த – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

த 13
தகரம் 2
தகவு 1
தகுதி 2
தகுதியோடு 1
தகும் 4
தடுமாறு 1
தடுமாறு_உளத்தன் 1
தத்தம் 4
தத்தமில் 1
தந்திர 1
தந்துரை 1
தம் 13
தம்-பால் 1
தம்மின் 1
தம்முள் 1
தம்மொடு 1
தமிழ் 4
தர 2
தரல் 1
தரு 1
தருக 1
தரும் 6
தருவது 1
தலை 4
தவ்வே 1
தவ்வொடு 1
தவ 1
தவத்தோனே 1
தவளைப்பாய்த்து 1
தவிர்தலும் 1
தவும் 1
தழுவலும் 1
தழுவி 2
தழுவிய 1
தழுவுதொடர் 1
தள்ளி 1
தற்கிழமையும் 1
தற்சுட்டு 1
தற்புகழ்தல் 1
தறுகணன் 1
தன் 14
தன்-பால் 1
தன்முகமாக 1
தன்மை 8
தன்மைய 1
தன்மையில் 1
தன்மையின் 1
தன்னினம் 1
தன்னுடை 1
தன்னை 2
தன்னையும் 1
தன்னொடு 2
தன்னொடும் 1
தனது 1
தனாது 1
தனி 3
தனிக்குறில் 2
தனித்து 1
தனித்தும் 1
தனிநிலை 1
தனியும் 1

த (13)

வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1
அண்பல் அடி நா முடி உற த ந வரும் –எழுத்து:1 80/1
பன்னீர் உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய –எழுத்து:1 102/1
க ச த ப ஒழித்த ஈர்_ஏழன் கூட்டம் –எழுத்து:1 110/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1
உயிர் மவில் ஆறும் த ப நவில் ஐந்தும் –எழுத்து:2 129/1
க ட த ற ஐ ஆய் இ மின் இர் ஈர் –எழுத்து:2 140/4
த ட ற ஒற்று இன்னே ஐம்பால் மூ இடத்து –எழுத்து:2 142/1
க ச த ப மிகும் விதவாதன மன்னே –எழுத்து:3 165/2
ய ர ழ முன்னர் க ச த ப அல்வழி –எழுத்து:4 224/1
குறில் வழி ல ள த அணையின் ஆய்தம் –எழுத்து:4 228/1
ஆகும் த நக்கள் ஆயும் காலே –எழுத்து:4 237/2
உம் ஊர் க ட த ற இருபாலாரையும் – சொல்:2 332/3

மேல்

தகரம் (2)

தகரம் நிறீஇ பஃது அகற்றி னவ்வை –எழுத்து:3 194/3
தகரம் திரிந்த பின் கேடும் ஈர் இடத்தும் –எழுத்து:4 229/2

மேல்

தகவு (1)

கொடை பகை நேர்ச்சி தகவு அது ஆதல் – சொல்:1 298/2

மேல்

தகுதி (2)

தான் தற்புகழ்தல் தகுதி அன்றே – பாயிரம்:1 52/2
ஒன்று ஒழி பொதுச்சொல் விகாரம் தகுதி
ஆகுபெயர் அன்மொழி வினைக்குறிப்பே – சொல்:1 269/1,2

மேல்

தகுதியோடு (1)

எனும் மு தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கு இயல் – சொல்:1 267/4

மேல்

தகும் (4)

தகும் வகை செலுத்துதல் தந்திர உத்தி – பாயிரம்:1 15/3
என தகும் நூல் யாப்பு ஈர்_இரண்டு என்ப – பாயிரம்:1 50/2
தன் மாணாக்கன் தகும் உரைகாரன் என்று – பாயிரம்:1 51/2
தன்னை புகழ்தலும் தகும் புலவோற்கே – பாயிரம்:1 53/5

மேல்

தடுமாறு (1)

தடுமாறு_உளத்தன் தறுகணன் பாவி – பாயிரம்:1 39/4

மேல்

தடுமாறு_உளத்தன் (1)

தடுமாறு_உளத்தன் தறுகணன் பாவி – பாயிரம்:1 39/4

மேல்

தத்தம் (4)

