நோ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நோக்காது 1
நோக்கி 1
நோக்கு 1

நோக்காது (1)

மற்றைய நோக்காது அடி-தொறும் வான் பொருள் – சொல்:3 412/1

மேல்

நோக்கி (1)

காலமும் இடனும் வாலிதின் நோக்கி
சிறந்துழி இருந்து தன் தெய்வம் வாழ்த்தி – பாயிரம்:1 36/2,3

மேல்

நோக்கு (1)

பொருள் நோக்கு உடையது பூட்டுவில் ஆகும் – சொல்:3 415/2

மேல்