மீ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மீ 2
மீக்கே 1
மீன் 1

மீ (2)

மீ கீழ் இதழ் உற ப ம பிறக்கும் –எழுத்து:1 81/1
பவ்வீ நீ மீ முன்னர் அல்வழி –எழுத்து:3 178/1

மேல்

மீக்கே (1)

இயல்பாம் வலி மெலி மிகலுமாம் மீக்கே –எழுத்து:3 178/2

மேல்

மீன் (1)

மீன் றவ்வொடு பொரூஉம் வேற்றுமை வழியே –எழுத்து:4 213/1

மேல்