நா – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


நா (10)

மூக்கு உற்று இதழ் நா பல் அண தொழிலின் –எழுத்து:1 74/3
அண்பல் முதல் நா விளிம்பு உற வருமே –எழுத்து:1 77/2
நுனி நா அண்ணம் உற முறை வருமே –எழுத்து:1 79/2
அண்பல் அடி நா முடி உற த ந வரும் –எழுத்து:1 80/1
அடி நா அடி அணம் உற ய தோன்றும் –எழுத்து:1 82/1
அண்ணம் நுனி நா வருட ர ழ வரும் –எழுத்து:1 83/1
நா விளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும் –எழுத்து:1 84/2
அண்ணம் நுனி நா நனி உறின் றன வரும் –எழுத்து:1 86/1
மெய் நா மூக்கு நாட்டம் செவிகளின் – சொல்:5 444/1
முரள் நந்து ஆதி நா அறிவொடு ஈர் அறிவு உயிர் – சொல்:5 446/1

மேல்

நாட்டம் (1)

மெய் நா மூக்கு நாட்டம் செவிகளின் – சொல்:5 444/1

மேல்

நாட்டி (1)

தாஅன் நாட்டி தனாது நிறுப்பே – பாயிரம்:1 11/3

மேல்

நாடி (1)

ஆடு அமை தோள் நல்லார்க்கு அணியும் போல் நாடி முன் – பாயிரம்:1 55/2

மேல்

நாண் (1)

நினைவு வெறுப்பு உவப்பு இரக்கம் நாண் வெகுளி – சொல்:5 452/3

மேல்

நாம் (3)

தான் தாம் நாம் முதல் குறுகும் யான் யாம் –எழுத்து:5 247/1
தன்மை யான் நான் யாம் நாம் முன்னிலை – சொல்:1 285/1
யாம் நாம் எலாம் எலீர் நீயிர் நீர் நீவிர் – சொல்:1 287/2

மேல்

நாமத்து (1)

என்னும் நாமத்து இரும் தவத்தோனே – பாயிரம்:0 0/22

மேல்

நாமம் (1)

படர்க்கை வினைமுற்று நாமம் குறிப்பின் – சொல்:1 265/1

மேல்

நாய் (1)

பலகை நாய் வரினும் வேற்றுமைக்கு அவ்வுமாம் –எழுத்து:4 231/2

மேல்

நால் (4)

நால் பொருள் பயத்தோடு எழு மதம் தழுவி – பாயிரம்:1 4/3
சாயும் உகரம் நால் ஆறும் ஈறே –எழுத்து:1 107/2
பொது எழுத்து ஒழிந்த நால்_ஏழும் திரியும் –எழுத்து:2 146/4
தும்பி வண்டு ஆதி கண் அறிவின் நால் அறிவு உயிர் – சொல்:5 448/1

மேல்

நால்_ஏழும் (1)

பொது எழுத்து ஒழிந்த நால்_ஏழும் திரியும் –எழுத்து:2 146/4

மேல்

நாலும் (1)

க வ சவில் நாலும் யவ்வில் ஒன்றும் –எழுத்து:2 129/2

மேல்

நாழியின் (1)

உரி வரின் நாழியின் ஈற்று உயிர்மெய் கெட –எழுத்து:3 174/1

மேல்

நாள் (1)

இருது மதி நாள் ஆதி காலம் – சொல்:1 276/4

மேல்

நாற்பதாம் (1)

உருபும் உறழ்தர நாற்பதாம் உருபே –எழுத்து:5 240/3

மேல்

நாற்றம் (1)

பல் வகை வடிவு இரு நாற்றம் ஐ வண்ணம் – சொல்:5 454/1

மேல்

நான் (3)

தன்மை யான் நான் யாம் நாம் முன்னிலை – சொல்:1 285/1
தான் யான் நான் நீ ஒருமை பன்மை தாம் – சொல்:1 287/1
நீயிர் நீவிர் நான் எழுவாய் அல பெறா – சொல்:1 294/1

மேல்

நான்கன் (1)

நான்கன் மெய்யே ல ற ஆகும்மே –எழுத்து:3 191/1

மேல்

நான்காம் (1)

முதல் இரு_நான்காம் எண் முனர் பத்தின் –எழுத்து:3 195/1

மேல்

நான்காவதற்கு (1)

நான்காவதற்கு உருபு ஆகும் குவ்வே – சொல்:1 298/1

மேல்

நான்கு (9)

எனும் நான்கு எல்லையின் இரும் தமிழ் கடலுள் – பாயிரம்:0 0/9
எண்_நான்கு உத்தியின் ஓத்து படலம் – பாயிரம்:1 4/5
வருபெயர் ஐந்தொடு பெயர் முதல் இரு_நான்கு –எழுத்து:5 240/2
குவ்வின் அ வரும் நான்கு ஆறு இரட்டல –எழுத்து:5 247/3
அல்ல வினை கொளும் நான்கு ஏழ் இருமையும் – சொல்:1 319/2
எனும் நான்கு அளவையுள் உம் இலது அ தொகை – சொல்:3 368/2
எனும் நான்கு இடத்தும் சிறக்கும் தொகை பொருள் – சொல்:3 370/2
இரண்டு மூன்று நான்கு எல்லை முறை அடுக்கும் – சொல்:3 395/2
இ நான்கு எண்ணும் அஃது இன்றியும் இயலும் – சொல்:4 428/3

மேல்

நான்கும் (8)

பெயர் வினை இடை உரி நான்கும் பகாப்பதம் –எழுத்து:2 131/3
இடையில் நான்கும் ஈற்றில் இரண்டும் –எழுத்து:2 146/1
முதற்பெயர் நான்கும் சினைப்பெயர் நான்கும் – சொல்:1 282/1
முதற்பெயர் நான்கும் சினைப்பெயர் நான்கும்
சினைமுதற்பெயர் ஒரு நான்கும் முறை இரண்டும் – சொல்:1 282/1,2
சினைமுதற்பெயர் ஒரு நான்கும் முறை இரண்டும் – சொல்:1 282/2
தன்மை நான்கும் முன்னிலை ஐந்தும் – சொல்:1 282/3
முதலில் நான்கும் ஈற்றில் மூன்றும் – சொல்:2 344/2
நான்கும் தொகை பெறும் உம்மை என்று என ஓடு – சொல்:4 428/2

மேல்

நான்குமாம் (1)

நான்குமாம் திசை வடசொல் அணுகா வழி – சொல்:1 270/4

மேல்

நான்கே (1)

உய்த்து உணர வைப்பு என உத்தி எண்_நான்கே – பாயிரம்:1 14/20

மேல்

நான்முகன் (1)

நான்முகன் தொழுது நன்கு இயம்புவன் எழுத்தே –எழுத்து:1 56/2

மேல்

நான்மை (1)

ய ஆதி நான்மை ள ஆகும் ஐ_ஐம் –எழுத்து:2 146/3

மேல்

நான்மைகள் (1)

ஆம் அ நான்மைகள் ஆண் பெண் முறைப்பெயர் – சொல்:1 283/2

மேல்