தே – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தேம் 2
தேய் 1
தேய்ந்து 1
தேவர் 1
தேற்றம் 2
தேன் 1

தேம் (2)

கிளை எண் குழூஉ முதல் பல் பொருள் திணை தேம்
ஊர் வான் அகம் புறம் முதல நிலன் யாண்டு – சொல்:1 276/2,3
பின் பாடு அளை தேம் உழை வழி உழி உளி – சொல்:1 302/3

மேல்

தேய் (1)

தேய் பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அஃகு என்று –எழுத்து:2 137/3

மேல்

தேய்ந்து (1)

சென்று தேய்ந்து இறுதல் நின்று பயன் இன்மை – பாயிரம்:1 12/5

மேல்

தேவர் (1)

மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை – சொல்:1 261/1

மேல்

தேற்றம் (2)

தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு – சொல்:4 421/1
பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம்
இசைநிறை என ஆறு ஏகாரமே – சொல்:4 422/1,2

மேல்

தேன் (1)

தேன் மொழி மெய் வரின் இயல்பும் மென்மை –எழுத்து:4 214/1

மேல்