ச – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ச 14
சந்தி 1
சவில் 1
சன்மதி 1
சனகை 1

ச (14)

வல்லினம் க ச ட த ப ற என ஆறே –எழுத்து:1 68/1
க ஙவும் ச ஞவும் ட ணவும் முதல் இடை –எழுத்து:1 79/1
பன்னீர் உயிரும் க ச த ந ப ம வ ய –எழுத்து:1 102/1
க ச த ப ஒழித்த ஈர்_ஏழன் கூட்டம் –எழுத்து:1 110/1
ட ற முன் க ச ப மெய்யுடன் மயங்கும் –எழுத்து:1 113/1
ண ன முன் இனம் க ச ஞ ப ம ய வ வரும் –எழுத்து:1 114/1
ல ள முன் க ச ப வ ய ஒன்றும்மே –எழுத்து:1 117/1
ய ர ழ ஒற்றின் முன் க ச த ப ங ஞ ந ம –எழுத்து:1 119/1
அ ஐ முதல் இடை ஒக்கும் ச ஞ ய முன் –எழுத்து:1 123/1
எட்டே யவ்வும் முப்பது ச யவும் –எழுத்து:2 147/4
மேல் ஒன்று ச டவும் இரண்டு ச தவும் –எழுத்து:2 147/5
மேல் ஒன்று ச டவும் இரண்டு ச தவும் –எழுத்து:2 147/5
க ச த ப மிகும் விதவாதன மன்னே –எழுத்து:3 165/2
ய ர ழ முன்னர் க ச த ப அல்வழி –எழுத்து:4 224/1

மேல்

சந்தி (1)

சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பவை –எழுத்து:2 133/2

மேல்

சவில் (1)

க வ சவில் நாலும் யவ்வில் ஒன்றும் –எழுத்து:2 129/2

மேல்

சன்மதி (1)

பொன் மதில் சனகை சன்மதி முனி அருள் – பாயிரம்:0 0/20

மேல்

சனகை (1)

பொன் மதில் சனகை சன்மதி முனி அருள் – பாயிரம்:0 0/20

மேல்