நி – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 2
நிகர 1
நிகழ்பு 2
நிகழ்பொழுது 1
நிகழ்வு 2
நிகழும் 1
நிமித்தினும் 1
நிரல் 1
நிரல்நிறை 2
நிரல்பட 1
நிரலே 2
நில 1
நிலத்தினும் 2
நிலம் 5
நிலவிய 1
நிலன் 1
நிலை 5
நிலைபேறு 1
நிலைமொழி 1
நிலையீற்று 1
நிலையும் 2
நிழல் 1
நிழலின் 1
நிழற்றும் 1
நிற்பது 2
நிற்றல் 1
நிறம் 1
நிறீஇ 2
நிறுத்தல் 1
நிறுப்பே 1
நிறுவிய 1
நிறை 4
நிறைகோல் 1
நிறைகோற்கே 1
நிறைந்த 1
நின் 2
நின்ற 4
நின்றதை 1
நின்று 2
நின்றும் 2
நினைத்தல் 1
நினைவு 1

நிகர் (2)

கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை – பாயிரம்:0 0/15
நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகர் மாட்சியும் – பாயிரம்:1 26/3

மேல்

நிகர (1)

நேர நிகர அன்ன இன்ன – சொல்:3 367/3

மேல்

நிகழ்பு (2)

றவ்வொடு உகர உம்மை நிகழ்பு அல்லவும் –எழுத்து:2 145/1
செலவொடு வரவும் செய்யும் நிகழ்பு எதிர்வும் –எழுத்து:2 145/5

மேல்

நிகழ்பொழுது (1)

ஐம்பால் நிகழ்பொழுது அறை வினை இடைநிலை –எழுத்து:2 143/2

மேல்

நிகழ்வு (2)

கருவி கருத்தா உடன் நிகழ்வு அதன் பொருள் – சொல்:1 297/2
இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என காலம் மூன்றே – சொல்:3 382/1

மேல்

நிகழும் (1)

செப்புவர் நிகழும் காலத்தானே – சொல்:3 383/2

மேல்

நிமித்தினும் (1)

பொருள் செய்வித்தோன் தன்மை முதல் நிமித்தினும்
இடுகுறியானும் நூற்கு எய்தும் பெயரே – பாயிரம்:1 49/2,3

மேல்

நிரல் (1)

வேறு நிரல் நிறீஇ முறையினும் எதிரினும் – சொல்:3 414/2

மேல்

நிரல்நிறை (2)

யாற்றுநீர் மொழிமாற்று நிரல்நிறை விற்பூண் – சொல்:3 411/1
நேரும் பொருள்கோள் நிரல்நிறை நெறியே – சொல்:3 414/3

மேல்

நிரல்பட (1)

நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்கு – பாயிரம்:1 16/1

மேல்

நிரலே (2)

நிரலே ண ளவா திரிப்பது நெறியே –எழுத்து:3 194/4
தள்ளி நிரலே தம் நும் சார –எழுத்து:5 246/2

மேல்

நில (1)

மருவிய நல் நில மாண்பு ஆகுமே – பாயிரம்:1 27/3

மேல்

நிலத்தினும் (2)

செந்தமிழ் நிலம் சேர் பன்னிரு நிலத்தினும்
ஒன்பதிற்று இரண்டினில் தமிழ் ஒழி நிலத்தினும் – சொல்:1 273/1,2
ஒன்பதிற்று இரண்டினில் தமிழ் ஒழி நிலத்தினும்
தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் என்ப – சொல்:1 273/2,3

மேல்

நிலம் (5)

இகல்_அற நூறி இரு நிலம் முழுவதும் – பாயிரம்:0 0/12
நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகர் மாட்சியும் – பாயிரம்:1 26/3
செந்தமிழ் நிலம் சேர் பன்னிரு நிலத்தினும் – சொல்:1 273/1
செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம் – சொல்:2 320/1
திணை நிலம் சாதி குடியே உடைமை – சொல்:3 393/1

மேல்

நிலவிய (1)

நிலவிய ஐந்தும் அ பொருண்மையின் நேர்ப – சொல்:3 386/4

மேல்

நிலன் (1)

ஊர் வான் அகம் புறம் முதல நிலன் யாண்டு – சொல்:1 276/3

மேல்

நிலை (5)

பருந்தின்வீழ்வு அன்ன சூத்திர நிலை – பாயிரம்:1 19/2
இசை கெடின் மொழி முதல் இடை கடை நிலை நெடில் –எழுத்து:1 91/1
இன்னவும் பண்பின் பகா நிலை பதமே –எழுத்து:2 135/4
பொருளின் பொருந்துழி நிலை வரு மொழிகள் –எழுத்து:3 151/3
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே – சொல்:2 336/2

மேல்

நிலைபேறு (1)

