பூ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 2
பூட்டுவில் 1
பூவே 1

பூ (2)

பூ மலி அசோகின் புனை நிழல் அமர்ந்த –எழுத்து:1 56/1
பூ பெயர் முன் இன மென்மையும் தோன்றும் –எழுத்து:3 200/1

மேல்

பூட்டுவில் (1)

பொருள் நோக்கு உடையது பூட்டுவில் ஆகும் – சொல்:3 415/2

மேல்

பூவே (1)

பொழுதின் முகம் மலர்வு உடையது பூவே – பாயிரம்:1 30/3

மேல்