தீ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீமை 2
தீர்க்கும் 2
தீர 1

தீமை (2)

உரத்தின் வளம் பெருக்கி உள்ளிய தீமை
புரத்தின் வளம் முருக்கி பொல்லா மரத்தின் – பாயிரம்:1 25/1,2
செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை
வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை –எழுத்து:2 135/1,2

மேல்

தீர்க்கும் (2)

கனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் அஃதே போல் மாந்தர் – பாயிரம்:1 25/3
மனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நூல் மாண்பு – பாயிரம்:1 25/4

மேல்

தீர (1)

ஐயம் தீர பொருளை உணர்த்தலும் – பாயிரம்:1 29/1

மேல்