தத்தம்
பகாப்பதங்களே பகுதி ஆகும் –எழுத்து:2 134/1,2
திரியா தத்தம் ஈற்று உருபின் என்ப – சொல்:3 354/2
குறிப்பும் தத்தம் எச்சம் கொள்ளும் – சொல்:3 360/3
தத்தம் பொருள இசைநிறை அசைநிலை – சொல்:4 420/2

மேல்

தத்தமில் (1)

திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள ஆகும் –எழுத்து:1 88/2

மேல்

தந்திர (1)

தகும் வகை செலுத்துதல் தந்திர உத்தி – பாயிரம்:1 15/3

மேல்

தந்துரை (1)

புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம் – பாயிரம்:1 1/2

மேல்

தம் (13)

சார்பெழுத்து ஏனவும் தம் முதல் அனைய –எழுத்து:1 87/2
ஞ ந முன் தம் இனம் யகரமொடு ஆகும் –எழுத்து:1 112/1
ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1
தம் பெயர் மொழியின் முதலும் மயக்கமும் –எழுத்து:1 121/1
பல சில எனும் இவை தம் முன் தாம் வரின் –எழுத்து:3 170/1
தம் இன வன்தொடர் ஆகா மன்னே –எழுத்து:3 184/2
நும் தம்
எம் நம் ஈறாம் ம வரு ஞ நவே –எழுத்து:4 221/1,2
பெயர் வழி தம் பொருள் தர வரும் உருபே –எழுத்து:5 241/1
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ கு ன –எழுத்து:5 244/2
தள்ளி நிரலே தம் நும் சார –எழுத்து:5 246/2
தம் பொருள் விளக்கும் தன்மைய இயற்சொல் – சொல்:1 271/2
தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் என்ப – சொல்:1 273/3
ஒரு தம் எச்சம் ஈறு உற முடியும் – சொல்:3 355/2

மேல்

தம்-பால் (1)

தம்-பால் இல்லது இல் எனின் இனன் ஆய் – சொல்:3 406/1

மேல்

தம்மின் (1)

தம்மின் ஆகிய தொழில் மொழி வரினே –எழுத்து:5 256/2

மேல்

தம்முள் (1)

எழுவாய் இறுதி நிலைமொழி தம்முள்
பொருள் நோக்கு உடையது பூட்டுவில் ஆகும் – சொல்:3 415/1,2

மேல்

தம்மொடு (1)

அ மாண்பு_உடையோர் தம்மொடு பயிறல் – பாயிரம்:1 41/4

மேல்

தமிழ் (4)

எனும் நான்கு எல்லையின் இரும் தமிழ் கடலுள் – பாயிரம்:0 0/9
அல்லா சார்பும் தமிழ் பிற பொதுவே –எழுத்து:2 150/2
தமிழ் அவ் உறவும் பெறும் வேற்றுமைக்கே –எழுத்து:4 225/1
ஒன்பதிற்று இரண்டினில் தமிழ் ஒழி நிலத்தினும் – சொல்:1 273/2

மேல்

தர (2)

தானே தர கொளின் அன்றி தன்-பால் – பாயிரம்:1 33/1
பெயர் வழி தம் பொருள் தர வரும் உருபே –எழுத்து:5 241/1

மேல்

தரல் (1)

தரல் வரல் கொடை செலல் சாரும் படர்க்கை – சொல்:3 381/1

மேல்

தரு (1)

குறிப்பின் தரு மொழி அல்லன வெளிப்படை – சொல்:1 269/4

மேல்

தருக (1)

தொகை வகை விரியின் தருக என துன்னார் – பாயிரம்:0 0/11

மேல்

தரும் (6)

வறப்பினும் வளம் தரும் வண்மையும் மலைக்கே – பாயிரம்:1 28/3
பெய்த முறை அன்றி பிறழ உடன் தரும்
செய்தி கழல் பெய் குடத்தின் சீரே – பாயிரம்:1 32/1,2
இறந்தகாலம் தரும் தொழில் இடைநிலை –எழுத்து:2 142/2
ஐந்து ஒன்று ஆறு முக்காலமும் முறை தரும் – சொல்:2 343/4
ஏவல் தரும் வினா ஆறும் இழுக்கார் – சொல்:3 385/2
அடைமொழி இனம் அல்லதும் தரும் ஆண்டு உறின் – சொல்:3 402/1

மேல்

தருவது (1)

செய்பொருள் ஆறும் தருவது வினையே – சொல்:2 320/2

மேல்

தலை (4)

