நொ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொ 3
நொடி 2

நொ (3)

ஆகும் நெடில் நொ து ஆம் குறில் இரண்டோடு –எழுத்து:2 129/3
நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின் –எழுத்து:2 137/2
குறில் வழி ய தனி ஐ நொ து முன் மெலி –எழுத்து:3 158/3

மேல்

நொடி (2)

இயல்பு எழும் மாந்தர் இமை நொடி மாத்திரை –எழுத்து:1 100/1
மாற்றம் நுவற்சி செப்பு உரை கரை நொடி இசை – சொல்:5 458/1

மேல்