தி – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திசை 2
திசை-தொறும் 1
திசைச்சொல் 1
திசையும் 1
திசையொடு 1
திட்பம் 1
திண்மை 1
திண்மையும் 1
திணை 15
திணையே 1
திரள் 3
திரி 2
திரிசொல் 2
திரிதல் 2
திரிதலும் 1
திரிந்த 3
திரிந்து 1
திரிந்தும் 1
திரிந்துழி 1
திரிப்பது 1
திரிபவும் 1
திரிபால் 1
திரிபின் 1
திரிபு 3
திரிபு_இல் 1
திரிபும் 3
திரியா 4
திரியாது 1
திரியினும் 1
திரியும் 2
திருந்திய 1
திரும் 1
தில்லே 1
திறத்து 1
திறம் 1
திறல் 1
திறனே 2
தின் 1

திசை (2)

நான்குமாம் திசை வடசொல் அணுகா வழி – சொல்:1 270/4
கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் – சொல்:1 302/1

மேல்

திசை-தொறும் (1)

திசை-தொறும் நிறுவிய திறல் உறு தொல் சீர் – பாயிரம்:0 0/14

மேல்

திசைச்சொல் (1)

தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் என்ப – சொல்:1 273/3

மேல்

திசையும் (1)

திசையொடு திசையும் பிறவும் சேரின் –எழுத்து:3 186/1

மேல்

திசையொடு (1)

திசையொடு திசையும் பிறவும் சேரின் –எழுத்து:3 186/1

மேல்

திட்பம் (1)

திட்பம் நுட்பம் சிறந்தன சூத்திரம் – பாயிரம்:1 18/3

மேல்

திண்மை (1)

திண்மை உண்மை நுண்மை இவற்று எதிர் –எழுத்து:2 135/3

மேல்

திண்மையும் (1)

தெரிவு_அரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் – பாயிரம்:1 27/1

மேல்

திணை (15)

இரு திணை ஐம்பால் பொருளையும் தன்னையும் – சொல்:1 259/2
பெறப்படும் திணை பால் அனைத்தும் ஏனை – சொல்:1 265/2
வேற்றுமைக்கு இடனாய் திணை பால் இடத்து ஒன்று – சொல்:1 275/3
கிளை எண் குழூஉ முதல் பல் பொருள் திணை தேம் – சொல்:1 276/2
ஒன்றே இரு திணை தன் பால் ஏற்கும் – சொல்:1 284/2
உண்டு ஈர் எச்சம் இரு திணை பொது வினை – சொல்:2 330/2
இரு திணை முக்கூற்று ஒருமை தன்மை – சொல்:2 331/3
இர் ஈர் ஈற்ற இரண்டும் இரு திணை
பன்மை முன்னிலை மின் அவற்று ஏவல் – சொல்:2 337/1,2
இரு திணை ஆண் பெண்ணுள் ஒன்றனை ஒழிக்கும் – சொல்:3 352/1
ஐயம் திணை பால் அவ்வ பொதுவினும் – சொல்:3 376/1
அதனொடு சார்த்தின் அ திணை முடிபின – சொல்:3 377/2
திணை பால் பொருள் பல விரவின சிறப்பினும் – சொல்:3 378/1
இழிப்பினும் பால் திணை இழுக்கினும் இயல்பே – சொல்:3 379/2
திணை நிலம் சாதி குடியே உடைமை – சொல்:3 393/1
உருவக உவமையில் திணை சினை முதல்கள் – சொல்:3 410/1

மேல்

திணையே (1)

திணையே பால் இடம் பொழுது வினா இறை – சொல்:3 375/1

மேல்

திரள் (3)

மொழி முதல் காரணம் ஆம் அணு திரள் ஒலி –எழுத்து:1 58/1
எழும் அணு திரள் உரம் கண்டம் உச்சி –எழுத்து:1 74/2
ஐ போய் அம்மும் திரள் வரின் உறழ்வும் –எழுத்து:3 203/2

மேல்

திரி (2)

யகரம் வர குறள் உ திரி இகரமும் –எழுத்து:1 93/1
எழுத்து இயல் திரியா பொருள் திரி புணர்மொழி – சொல்:3 391/1

மேல்

திரிசொல் (2)

இயற்சொல் திரிசொல் இயல்பின் பெயர் வினை – சொல்:1 270/2
அரிது உணர் பொருளன திரிசொல் ஆகும் – சொல்:1 272/3

மேல்

திரிதல் (2)

தன் ஒற்று இரட்டல் முன் நின்ற மெய் திரிதல்
இனம் மிகல் இனையவும் பண்பிற்கு இயல்பே –எழுத்து:2 136/3,4
தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகாரம் –எழுத்து:3 154/1

