/1
ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும்மே –எழுத்து:1 117/1
ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1
ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம் –எழுத்து:1 120/1
அ ஐ முதல் இடை ஒக்கும் ச ஞ ய முன் –எழுத்து:1 123/1
அ முன் இகரம் யகரம் என்ற இவை –எழுத்து:1 125/1
மொழியாய் தொடரினும் முன் அனைத்து எழுத்தே –எழுத்து:1 127/1
தன் ஒற்று இரட்டல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் –எழுத்து:2 136/3
இய்யும் மொழிமுதல் ஆகி முன் வருமே –எழுத்து:2 148/3
முன் வரும் ஞ ந ம ய வக்கள் இயல்பும் –எழுத்து:3 158/2
குறில் வழி ய தனி ஐ நொ து முன் மெலி –எழுத்து:3 158/3
வலி வரின் இயல்பாம் ஆவி ய ர முன்
வன்மை மிகா சில விகாரமாம் உயர்திணை –எழுத்து:3 159/2,3
ஈற்று யா வினா விளி பெயர் முன் வலி இயல்பே –எழுத்து:3 160/1
ஏவல் முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே –எழுத்து:3 161/2
உயிர் வழி வவ்வும் ஏ முன் இவ் இருமையும் –எழுத்து:3 162/2
இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன்
க ச த ப மிகும் விதவாதன மன்னே –எழுத்து:3 165/1,2
அஃறிணை பன்மை அம்ம முன் இயல்பே –எழுத்து:3 167/3
பல சில எனும் இவை தம் முன் தாம் வரின் –எழுத்து:3 170/1
அல்வழி ஆ மா மியா முற்று முன் மிகா –எழுத்து:3 171/1
சுவை புளி முன் இன மென்மையும் தோன்றும் –எழுத்து:3 175/1
ஆ முன் பகர ஈ அனைத்தும் வர குறுகும் –எழுத்து:3 177/1
அது முன் வரும் அன்று ஆன்று ஆம் தூக்கின் –எழுத்து:3 180/1
வன்தொடர் அல்லன முன் மிகா அல்வழி –எழுத்து:3 181/1
மிகா நெடில் உயிர்த்தொடர் முன் மிகா வேற்றுமை –எழுத்து:3 182/2
ஒரு பஃது ஆதி முன் ஒன்று முதல் ஒன்பான் –எழுத்து:3 196/1
இரண்டு முன் வரின் பத்தின் ஈற்று உயிர்மெய் –எழுத்து:3 198/1
முன்னதின் முன் அல ஓட உயிர் வரின் –எழுத்து:3 199/2
பூ பெயர் முன் இன மென்மையும் தோன்றும் –எழுத்து:3 200/1
இடைச்சொல் ஏ ஓ முன் வரின் இயல்பே –எழுத்து:3 201/1
பனை முன் கொடி வரின் மிகலும் வலி வரின் –எழுத்து:3 203/1
தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் –எழுத்து:4 205/1
தன் ஒழி மெய் முன் ய வரின் இகரம் –எழுத்து:4 206/1
கீழின் முன் வன்மை விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:4 226/1
ன ல முன் ற னவும் ண ள முன் ட ணவும் –எழுத்து:4 237/1
ன ல முன் ற னவும் ண ள முன் ட ணவும் –எழுத்து:4 237/1
பதம் முன் விகுதியும் பதமும் உருபும் –எழுத்து:5 243/1
பத்தின் முன் ஆன் வரின் ப ஒற்று ஒழிய மேல் –எழுத்து:5 249/2
சுட்டின் முன் ஆய்தம் அன் வரின் கெடுமே –எழுத்து:5 251/1
புள்ளியும் உயிரும் ஆய் இறு சொல் முன்
தம்மின் ஆகிய தொழில் மொழி வரினே –எழுத்து:5 256/1,2
முன் சார் வலம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் – சொல்:1 302/2
பொருள் முதல் ஆறினும் தோற்றி முன் ஆறனுள் – சொல்:2 321/1
பெயரினும் வினையினும் பின் முன் ஓர் இடத்து – சொல்:4 420/4

மேல்

முன்மொழி (1)

முன்மொழி பின்மொழி பன்மொழி புறமொழி – சொல்:3 370/1

மேல்

முன்னத்தின் (1)

முன்னத்தின் உணரும் கிளவியும் உளவே – சொல்:3 408/1

மேல்

முன்னதின் (2)

முன்னதின் ஏனைய முரணி ஒவ்வொடு –எழுத்து:3 194/2
முன்னதின் முன் அல ஓட உயிர் வரின் –எழுத்து:3 199/2

மேல்

முன்னர் (10)

