நெ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நெஞ்சமோடு (1)

நிழலின் நீங்கான் நிறைந்த நெஞ்சமோடு
எ திறத்து ஆசான் உவக்கும் அ திறம் – பாயிரம்:1 46/2,3

மேல்

நெஞ்சு (1)

செவி வாய் ஆக நெஞ்சு களன் ஆக – பாயிரம்:1 40/7

மேல்

நெட்டுயிர் (1)

மெய்கள் அகரமும் நெட்டுயிர் காரமும் –எழுத்து:1 126/1

மேல்

நெடில் (5)

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள நெடில் –எழுத்து:1 65/1
இசை கெடின் மொழி முதல் இடை கடை நிலை நெடில்
அளபு எழும் அவற்று அவற்று இன குறில் குறியே –எழுத்து:1 91/1,2
மூன்று உயிரளபு இரண்டாம் நெடில் ஒன்றே –எழுத்து:1 99/1
ஆகும் நெடில் நொ து ஆம் குறில் இரண்டோடு –எழுத்து:2 129/3
மிகா நெடில் உயிர்த்தொடர் முன் மிகா வேற்றுமை –எழுத்து:3 182/2

மேல்

நெடிலோடு (2)

நெடிலோடு ஆய்தம் உயிர் வலி மெலி இடை –எழுத்து:1 94/1
நெடிலோடு உயிர்த்தொடர் குற்றுகரங்களுள் –எழுத்து:3 183/1

மேல்

நெய்யரி (1)

இல்லிக்குடம் ஆடு எருமை நெய்யரி
அன்னர் தலை இடை கடை மாணாக்கர் – பாயிரம்:1 38/2,3

மேல்

நெல்லும் (1)

நெல்லும் செல்லும் கொல்லும் சொல்லும் –எழுத்து:4 232/1

மேல்

நெறி (2)

ஒரு நெறி இன்றி விரவிய பொருளால் – பாயிரம்:1 17/1
வவ்வும் மெய் வரின் வந்ததும் மிகல் நெறி –எழுத்து:3 199/3

மேல்

நெறியே (6)

நின்ற நெறியே உயிர்மெய் முதல் ஈறே –எழுத்து:1 109/1
நீளின் யகரமும் தோன்றுதல் நெறியே –எழுத்து:3 163/4
நிரலே ண ளவா திரிப்பது நெறியே –எழுத்து:3 194/4
இயைய புணர்த்தல் யாவர்க்கும் நெறியே –எழுத்து:4 239/3
ஒன்ற உணர்த்தல் உரவோர் நெறியே –எழுத்து:5 253/4
நேரும் பொருள்கோள் நிரல்நிறை நெறியே – சொல்:3 414/3

மேல்