மலர் தலை உலகின் மல்கு இருள் அகல – பாயிரம்:0 0/1
அன்னர் தலை இடை கடை மாணாக்கர் – பாயிரம்:1 38/3
ஆய்தக்கு இடம் தலை அங்கா முயற்சி –எழுத்து:1 87/1
கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் – சொல்:1 302/1

மேல்

தவ்வே (1)

ஆய்தம் அழிய ஆண்டு ஆகும் தவ்வே –எழுத்து:3 196/3

மேல்

தவ்வொடு (1)

தவ்வொடு இறப்பும் எதிர்வும் டவ்வொடு –எழுத்து:2 145/2

மேல்

தவ (1)

சால உறு தவ நனி கூர் கழி மிகல் – சொல்:5 456/1

மேல்

தவத்தோனே (1)

என்னும் நாமத்து இரும் தவத்தோனே – பாயிரம்:0 0/22

மேல்

தவளைப்பாய்த்து (1)

ஆற்றொழுக்கு அரிமாநோக்கம் தவளைப்பாய்த்து
பருந்தின்வீழ்வு அன்ன சூத்திர நிலை – பாயிரம்:1 19/1,2

மேல்

தவிர்தலும் (1)

வருதலும் தவிர்தலும் விகற்பமும் ஆகும் –எழுத்து:5 243/3

மேல்

தவும் (1)

மேல் ஒன்று ச டவும் இரண்டு ச தவும்
மூன்றே அ கவும் ஐந்து இரு கவ்வும் –எழுத்து:2 147/5,6

மேல்

தழுவலும் (1)

ஓர் இடம் பிற இடம் தழுவலும் உளவே – சொல்:3 380/2

மேல்

தழுவி (2)

நால் பொருள் பயத்தோடு எழு மதம் தழுவி
ஐ_இரு குற்றமும் அகற்றி அம் மாட்சியோடு – பாயிரம்:1 4/3,4
ஒரு குணம் பல குணம் தழுவி பெயர் வினை – சொல்:5 442/2

மேல்

தழுவிய (1)

வேறு வினை பல் பொருள் தழுவிய பொதுச்சொலும் – சொல்:3 389/1

மேல்

தழுவுதொடர் (1)

தழுவுதொடர் அடுக்கு என ஈர்_ஏழே –எழுத்து:3 152/4

மேல்

தள்ளி (1)

தள்ளி நிரலே தம் நும் சார –எழுத்து:5 246/2

மேல்

தற்கிழமையும் (1)

திரிபின் ஆக்கம் ஆம் தற்கிழமையும்
பிறிதின்_கிழமையும் பேணுதல் பொருளே – சொல்:1 300/4,5

மேல்

தற்சுட்டு (1)

தற்சுட்டு அளபு ஒழி ஐ மூ வழியும் –எழுத்து:1 95/1

மேல்

தற்புகழ்தல் (1)

தான் தற்புகழ்தல் தகுதி அன்றே – பாயிரம்:1 52/2

மேல்

தறுகணன் (1)

தடுமாறு_உளத்தன் தறுகணன் பாவி – பாயிரம்:1 39/4

மேல்

தன் (14)

தனது என கோலி தன் மத வாரணம் – பாயிரம்:0 0/13
பிறிதொடு படாஅன் தன் மதம் கொளலே – பாயிரம்:1 11/6
தன் குறி வழக்கம் மிக எடுத்து உரைத்தல் – பாயிரம்:1 14/17
தன் உரையானும் பிற நூலானும் – பாயிரம்:1 23/3
பஞ்சி தன் சொல்லா பனுவல் இழை ஆக – பாயிரம்:1 24/1
சிறந்துழி இருந்து தன் தெய்வம் வாழ்த்தி – பாயிரம்:1 36/3
தன் மகன் ஆசான் மகனே மன் மகன் – பாயிரம்:1 37/1
தன் ஆசிரியன் தன்னொடு கற்றோன் – பாயிரம்:1 51/1
தன் மாணாக்கன் தகும் உரைகாரன் என்று – பாயிரம்:1 51/2
தன் ஒற்று இரட்டல் முன் நின்ற மெய் திரிதல் –எழுத்து:2 136/3
தன் ஒழி மெய் முன் ய வரின் இகரம் –எழுத்து:4 206/1
தன் என் என்பவற்று ஈற்று ன வன்மையோடு –எழுத்து:4 218/1
ஒன்றே இரு திணை தன் பால் ஏற்கும் – சொல்:1 284/2
ஒரு மொழி ஒழி தன் இனம் கொளற்கு உரித்தே – சொல்:3 358/1