குறியதன் முன்னர் ஆய்த புள்ளி –எழுத்து:1 90/1
ய ர ழ முன்னர் மொழி முதல் மெய் வரும் –எழுத்து:1 116/1
எகர வினா மு சுட்டின் முன்னர்
உயிரும் யகரமும் எய்தின் வவ்வும் –எழுத்து:3 163/1,2
மரப்பெயர் முன்னர் இன மெல்லெழுத்து –எழுத்து:3 166/1
அல்வழி இ ஐம் முன்னர் ஆயின் –எழுத்து:3 176/1
பவ்வீ நீ மீ முன்னர் அல்வழி –எழுத்து:3 178/1
ஆகும் உகரம் முன்னர் இயல்பாம் –எழுத்து:3 179/2
ய ர ழ முன்னர் க ச த ப அல்வழி –எழுத்து:4 224/1
முன்னர் அவ்வொடு வரு வை அவ்வும் – சொல்:1 280/1
முன்னிலை முன்னர் ஈயும் ஏயும் – சொல்:2 336/1

மேல்

முன்னி (1)

முன்னி புணர்ப்ப முடியும் எ பதங்களும் –எழுத்து:2 133/3

மேல்

முன்னிலை (12)

ஆவி ய ர ழ இறுதி முன்னிலை வினை –எழுத்து:3 161/1
தன்மை முன்னிலை படர்க்கை மூ இடனே – சொல்:1 266/1
தன்மை நான்கும் முன்னிலை ஐந்தும் – சொல்:1 282/3
தன்மை யான் நான் யாம் நாம் முன்னிலை
எல்லீர் நீயிர் நீவிர் நீர் நீ – சொல்:1 285/1,2
தன்மை முன்னிலை வியங்கோள் வேறு இலை – சொல்:2 330/1
முன்னிலை கூடிய படர்க்கையும் முன்னிலை – சொல்:2 334/1
முன்னிலை கூடிய படர்க்கையும் முன்னிலை – சொல்:2 334/1
முப்பால் ஒருமை முன்னிலை மொழியே – சொல்:2 335/3
முன்னிலை முன்னர் ஈயும் ஏயும் – சொல்:2 336/1
பன்மை முன்னிலை மின் அவற்று ஏவல் – சொல்:2 337/2
பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மையில் – சொல்:2 348/1
வாழிய மாள ஈ யாழ முன்னிலை அசை – சொல்:4 440/2

மேல்

முன்னிலையாரையும் (1)

அம் ஆம் என்பன முன்னிலையாரையும்
எம் ஏம் ஓம் இவை படர்க்கையாரையும் – சொல்:2 332/1,2

மேல்

முன்னிலையினும் (1)

ஒருமை பன்மையை தன்மை முன்னிலையினும்
முக்காலத்தினும் முரண முறையே – சொல்:2 324/2,3

மேல்

முன்னும் (1)

ண ன முன்னும் வஃகான் மிசையும் ம குறுகும் –எழுத்து:1 96/1

மேல்

முன்னே (1)

முன்னே ஒன்றாய் முடிந்து இயல்கின்ற –எழுத்து:2 131/2

மேல்

முன்னோர் (3)

மொழிந்தனன் ஆக முன்னோர் நூலின் – பாயிரம்:0 0/18
முன்னோர் நூலின் முடிபு ஒருங்கு ஒத்து – பாயிரம்:1 7/1
முன்னோர் மொழி_பொருளே அன்றி அவர் மொழியும் – பாயிரம்:1 9/1

மேல்

முன்னோரின் (1)

பொன்னே போல் போற்றுவம் என்பதற்கும் முன்னோரின்
வேறு நூல் செய்தும் எனும் மேற்கோள் இல் என்பதற்கும் – பாயிரம்:1 9/2,3

மேல்

முனர் (2)

முதல் இரு_நான்காம் எண் முனர் பத்தின் –எழுத்து:3 195/1
அகம் முனர் செவி கை வரின் இடையன கெடும் –எழுத்து:4 222/1

மேல்

முனி (1)

பொன் மதில் சனகை சன்மதி முனி அருள் – பாயிரம்:0 0/20

மேல்

முனியான் (1)

பொழுதொடு சென்று வழிபடல் முனியான்
குணத்தொடு பழகி அவன் குறிப்பில் சார்ந்து – பாயிரம்:1 40/2,3

மேல்

முனிவு (2)

ஒப்பு அளவு ஆசை முனிவு இகந்து உயர்ந்த – பாயிரம்:0 0/4
முனிவு_அற அருளிய மூ_அறு மொழியுளும் – பாயிரம்:0 0/7

மேல்

முனிவு_அற (1)

முனிவு_அற அருளிய மூ_அறு மொழியுளும் – பாயிரம்:0 0/7

மேல்

முனை (1)

அத்தின் அகரம் அகர முனை இல்லை –எழுத்து:5 252/1

மேல்

முனைவன் (1)

முனைவன் கண்டது முதல்_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 6/3

மேல்