செ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செங்கோல் 1
செந்தமிழ் 2
செப்பினர் 1
செப்பினும் 1
செப்பு 1
செப்புதல் 1
செப்புவர் 1
செம் 1
செம்மை 1
செய் 2
செய்கின்ற 1
செய்கு 1
செய்கும் 1
செய்கை 1
செய்த 1
செய்தது 1
செய்தனெ 1
செய்தி 1
செய்து 1
செய்தும் 1
செய்பவன் 1
செய்பு 1
செய்பொருள் 1
செய்யா 1
செய்யிய 2
செய்யியர் 1
செய்யுட்கு 3
செய்யுட்கே 1
செய்யும் 4
செய்யுள் 4
செய்யுளின் 1
செய்யுளுள் 2
செய்யூ 1
செய்வது 1
செய்வன 2
செய்வி 1
செய்வித்தோன் 1
செய 1
செயப்படுபொருளை 1
செயல் 1
செயலும் 1
செயின் 1
செயும் 1
செல் 2
செல்லாது 1
செல்லும் 1
செலல் 1
செலவொடு 1
செலுத்துதல் 1
செவ்வன் 1
செவ்விதின் 1
செவ்வெண் 2
செவி 3
செவிகளின் 1
செவிலி 1
செறலினும் 1
செறித்து 1
செறிதலும் 1
செறிந்து 1
செறிய 1
செறியா 1
செறியும் 1
சென்று 2

செங்கோல் (1)

திருந்திய செங்கோல் சீய கங்கன் – பாயிரம்:0 0/16

மேல்

செந்தமிழ் (2)

செந்தமிழ் ஆகி திரியாது யார்க்கும் – சொல்:1 271/1
செந்தமிழ் நிலம் சேர் பன்னிரு நிலத்தினும் – சொல்:1 273/1

மேல்

செப்பினர் (1)

செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மரபே – சொல்:3 388/2

மேல்

செப்பினும் (1)

வினாவினும் செப்பினும் விரவா சினை முதல் – சொல்:3 387/1

மேல்

செப்பு (1)

மாற்றம் நுவற்சி செப்பு உரை கரை நொடி இசை – சொல்:5 458/1

மேல்

செப்புதல் (1)

செப்பினர் அப்படி செப்புதல் மரபே – சொல்:3 388/2

மேல்

செப்புவர் (1)

செப்புவர் நிகழும் காலத்தானே – சொல்:3 383/2

மேல்

செம் (1)

செம் சொல் புலவனே சேய்_இழையா எஞ்சாத – பாயிரம்:1 24/2

மேல்

செம்மை (1)

செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை –எழுத்து:2 135/1

மேல்

செய் (2)

செய் என் ஏவல் வினை பகாப்பதமே –எழுத்து:2 137/5
செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின் –எழுத்து:2 138/1

மேல்

செய்கின்ற (1)

செய்த செய்கின்ற செய்யும் என் பாட்டில் – சொல்:2 340/1

மேல்

செய்கு (1)

செய்கு என் ஒருமையும் செய்கும் என் பன்மையும் – சொல்:2 333/1

மேல்

செய்கும் (1)

செய்கு என் ஒருமையும் செய்கும் என் பன்மையும் – சொல்:2 333/1

மேல்

செய்கை (1)

பிண்டம் தொகை வகை குறியே செய்கை
கொண்டு இயல் புறனடை கூற்றன சூத்திரம் – பாயிரம்:1 20/1,2

மேல்

செய்த (1)

செய்த செய்கின்ற செய்யும் என் பாட்டில் – சொல்:2 340/1

மேல்

செய்தது (1)

செயப்படுபொருளை செய்தது போல – சொல்:3 400/1

மேல்

செய்தனெ (1)

செய்தனெ செய செயின் செய்யிய செய்யியர் – சொல்:2 343/2

மேல்

செய்தி (1)

செய்தி கழல் பெய் குடத்தின் சீரே – பாயிரம்:1 32/2

மேல்

செய்து (1)

செய்து செய்பு செய்யா செய்யூ – சொல்:2 343/1

மேல்

செய்தும் (1)

வேறு நூல் செய்தும் எனும் மேற்கோள் இல் என்பதற்கும் – பாயிரம்:1 9/3

மேல்

செய்பவன் (1)

செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம் – சொல்:2 320/1

மேல்

செய்பு (1)

செய்து செய்பு செய்யா செய்யூ – சொல்:2 343/1

மேல்

செய்பொருள் (1)

