மா – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


மா (4)

மாடக்கு சித்திரமும் மா நகர்க்கு கோபுரமும் – பாயிரம்:1 55/1
அல்வழி ஆ மா மியா முற்று முன் மிகா –எழுத்து:3 171/1
ஆ மா கோ ன அணையவும் பெறுமே –எழுத்து:5 248/1
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசை சொல் – சொல்:4 439/1

மேல்

மாட்சியும் (2)

நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகர் மாட்சியும்
உலகியல் அறிவோடு உயர் குணம் இனையவும் – பாயிரம்:1 26/3,4
மாட்சியும் மாறா அடியவும் அடிமறி – சொல்:3 419/3

மேல்

மாட்சியோடு (1)

ஐ_இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சியோடு
எண்_நான்கு உத்தியின் ஓத்து படலம் – பாயிரம்:1 4/4,5

மேல்

மாடக்கு (1)

மாடக்கு சித்திரமும் மா நகர்க்கு கோபுரமும் – பாயிரம்:1 55/1

மேல்

மாடு (1)

ஒப்பின் முடித்தல் மாடு எறிந்து ஒழுகல் – பாயிரம்:1 14/7

மேல்

மாண் (1)

மன இருள் இரிய மாண் பொருள் முழுவதும் – பாயிரம்:0 0/6

மேல்

மாண்பு (4)

மனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் மாண்பு – பாயிரம்:1 25/4
மருவிய நல் நில மாண்பு ஆகுமே – பாயிரம்:1 27/3
அ மாண்பு_உடையோர் தம்மொடு பயிறல் – பாயிரம்:1 41/4
மை_அறு புலமை மாண்பு உடைத்து ஆகும் – பாயிரம்:1 45/3

மேல்

மாண்பு_உடையோர் (1)

அ மாண்பு_உடையோர் தம்மொடு பயிறல் – பாயிரம்:1 41/4

மேல்

மாணாக்கர் (1)

அன்னர் தலை இடை கடை மாணாக்கர் – பாயிரம்:1 38/3

மேல்

மாணாக்கன் (1)

தன் மாணாக்கன் தகும் உரைகாரன் என்று – பாயிரம்:1 51/2

மேல்

மாத்திரை (4)

எண் பெயர் முறை பிறப்பு உருவம் மாத்திரை
முதல் ஈறு இடைநிலை போலி என்றா –எழுத்து:1 57/1,2
கால் குறள் மஃகான் ஆய்தம் மாத்திரை –எழுத்து:1 99/4
இயல்பு எழும் மாந்தர் இமை நொடி மாத்திரை –எழுத்து:1 100/1
வினை முதல் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பே – சொல்:2 321/2

மேல்

மாது (1)

யா கா பிற பிறக்கு அரோ போ மாது இகும் – சொல்:4 441/1

மேல்

மாந்தர் (2)

கனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் அஃதே போல் மாந்தர்
மனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் மாண்பு – பாயிரம்:1 25/3,4
இயல்பு எழும் மாந்தர் இமை நொடி மாத்திரை –எழுத்து:1 100/1

மேல்

மாய்வும் (1)

வரு ந திரிந்த பின் மாய்வும் வலி வரின் –எழுத்து:4 229/3

மேல்

மார் (4)

அன் ஆன் அள் ஆள் அர் ஆர் ப மார்
அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/1,2
வியங்கோள் இ மார் எதிர்வும் ப அந்தம் –எழுத்து:2 145/4
அர் ஆர் ப ஊர் அகரம் மார் ஈற்ற – சொல்:2 327/1
பல்லோர் படர்க்கை மார் வினையொடு முடிமே – சொல்:2 327/2

மேல்

மார்பு (1)

தோள் குழல் மார்பு கண் காது முதல் உறுப்பு – சொல்:1 276/5

மேல்

மாள (1)

வாழிய மாள ஈ யாழ முன்னிலை அசை – சொல்:4 440/2

மேல்

மாற்றம் (1)

மாற்றம் நுவற்சி செப்பு உரை கரை நொடி இசை – சொல்:5 458/1

மேல்

மாற்றி (1)

மாற்றி ஓர் அடியுள் வழங்கல் மொழிமாற்றே – சொல்:3 413/2

மேல்

மாற்றியும் (1)

உள்ளது கூறி மாற்றியும் உள்ளது – சொல்:3 406/2

மேல்

மாறா (1)

மாட்சியும் மாறா அடியவும் அடிமறி – சொல்:3 419/3

மேல்

மாறியும் (1)

இ முறை மாறியும் இயலும் என்ப –எழுத்து:1 121/2

மேல்

மாறுகொளக்கூறல் (1)

கூறியதுகூறல் மாறுகொளக்கூறல்
வழூஉச்சொல் புணர்த்தல் மயங்கவைத்தல் – பாயிரம்:1 12/2,3

மேல்

மாறுகோள் (1)

இருவர் மாறுகோள் ஒருதலை துணிவே – பாயிரம்:1 11/4

மேல்

மான (1)

மான கடுப்ப இயைய ஏய்ப்ப – சொல்:3 367/2

மேல்

மானம் (1)

அறிவு அருள் ஆசை அச்சம் மானம்
நிறை பொறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடி மையல் – சொல்:5 452/1,2

மேல்

மானி (1)

களி மடி மானி காமி கள்வன் – பாயிரம்:1 39/1

மேல்

மானும் (2)

கம்மும் உருமும் தொழிற்பெயர் மானும்
முதலன வேற்றுமைக்கு அவ்வும் பெறுமே –எழுத்து:4 223/2,3
புள்ளும் வள்ளும் தொழிற்பெயரும் மானும் –எழுத்து:4 234/1

மேல்