சொ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சொல் (17)

சொல் பொருள் விரித்தல் தொடர் சொல் புணர்த்தல் – பாயிரம்:1 14/5
சொல் பொருள் விரித்தல் தொடர் சொல் புணர்த்தல் – பாயிரம்:1 14/5
பாடம் கருத்தே சொல் வகை சொல் பொருள் – பாயிரம்:1 21/1
பாடம் கருத்தே சொல் வகை சொல் பொருள் – பாயிரம்:1 21/1
செம் சொல் புலவனே சேய்_இழையா எஞ்சாத – பாயிரம்:1 24/2
இரு என இருந்து சொல் என சொல்லி – பாயிரம்:1 40/4
புள்ளியும் உயிரும் ஆய் இறு சொல் முன் –எழுத்து:5 256/1
ஒரு பொருள் குறித்த பல சொல் ஆகியும் – சொல்:1 272/1
பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும் – சொல்:1 272/2
பொருள் முதல் ஆறோடு அளவை சொல் தானி – சொல்:1 290/1
சொல் திரியினும் பொருள் திரியா வினைக்குறை – சொல்:2 346/1
பெயர் வினை உம்மை சொல் பிரிப்பு என ஒழியிசை – சொல்:3 360/1
எதிர்மறை இசை எனும் சொல் ஒழிபு ஒன்பதும் – சொல்:3 360/2
பல பொருள் ஒரு சொல் பணிப்பர் சிறப்பு எடுத்தே – சொல்:3 390/2
அசைநிலை பொருள்நிலை இசைநிறைக்கு ஒரு சொல்
இரண்டு மூன்று நான்கு எல்லை முறை அடுக்கும் – சொல்:3 395/1,2
சுட்டியும் உரைப்பர் சொல் சுருங்குதற்கே – சொல்:3 406/3
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசை சொல் – சொல்:4 439/1

மேல்

சொல்-தொறும் (1)

சொல்-தொறும் இற்று இதன் பெற்றி என்று அனைத்தும் – சொல்:5 461/1

மேல்

சொல்லா (1)

பஞ்சி தன் சொல்லா பனுவல் இழை ஆக – பாயிரம்:1 24/1

மேல்

சொல்லாம் (1)

சொல்லாம் பரத்தலின் பிங்கலம் முதலா – சொல்:5 460/3

மேல்

சொல்லால் (1)

சொல்லால் பொருட்கு இடன் ஆக உணர்வினின் – சொல்:1 268/2

மேல்

சொல்லி (1)

இரு என இருந்து சொல் என சொல்லி
பருகுவன் அன்ன ஆர்வத்தன் ஆகி – பாயிரம்:1 40/4,5

மேல்

சொல்லின் (2)

எஞ்சிய சொல்லின் எய்த கூறல் – பாயிரம்:1 14/15
சொல்லின் முடிவின் அ பொருள் முடித்தல் – பாயிரம்:1 14/18

மேல்

சொல்லும் (1)

நெல்லும் செல்லும் கொல்லும் சொல்லும்
அல்வழியானும் றகரம் ஆகும் –எழுத்து:4 232/1,2

மேல்

சொல்லே (3)

அச்சுதன் அடி தொழுது அறைகுவன் சொல்லே – சொல்:1 258/2
வெளிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே – சொல்:1 259/4
பாட்டு பகர்ச்சி இயம்பல் சொல்லே – சொல்:5 458/3

மேல்

சொல்லையும் (1)

பெயரும் வினையுமாம் சொல்லையும் பொருளையும் – சொல்:3 414/1

மேல்

சொற்கு (1)

இல் என் இன்மை சொற்கு ஐ அடைய –எழுத்து:4 233/1

மேல்

சொற்றவற்று (1)

சொற்றவற்று இயலான் மற்றைய பிறவும் – சொல்:5 461/3

மேல்