சே – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சேய் 1
சேய்_இழையா 1
சேய்மை 1
சேய்மையின் 1
சேர் 2
சேரின் 1
சேறலும் 1

சேய் (1)

செம் சொல் புலவனே சேய்_இழையா எஞ்சாத – பாயிரம்:1 24/2

மேல்

சேய்_இழையா (1)

செம் சொல் புலவனே சேய்_இழையா எஞ்சாத – பாயிரம்:1 24/2

மேல்

சேய்மை (1)

செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை –எழுத்து:2 135/1

மேல்

சேய்மையின் (1)

அண்மையின் இயல்பும் ஈறு அழிவும் சேய்மையின்
அளபும் புலம்பின் ஓவும் ஆகும் – சொல்:1 313/1,2

மேல்

சேர் (2)

செந்தமிழ் நிலம் சேர் பன்னிரு நிலத்தினும் – சொல்:1 273/1
பொருள் முதல் ஆறாம் அடை சேர் மொழி இனம் – சொல்:3 401/1

மேல்

சேரின் (1)

திசையொடு திசையும் பிறவும் சேரின்
நிலையீற்று உயிர்மெய் கவ்வொற்று நீங்கலும் –எழுத்து:3 186/1,2

மேல்

சேறலும் (1)

செய்யும் என் எச்ச ஈற்று உயிர்மெய் சேறலும்
செய்யுளுள் உம் உந்து ஆகலும் முற்றேல் – சொல்:2 341/1,2

மேல்