போ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


போ (3)

போ என போதல் என்மனார் புலவர் – பாயிரம்:1 40/9
நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின் –எழுத்து:2 137/2
யா கா பிற பிறக்கு அரோ போ மாது இகும் – சொல்:4 441/1

மேல்

போதல் (3)

போ என போதல் என்மனார் புலவர் – பாயிரம்:1 40/9
ஈறு போதல் இடை உகரம் இ ஆதல் –எழுத்து:2 136/1
ஈறு போதல் அவற்றோடு ஓ உறல் – சொல்:1 307/3

மேல்

போய் (3)

ஐ போய் அம்மும் திரள் வரின் உறழ்வும் –எழுத்து:3 203/2
ஈறு போய் வலி மெலி மிகலுமாம் இரு வழி –எழுத்து:4 214/3
வேற்றுமை ம போய் வலி மெலி உறழ்வும் –எழுத்து:4 220/1

மேல்

போல் (5)

பொன்னே போல் போற்றுவம் என்பதற்கும் முன்னோரின் – பாயிரம்:1 9/2
கனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் அஃதே போல் மாந்தர் – பாயிரம்:1 25/3
ஆடு அமை தோள் நல்லார்க்கு அணியும் போல் நாடி முன் – பாயிரம்:1 55/2
பல் வகை தாதுவின் உயிர்க்கு உடல் போல் பல – சொல்:1 268/1
மொழி போல் நடப்பன தொகைநிலை தொடர்ச்சொல் – சொல்:3 361/4

மேல்

போல (2)

போல புரைய ஒப்ப உறழ – சொல்:3 367/1
செயப்படுபொருளை செய்தது போல
தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கினுள் உரித்தே – சொல்:3 400/1,2

மேல்

போலவும் (4)

கேட்குந போலவும் கிளக்குந போலவும் – சொல்:3 409/1
கேட்குந போலவும் கிளக்குந போலவும்
இயங்குந போலவும் இயற்றுந போலவும் – சொல்:3 409/1,2
இயங்குந போலவும் இயற்றுந போலவும் – சொல்:3 409/2
இயங்குந போலவும் இயற்றுந போலவும்
அஃறிணை மருங்கினும் அறையப்படுமே – சொல்:3 409/2,3

மேல்

போலி (2)

முதல் ஈறு இடைநிலை போலி என்றா –எழுத்து:1 57/2
இலக்கணம் உடையது இலக்கண போலி
மரூஉ என்று ஆகும் மூ வகை இயல்பும் – சொல்:1 267/1,2

மேல்

போலியும் (1)

போலியும் மரூஉவும் பொருந்திய ஆற்றிற்கு –எழுத்து:4 239/2

மேல்

போலும் (1)

சின் குரை ஓரும் போலும் இருந்து இட்டு – சொல்:4 441/2

மேல்

போற்றல் (2)

இறந்தது விலக்கல் எதிரது போற்றல்
முன் மொழிந்து கோடல் பின்னது நிறுத்தல் – பாயிரம்:1 14/8,9
பாடம் போற்றல் கேட்டவை நினைத்தல் – பாயிரம்:1 41/2

மேல்

போற்றுவம் (1)

பொன்னே போல் போற்றுவம் என்பதற்கும் முன்னோரின் – பாயிரம்:1 9/2

மேல்