மேல்

திரிதலும் (1)

றகரம் ன லவா திரிதலும் ஆம் பிற –எழுத்து:3 186/3

மேல்

திரிந்த (3)

ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம் –எழுத்து:1 120/1
தகரம் திரிந்த பின் கேடும் ஈர் இடத்தும் –எழுத்து:4 229/2
வரு ந திரிந்த பின் மாய்வும் வலி வரின் –எழுத்து:4 229/3

மேல்

திரிந்து (1)

அதனோடு அயல் திரிந்து ஏ உறல் ஈறு அழிந்து – சொல்:1 307/5

மேல்

திரிந்தும் (1)

ஏனை உயிரோடு உருவு திரிந்தும்
உயிர் அளவு ஆய் அதன் வடிவு ஒழித்து இரு வயின் –எழுத்து:1 89/2,3

மேல்

திரிந்துழி (1)

நகரம் திரிந்துழி நண்ணும் கேடே –எழுத்து:4 210/2

மேல்

திரிப்பது (1)

நிரலே ண ளவா திரிப்பது நெறியே –எழுத்து:3 194/4

மேல்

திரிபவும் (1)

வன்மைக்கு இனமா திரிபவும் ஆகும் –எழுத்து:4 219/2

மேல்

திரிபால் (1)

இசை திரிபால் தெளிவு எய்தும் என்ப – சொல்:3 391/2

மேல்

திரிபின் (1)

திரிபின் ஆக்கம் ஆம் தற்கிழமையும் – சொல்:1 300/4

மேல்

திரிபு (3)

திரிபு வேறு உடையது புடை_நூல் ஆகும் – பாயிரம்:1 8/2
எழுவாய் உருபு திரிபு_இல் பெயரே – சொல்:1 295/2
திரிபு குன்றல் மிகுதல் இயல்பு அயல் – சொல்:1 303/2

மேல்

திரிபு_இல் (1)

எழுவாய் உருபு திரிபு_இல் பெயரே – சொல்:1 295/2

மேல்

திரிபும் (3)

திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள ஆகும் –எழுத்து:1 88/2
இயல்பும் திரிபும் ஆவன உள பிற –எழுத்து:4 229/4
திரிபும் ஆம் பொருள் படர்க்கையோரை – சொல்:1 303/3

மேல்

திரியா (4)

அறத்தின் திரியா படர்ச்சி வழிபாடே – பாயிரம்:1 46/4
சொல் திரியினும் பொருள் திரியா வினைக்குறை – சொல்:2 346/1
திரியா தத்தம் ஈற்று உருபின் என்ப – சொல்:3 354/2
எழுத்து இயல் திரியா பொருள் திரி புணர்மொழி – சொல்:3 391/1

மேல்

திரியாது (1)

செந்தமிழ் ஆகி திரியாது யார்க்கும் – சொல்:1 271/1

மேல்

திரியினும் (1)

சொல் திரியினும் பொருள் திரியா வினைக்குறை – சொல்:2 346/1

மேல்

திரியும் (2)

பொது எழுத்து ஒழிந்த நால்_ஏழும் திரியும் –எழுத்து:2 146/4
மிகலுமாம் ண ள ன ல வழி ந திரியும் –எழுத்து:3 158/4

மேல்

திருந்திய (1)

திருந்திய செங்கோல் சீய கங்கன் – பாயிரம்:0 0/16

மேல்

திரும் (1)

நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின் –எழுத்து:2 137/2

மேல்

தில்லே (1)

விழைவே காலம் ஒழியிசை தில்லே – சொல்:4 431/1

மேல்

திறத்து (1)

எ திறத்து ஆசான் உவக்கும் அ திறம் – பாயிரம்:1 46/3

மேல்

திறம் (1)

எ திறத்து ஆசான் உவக்கும் அ திறம்
அறத்தின் திரியா படர்ச்சி வழிபாடே – பாயிரம்:1 46/3,4

மேல்

திறல் (1)

திசை-தொறும் நிறுவிய திறல் உறு தொல் சீர் – பாயிரம்:0 0/14

மேல்

திறனே (2)

நூலே நுவல்வோன் நுவலும் திறனே
கொள்வோன் கோடல் கூற்றாம் ஐந்தும் – பாயிரம்:1 3/1,2
தெற்றென உணர்தல் தெள்ளியோர் திறனே – சொல்:5 461/4

மேல்

தின் (1)

நொ போ வௌ உரிஞ் உண் பொருந் திரும் தின்
தேய் பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அஃகு என்று –எழுத்து:2 137/2,3

மேல்