நு – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நுட்பம் (1)

திட்பம் நுட்பம் சிறந்தன சூத்திரம் – பாயிரம்:1 18/3

மேல்

நுண்மை (1)

திண்மை உண்மை நுண்மை இவற்று எதிர் –எழுத்து:2 135/3

மேல்

நுதலி (1)

நுதலி புகுதல் ஓத்து முறைவைப்பே – பாயிரம்:1 14/1

மேல்

நுதலிய (1)

நூல் பெயர் யாப்பே நுதலிய பொருளே – பாயிரம்:1 47/2

மேல்

நும் (4)

நும் தம் –எழுத்து:4 221/1
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/2
தள்ளி நிரலே தம் நும் சார –எழுத்து:5 246/2
நீ நீர் என் எம் நின் நும் ஆம் பிற –எழுத்து:5 247/2

மேல்

நுவ்வொடு (1)

நுவ்வொடு வினா சுட்டு உற்ற ன ள ர – சொல்:1 314/1

மேல்

நுவல்வோன் (1)

நூலே நுவல்வோன் நுவலும் திறனே – பாயிரம்:1 3/1

மேல்

நுவலின் (2)

நூலின் இயல்பே நுவலின் ஓர் இரு – பாயிரம்:1 4/1
நூல் பயில் இயல்பே நுவலின் வழக்கு அறிதல் – பாயிரம்:1 41/1

மேல்

நுவலும் (1)

நூலே நுவல்வோன் நுவலும் திறனே – பாயிரம்:1 3/1

மேல்

நுவற்சி (1)

மாற்றம் நுவற்சி செப்பு உரை கரை நொடி இசை – சொல்:5 458/1

மேல்

நுனி (3)

நுனி நா அண்ணம் உற முறை வருமே –எழுத்து:1 79/2
அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1
அண்ணம் நுனி நா நனி உறின் றன வரும் –எழுத்து:1 86/1

மேல்