கழிவு மிகுதி நிலைபேறு ஆகும் – சொல்:4 432/2

மேல்

நிலைமொழி (1)

எழுவாய் இறுதி நிலைமொழி தம்முள் – சொல்:3 415/1

மேல்

நிலையீற்று (1)

நிலையீற்று உயிர்மெய் கவ்வொற்று நீங்கலும் –எழுத்து:3 186/2

மேல்

நிலையும் (2)

துளக்கல்_ஆகா நிலையும் தோற்றமும் – பாயிரம்:1 28/2
ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1

மேல்

நிழல் (1)

பூ மலி அசோகின் புனை நிழல் அமர்ந்த –எழுத்து:1 56/1

மேல்

நிழலின் (1)

நிழலின் நீங்கான் நிறைந்த நெஞ்சமோடு – பாயிரம்:1 46/2

மேல்

நிழற்றும் (1)

முச்சகம் நிழற்றும் முழுமதி முக்குடை – சொல்:1 258/1

மேல்

நிற்பது (2)

எஞ்ச நிற்பது பெயரெச்சம்மே – சொல்:2 340/4
ஒழிய நிற்பது வினையெச்சம்மே – சொல்:2 342/2

மேல்

நிற்றல் (1)

இடனாய் நிற்றல் இதன் பொருள் என்ப – சொல்:1 301/3

மேல்

நிறம் (1)

அளவு அறிவு ஒப்பு வடிவு நிறம் கதி – சொல்:1 276/6

மேல்

நிறீஇ (2)

தகரம் நிறீஇ பஃது அகற்றி னவ்வை –எழுத்து:3 194/3
வேறு நிரல் நிறீஇ முறையினும் எதிரினும் – சொல்:3 414/2

மேல்

நிறுத்தல் (1)

முன் மொழிந்து கோடல் பின்னது நிறுத்தல்
விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிந்தது முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/9,10

மேல்

நிறுப்பே (1)

தாஅன் நாட்டி தனாது நிறுப்பே
இருவர் மாறுகோள் ஒருதலை துணிவே – பாயிரம்:1 11/3,4

மேல்

நிறுவிய (1)

திசை-தொறும் நிறுவிய திறல் உறு தொல் சீர் – பாயிரம்:0 0/14

மேல்

நிறை (4)

நிறை உயிர் முயற்சியின் உள் வளி துரப்ப –எழுத்து:1 74/1
எண் நிறை அளவும் பிறவும் எய்தின் –எழுத்து:3 188/1
எண் நிறை அளவும் பிற வரின் பத்தின் –எழுத்து:3 197/2
நிறை பொறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடி மையல் – சொல்:5 452/2

மேல்

நிறைகோல் (1)

நிலம் மலை நிறைகோல் மலர் நிகர் மாட்சியும் – பாயிரம்:1 26/3

மேல்

நிறைகோற்கே (1)

மெய் நடுநிலையும் மிகும் நிறைகோற்கே – பாயிரம்:1 29/2

மேல்

நிறைந்த (1)

நிழலின் நீங்கான் நிறைந்த நெஞ்சமோடு – பாயிரம்:1 46/2

மேல்

நின் (2)

உறழும் நின் ஈறு இயல்பாம் உறவே –எழுத்து:4 218/2
நீ நீர் என் எம் நின் நும் ஆம் பிற –எழுத்து:5 247/2

மேல்

நின்ற (4)

நின்ற நெறியே உயிர்மெய் முதல் ஈறே –எழுத்து:1 109/1
தன் ஒற்று இரட்டல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் –எழுத்து:2 136/3
இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் –எழுத்து:3 165/1
நின்ற எழுத்தும் பதமும் இயற்கையும் –எழுத்து:5 253/3

மேல்

நின்றதை (1)

பகுதி விகுதி பகுத்து இடை நின்றதை
வினைப்பெயர் அல் பெயர்க்கு இடைநிலை எனலே –எழுத்து:2 141/2,3

மேல்

நின்று (2)

சென்று தேய்ந்து இறுதல் நின்று பயன் இன்மை – பாயிரம்:1 12/5
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசை மொழி – சொல்:4 441/3

மேல்

நின்றும் (2)

விரவு பெயரின் விரிந்தும் நின்றும்
அன்ன பிறவும் ஆகும் ஐ உருபே –எழுத்து:5 255/3,4
நின்றும் பிரிந்து எண் பொருள்-தொறும் நேரும் – சொல்:4 429/2

மேல்

நினைத்தல் (1)

பாடம் போற்றல் கேட்டவை நினைத்தல்
ஆசான் சார்ந்து அவை அமைவர கேட்டல் – பாயிரம்:1 41/2,3

மேல்

நினைவு (1)

நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி – சொல்:5 452/3

மேல்