ஞ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞ 13
ஞஃகான் 1
ஞவும் 1

ஞ (13)

மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன என ஆறே –எழுத்து:1 69/1
ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம் –எழுத்து:1 92/1
ஞ ங ஈர்_ஐந்து உயிர்மெய்யும் மொழி முதல் –எழுத்து:1 102/2
அ ஆ எ ஒவ்வோடு ஆகும் ஞ முதல் –எழுத்து:1 105/1
ஆவி ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள மெய் –எழுத்து:1 107/1
ஞ ந முன் தம் இனம் யகரமொடு ஆகும் –எழுத்து:1 112/1
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1
அ ஐ முதல் இடை ஒக்கும் ச ஞ ய முன் –எழுத்து:1 123/1
முன் வரும் ஞ ந ம ய வக்கள் இயல்பும் –எழுத்து:3 158/2
ஞ ண ந ம ல வ ள ன ஒற்று இறு தொழிற்பெயர் –எழுத்து:4 207/1
எம் நம் ஈறாம் ம வரு ஞ நவே –எழுத்து:4 221/2
ஞ ந ஒழி அனைத்து ஈற்று அஃறிணை விளிப்பன – சொல்:1 304/4

மேல்

ஞஃகான் (1)

ஞஃகான் உறழும் என்மரும் உளரே –எழுத்து:1 124/2

மேல்

ஞவும் (1)

க ஙவும் ச ஞவும் ட ணவும் முதல் இடை –எழுத்து:1 79/1

மேல்