மேல்

தன்-பால் (1)

தானே தர கொளின் அன்றி தன்-பால்
மேவி கொளப்படா இடத்தது மடல் பனை – பாயிரம்:1 33/1,2

மேல்

தன்முகமாக (1)

தன்முகமாக தான் அழைப்பதுவே – சொல்:1 303/4

மேல்

தன்மை (8)

பொருள் செய்வித்தோன் தன்மை முதல் நிமித்தினும் – பாயிரம்:1 49/2
தன்மை முன்னிலை படர்க்கை மூ இடனே – சொல்:1 266/1
தன்மை நான்கும் முன்னிலை ஐந்தும் – சொல்:1 282/3
தன்மை யான் நான் யாம் நாம் முன்னிலை – சொல்:1 285/1
ஒருமை பன்மையை தன்மை முன்னிலையினும் – சொல்:2 324/2
தன்மை முன்னிலை வியங்கோள் வேறு இலை – சொல்:2 330/1
இரு திணை முக்கூற்று ஒருமை தன்மை – சொல்:2 331/3
தன்னொடு படுக்கும் தன்மை பன்மை – சொல்:2 332/4

மேல்

தன்மைய (1)

தம் பொருள் விளக்கும் தன்மைய இயற்சொல் – சொல்:1 271/2

மேல்

தன்மையில் (1)

பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மையில்
செல்லாது ஆகும் செய்யும் என் முற்றே – சொல்:2 348/1,2

மேல்

தன்மையின் (1)

அற்புத மூர்த்தி-தன் அலர்தரு தன்மையின்
மன இருள் இரிய மாண் பொருள் முழுவதும் – பாயிரம்:0 0/5,6

மேல்

தன்னினம் (1)

ஒன்றினம் முடித்தல் தன்னினம் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/19

மேல்

தன்னுடை (1)

தன்னுடை ஆற்றல் உணரார் இடையினும் – பாயிரம்:1 53/2

மேல்

தன்னை (2)

தன்னை மறுதலை பழித்த காலையும் – பாயிரம்:1 53/4
தன்னை புகழ்தலும் தகும் புலவோற்கே – பாயிரம்:1 53/5

மேல்

தன்னையும் (1)

இரு திணை ஐம்பால் பொருளையும் தன்னையும்
மூ வகை இடத்தும் வழக்கொடு செய்யுளின் – சொல்:1 259/2,3

மேல்

தன்னொடு (2)

தன் ஆசிரியன் தன்னொடு கற்றோன் – பாயிரம்:1 51/1
தன்னொடு படுக்கும் தன்மை பன்மை – சொல்:2 332/4

மேல்

தன்னொடும் (1)

தன்னொடும் பிறிதொடும் அல்வழி வேற்றுமை –எழுத்து:3 151/2

மேல்

தனது (1)

தனது என கோலி தன் மத வாரணம் – பாயிரம்:0 0/13

மேல்

தனாது (1)

தாஅன் நாட்டி தனாது நிறுப்பே – பாயிரம்:1 11/3

மேல்

தனி (3)

அ இ உ முதல் தனி வரின் சுட்டே –எழுத்து:1 66/1
செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின் –எழுத்து:2 138/1
குறில் வழி ய தனி ஐ நொ து முன் மெலி –எழுத்து:3 158/3

மேல்

தனிக்குறில் (2)

ஈர் ஒற்றாம் ர ழ தனிக்குறில் அணையா –எழுத்து:1 119/2
தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் –எழுத்து:4 205/1

மேல்

தனித்து (1)

குறிப்பு என் எண் பகுதியின் தனித்து இயல் இன்றி – சொல்:4 420/3

மேல்

தனித்தும் (1)

எழுத்தே தனித்தும் தொடர்ந்தும் பொருள்தரின் –எழுத்து:2 128/1

மேல்

தனிநிலை (1)

தனிநிலை பத்தும் சார்பெழுத்து ஆகும் –எழுத்து:1 60/3

மேல்

தனியும் (1)

ஒரு வினை கொடுப்ப தனியும் ஒரோவழி – சொல்:3 392/2

மேல்