தெ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தெங்கு (1)

தெங்கு நீண்டு ஈற்று உயிர்மெய் கெடும் காய் வரின் –எழுத்து:3 187/1

மேல்

தெய்யவும் (1)

ஒடுவும் தெய்யவும் இசைநிறை மொழியே – சொல்:4 436/1

மேல்

தெய்வம் (2)

குலன் அருள் தெய்வம் கொள்கை மேன்மை – பாயிரம்:1 26/1
சிறந்துழி இருந்து தன் தெய்வம் வாழ்த்தி – பாயிரம்:1 36/3

மேல்

தெரி (1)

மெய் தெரி பொருள் மேல் அன்மையும் விளம்புப – சொல்:3 376/2

மேல்

தெரிநிலை (3)

தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு – சொல்:4 421/1
ஒழியிசை வினா சிறப்பு எதிர்மறை தெரிநிலை
கழிவு அசைநிலை பிரிப்பு என எட்டு ஓவே – சொல்:4 423/1,2
தெரிநிலை ஆக்கமோடு உம்மை எட்டே – சொல்:4 425/2

மேல்

தெரிவு (1)

தெரிவு_அரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் – பாயிரம்:1 27/1

மேல்

தெரிவு_அரும் (1)

தெரிவு_அரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் – பாயிரம்:1 27/1

மேல்

தெவ் (1)

தெவ் என் மொழியே தொழிற்பெயர் அற்றே –எழுத்து:4 236/1

மேல்

தெள்ளியோர் (1)

தெற்றென உணர்தல் தெள்ளியோர் திறனே – சொல்:5 461/4

மேல்

தெளிவினும் (1)

விரைவினும் மிகவினும் தெளிவினும் இயல்பினும் – சொல்:3 384/1

மேல்

தெளிவு (2)

கலை பயில் தெளிவு கட்டுரை வன்மை – பாயிரம்:1 26/2
இசை திரிபால் தெளிவு எய்தும் என்ப – சொல்:3 391/2

மேல்

தெற்றென (1)

தெற்றென உணர்தல் தெள்ளியோர் திறனே – சொல்:5 461/4

மேல்