தா – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தா (1)

ஈ தா கொடு எனும் மூன்றும் முறையே – சொல்:3 407/1

மேல்

தாஅன் (1)

தாஅன் நாட்டி தனாது நிறுப்பே – பாயிரம்:1 11/3

மேல்

தாதுவின் (1)

பல் வகை தாதுவின் உயிர்க்கு உடல் போல் பல – சொல்:1 268/1

மேல்

தாப்பிசை (2)

தாப்பிசை அளைமறிபாப்பு கொண்டுகூட்டு – சொல்:3 411/2
நடந்து பொருளை நண்ணுதல் தாப்பிசை – சொல்:3 416/2

மேல்

தாம் (7)

ர ழ அல்லன தம் முன் தாம் உடன் நிலையும் –எழுத்து:1 118/1
பல சில எனும் இவை தம் முன் தாம் வரின் –எழுத்து:3 170/1
தான் தாம் நாம் முதல் குறுகும் யான் யாம் –எழுத்து:5 247/1
எல்லாம் தாம் தான் இன்னன பொதுப்பெயர் – சொல்:1 282/4
தான் யான் நான் நீ ஒருமை பன்மை தாம்
யாம் நாம் எலாம் எலீர் நீயிர் நீர் நீவிர் – சொல்:1 287/1,2
வை து தாம் தான் இன்னன விளியா – சொல்:1 314/2
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசை மொழி – சொல்:4 441/3

மேல்

தாமே (1)

மேல் வரும் சிறப்பு பெயர் வினை தாமே – சொல்:3 359/2

மேல்

தாழும் (1)

தாழும் கோல் வந்து உறுமேல் அற்றே –எழுத்து:4 225/2

மேல்

தான் (10)

தான் எடுத்து மொழிதல் பிறன் கோள் கூறல் – பாயிரம்:1 14/4
பிற நூல் முடிந்தது தான் உடன்படுதல் – பாயிரம்:1 14/16
அரிதின் பெய கொண்டு அ பொருள் தான் பிறர்க்கு – பாயிரம்:1 34/1
தான் தற்புகழ்தல் தகுதி அன்றே – பாயிரம்:1 52/2
தான் தாம் நாம் முதல் குறுகும் யான் யாம் –எழுத்து:5 247/1
எல்லாம் தாம் தான் இன்னன பொதுப்பெயர் – சொல்:1 282/4
தான் யான் நான் நீ ஒருமை பன்மை தாம் – சொல்:1 287/1
தன்முகமாக தான் அழைப்பதுவே – சொல்:1 303/4
வை து தாம் தான் இன்னன விளியா – சொல்:1 314/2
அன்று ஆம் தாம் தான் கின்று நின்று அசை மொழி – சொல்:4 441/3

மேல்

தானம் (1)

தானம் முயற்சி அளவு பொருள் வடிவு –எழுத்து:1 72/1

மேல்

தானி (1)

பொருள் முதல் ஆறோடு அளவை சொல் தானி
கருவி காரியம் கருத்தன் ஆதியுள் – சொல்:1 290/1,2

மேல்

தானே (2)

தானே தர கொளின் அன்றி தன்-பால் – பாயிரம்:1 33/1
நடத்தல் தானே முறை ஆகும்மே –எழுத்து:1 73/2

மேல்