டு – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

டு 4

டு (4)

அ ஆ கு டு து று என் ஏன் அல் அன் –எழுத்து:2 140/2
து று டு குற்றியலுகர ஈற்ற – சொல்:2 328/1
ஒன்றன் படர்க்கை டு குறிப்பின் ஆகும் – சொல்:2 328/2
கு டு து று என்னும் குன்றியலுகரமோடு – சொல்:2 331/1

மேல்