தை – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தையலோடு 1

தையலோடு (1)

தையலோடு இன்னன பெண்பால் பெயரே – சொல்:1 277/4

மேல்