பே – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பேடு 1
பேணினர் 1
பேணுதல் 1

பேடு (1)

பெண்மை விட்டு ஆண் அவாவுவ பேடு ஆண்பால் – சொல்:1 264/1

மேல்

பேணினர் (1)

பிறழ்தலும் பிறவும் பேணினர் கொளலே – சொல்:3 410/2

மேல்

பேணுதல் (1)

பிறிதின்_கிழமையும் பேணுதல் பொருளே – சொல்:1 300/5

மேல்