பு – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புகழ்தலும் 1
புகறல் 1
புகுதல் 1
புகுதலும் 1
புடை 2
புடை_நூல் 1
புணர் 1
புணர்க்கு 1
புணர்ச்சியின் 1
புணர்த்தல் 4
புணர்ந்த 1
புணர்ப்ப 1
புணர்ப்பே 2
புணர்பு 1
புணர்மொழி 1
புதியன 1
புதுமை 2
புரத்தின் 1
புரைய 1
புல் 1
புல்லும் 2
புலம்பின் 1
புலமை 1
புலவர் 5
புலவனே 1
புலவோற்கே 1
புள் 1
புள்ளி 4
புள்ளியும் 1
புள்ளும் 1
புளி 1
புறம் 2
புறமொழி 1
புறவுரை 1
புறனடை 1
புனை 1
புனைந்துரை 1

புகழ்தலும் (1)

தன்னை புகழ்தலும் தகும் புலவோற்கே – பாயிரம்:1 53/5

மேல்

புகறல் (1)

கூற்று புகறல் மொழி கிளவி விளம்பு அறை – சொல்:5 458/2

மேல்

புகுதல் (1)

நுதலி புகுதல் ஓத்து முறைவைப்பே – பாயிரம்:1 14/1

மேல்

புகுதலும் (1)

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்
வழு_அல கால வகையின் ஆனே – சொல்:5 462/1,2

மேல்

புடை (2)

திரிபு வேறு உடையது புடை_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 8/2
முன் சார் வலம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் – சொல்:1 302/2

மேல்

புடை_நூல் (1)

திரிபு வேறு உடையது புடை_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 8/2

மேல்

புணர் (1)

புணர் வழி ஒன்றும் பலவும் சாரியை –எழுத்து:5 243/2

மேல்

புணர்க்கு (1)

ஒரு புணர்க்கு இரண்டு மூன்றும் உறப்பெறும் –எழுத்து:3 157/1

மேல்

புணர்ச்சியின் (1)

ஒற்று உயிர் முதல் ஈற்று உருபுகள் புணர்ச்சியின்
ஒக்கும் மன் அ பெயர் வேற்றுமை புணர்ப்பே –எழுத்து:5 242/1,2

மேல்

புணர்த்தல் (4)

வழூஉச்சொல் புணர்த்தல் மயங்கவைத்தல் – பாயிரம்:1 12/3
நவின்றோர்க்கு இனிமை நல் மொழி புணர்த்தல்
ஓசை உடைமை ஆழமுடைத்து ஆதல் – பாயிரம்:1 13/2,3
சொல் பொருள் விரித்தல் தொடர் சொல் புணர்த்தல்
இரட்டுறமொழிதல் ஏதுவின் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/5,6
இயைய புணர்த்தல் யாவர்க்கும் நெறியே –எழுத்து:4 239/3

மேல்

புணர்ந்த (1)

உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன் மிசைத்தே –எழுத்து:1 90/2

மேல்

புணர்ப்ப (1)

முன்னி புணர்ப்ப முடியும் எ பதங்களும் –எழுத்து:2 133/3

மேல்

புணர்ப்பே (2)

இயல்பொடு விகாரத்து இயைவது புணர்ப்பே –எழுத்து:3 151/4
ஒக்கும் மன் அ பெயர் வேற்றுமை புணர்ப்பே –எழுத்து:5 242/2

மேல்

புணர்பு (1)

பதம் புணர்பு என பன்னிரு பாற்றதுவே –எழுத்து:1 57/3

மேல்

புணர்மொழி (1)

எழுத்து இயல் திரியா பொருள் திரி புணர்மொழி
இசை திரிபால் தெளிவு எய்தும் என்ப – சொல்:3 391/1,2

மேல்

புதியன (1)

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் – சொல்:5 462/1

மேல்

புதுமை (2)

வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை –எழுத்து:2 135/2
விரைவே மிகுதி புதுமை ஆர்த்தல் – சொல்:5 457/3

மேல்

புரத்தின் (1)

புரத்தின் வளம் முருக்கி பொல்லா மரத்தின் – பாயிரம்:1 25/2

மேல்

புரைய (1)

போல புரைய ஒப்ப உறழ – சொல்:3 367/1

மேல்

புல் (1)

புல் மரம் முதல உற்று அறியும் ஓர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 445/1

மேல்

புல்லும் (2)

புல்லும் உருபின் பின்னர் உம்மே –எழுத்து:5 246/3
புல்லும் பெரும்பாலும் என்மனார் புலவர் – சொல்:1 319/3

மேல்

புலம்பின் (1)

அளபும் புலம்பின் ஓவும் ஆகும் – சொல்:1 313/2

மேல்

புலமை (1)

மை_அறு புலமை மாண்பு உடைத்து ஆகும் – பாயிரம்:1 45/3

மேல்

புலவர் (5)

ஓத்து என மொழிப உயர் மொழி புலவர் – பாயிரம்:1 16/3
போ என போதல் என்மனார் புலவர் – பாயிரம்:1 40/9
மெய் மூ_ஆறு என விளம்பினர் புலவர் –எழுத்து:1 63/2
ஏகும் ஏற்புழி என்மனார் புலவர் –எழுத்து:3 188/6
புல்லும் பெரும்பாலும் என்மனார் புலவர் – சொல்:1 319/3

மேல்

புலவனே (1)

செம் சொல் புலவனே சேய்_இழையா எஞ்சாத – பாயிரம்:1 24/2

மேல்

புலவோற்கே (1)

தன்னை புகழ்தலும் தகும் புலவோற்கே – பாயிரம்:1 53/5

மேல்

புள் (1)

வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்கு புள்
ஆதி செவி அறிவோடு ஐ அறிவு உயிரே – சொல்:5 449/1,2

மேல்

புள்ளி (4)

புள்ளி விட்டு அவ்வொடு முன் உரு ஆகியும் –எழுத்து:1 89/1
குறியதன் முன்னர் ஆய்த புள்ளி
உயிரொடு புணர்ந்த வல் ஆறன் மிசைத்தே –எழுத்து:1 90/1,2
எய்தும் எகர ஒகர மெய் புள்ளி –எழுத்து:1 98/2
ஒன்றன் புள்ளி ரகரம் ஆக –எழுத்து:3 189/1

மேல்

புள்ளியும் (1)

புள்ளியும் உயிரும் ஆய் இறு சொல் முன் –எழுத்து:5 256/1

மேல்

புள்ளும் (1)

புள்ளும் வள்ளும் தொழிற்பெயரும் மானும் –எழுத்து:4 234/1

மேல்

புளி (1)

சுவை புளி முன் இன மென்மையும் தோன்றும் –எழுத்து:3 175/1

மேல்

புறம் (2)

ஊர் வான் அகம் புறம் முதல நிலன் யாண்டு – சொல்:1 276/3
உள் அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே – சொல்:1 302/4

மேல்

புறமொழி (1)

முன்மொழி பின்மொழி பன்மொழி புறமொழி
எனும் நான்கு இடத்தும் சிறக்கும் தொகை பொருள் – சொல்:3 370/1,2

மேல்

புறவுரை (1)

புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம் – பாயிரம்:1 1/2

மேல்

புறனடை (1)

கொண்டு இயல் புறனடை கூற்றன சூத்திரம் – பாயிரம்:1 20/2

மேல்

புனை (1)

பூ மலி அசோகின் புனை நிழல் அமர்ந்த –எழுத்து:1 56/1

மேல்

புனைந்துரை (1)

புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம் – பாயிரம்:1 1/2

மேல்