ண – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ண 13
ணஃகான் 1
ணவும் 3

ண (13)

மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆறே –எழுத்து:1 69/1
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1
ண ன முன்னும் வஃகான் மிசையும் ம குறுகும் –எழுத்து:1 96/1
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ல ள மெய் திரிந்த ன ண முன் மகாரம் –எழுத்து:1 120/1
மிகலுமாம் ண ள ன ல வழி ந திரியும் –எழுத்து:3 158/4
எட்டன் உடம்பு ண ஆகும் என்ப –எழுத்து:3 193/1
நிரலே ண ளவா திரிப்பது நெறியே –எழுத்து:3 194/4
ஞ ண ந ம ல வ ள ன ஒற்று இறு தொழிற்பெயர் –எழுத்து:4 207/1
ண ன வல்லினம் வர ட றவும் பிற வரின் –எழுத்து:4 209/1
குறில் அணைவு இல்லா ண னக்கள் வந்த –எழுத்து:4 210/1
ன ல முன் ற னவும் ண ள முன் ட ணவும் –எழுத்து:4 237/1

மேல்

ணஃகான் (1)

ணஃகான் ஆ ஈறு ஆகும் பொதுப்பெயர் – சொல்:1 304/3

மேல்

ணவும் (3)

க ஙவும் ச ஞவும் ட ணவும் முதல் இடை –எழுத்து:1 79/1
மேவின் ன ணவும் இடை வரின் இயல்பும் –எழுத்து:4 227/3
ன ல முன் ற னவும் ண ள முன் ட ணவும்
ஆகும் த நக்கள் ஆயும் காலே –எழுத்து:4 237/1,2

மேல்