நே – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேர் 1
நேர்ச்சி 1
நேர்ப 1
நேர 1
நேரின 1
நேரும் 2

நேர் (1)

சுட்டு மறை நேர் ஏவல் வினாதல் – சொல்:3 386/1

மேல்

நேர்ச்சி (1)

கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அது ஆதல் – சொல்:1 298/2

மேல்

நேர்ப (1)

நிலவிய ஐந்தும் அ பொருண்மையின் நேர்ப – சொல்:3 386/4

மேல்

நேர (1)

நேர நிகர அன்ன இன்ன – சொல்:3 367/3

மேல்

நேரின (1)

நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்கு – பாயிரம்:1 16/1

மேல்

நேரும் (2)

நேரும் பொருள்கோள் நிரல்நிறை நெறியே – சொல்:3 414/3
நின்றும் பிரிந்து எண் பொருள்-தொறும் நேரும் – சொல்:4 429/2

மேல்