நை – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நைந்து 1
நையும் 1

நைந்து (1)

நைந்து ஈர் ஒற்றாம் செய்யுள் உள்ளே –எழுத்து:1 120/2

மேல்

நையும் (1)

நையும் ஒளவும் முதல் அற்று ஆகும் –எழுத்து:1 95/2

மேல்