செய்பொருள் ஆறும் தருவது வினையே – சொல்:2 320/2

மேல்

செய்யா (1)

செய்து செய்பு செய்யா செய்யூ – சொல்:2 343/1

மேல்

செய்யிய (2)

செய்யிய என்னும் வினையெச்சம் பல் வகை –எழுத்து:3 167/1
செய்தனெ செய செயின் செய்யிய செய்யியர் – சொல்:2 343/2

மேல்

செய்யியர் (1)

செய்தனெ செய செயின் செய்யிய செய்யியர்
வான் பான் பாக்கு இன வினையெச்சம் பிற – சொல்:2 343/2,3

மேல்

செய்யுட்கு (3)

ஐ ஆன் கு செய்யுட்கு அவ்வும் ஆகும் – சொல்:1 318/1
மருவும் வழக்கிடை செய்யுட்கு ஏற்புழி – சொல்:3 394/3
ஒருவா செய்யுட்கு உரியன உரிச்சொல் – சொல்:5 442/3

மேல்

செய்யுட்கே (1)

சினையொடு செறிதலும் மயங்கலும் செய்யுட்கே – சொல்:3 403/3

மேல்

செய்யும் (4)

செலவொடு வரவும் செய்யும் நிகழ்பு எதிர்வும் –எழுத்து:2 145/5
செய்த செய்கின்ற செய்யும் என் பாட்டில் – சொல்:2 340/1
செய்யும் என் எச்ச ஈற்று உயிர்மெய் சேறலும் – சொல்:2 341/1
செல்லாது ஆகும் செய்யும் என் முற்றே – சொல்:2 348/2

மேல்

செய்யுள் (4)

நைந்து ஈர் ஒற்றாம் செய்யுள் உள்ளே –எழுத்து:1 120/2
விரித்தல் தொகுத்தலும் வரும் செய்யுள் வேண்டுழி –எழுத்து:3 155/2
வல்லோர் அணிபெற செய்வன செய்யுள் – சொல்:1 268/3
செய்யுள் இறுதி மொழி இடை முதலினும் – சொல்:3 417/1

மேல்

செய்யுளின் (1)

மூ வகை இடத்தும் வழக்கொடு செய்யுளின்
வெளிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே – சொல்:1 259/3,4

மேல்

செய்யுளுள் (2)

செய்யுளுள் உம் உந்து ஆகலும் முற்றேல் – சொல்:2 341/2
ஆ ஓ ஆகலும் செய்யுளுள் உரித்தே – சொல்:3 353/2

மேல்

செய்யூ (1)

செய்து செய்பு செய்யா செய்யூ
செய்தனெ செய செயின் செய்யிய செய்யியர் – சொல்:2 343/1,2

மேல்

செய்வது (1)

செய்வது ஆதி அறு_பொருள் பெயரும் – சொல்:2 340/3

மேல்

செய்வன (2)

வல்லோர் அணிபெற செய்வன செய்யுள் – சொல்:1 268/3
வேற்றுமை செய்வன எட்டே வேற்றுமை – சொல்:1 291/2

மேல்

செய்வி (1)

செய்வி என் ஏவல் இணையின் ஈர் ஏவல் –எழுத்து:2 138/2

மேல்

செய்வித்தோன் (1)

பொருள் செய்வித்தோன் தன்மை முதல் நிமித்தினும் – பாயிரம்:1 49/2

மேல்

செய (1)

செய்தனெ செய செயின் செய்யிய செய்யியர் – சொல்:2 343/2

மேல்

செயப்படுபொருளை (1)

செயப்படுபொருளை செய்தது போல – சொல்:3 400/1

மேல்

செயல் (1)

செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம் – சொல்:2 320/1

மேல்

செயலும் (1)

காலமும் செயலும் தோன்றி பாலொடு – சொல்:2 340/2

மேல்

செயின் (1)

செய்தனெ செய செயின் செய்யிய செய்யியர் – சொல்:2 343/2

மேல்

செயும் (1)

இருமையும் இன்றியும் இயலும் செயும் பொருள் – சொல்:3 405/4

மேல்

செல் (2)

தேய் பார் செல் வவ் வாழ் கேள் அஃகு என்று –எழுத்து:2 137/3
பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும் – சொல்:1 317/2

மேல்

செல்லாது (1)

செல்லாது ஆகும் செய்யும் என் முற்றே – சொல்:2 348/2

மேல்

செல்லும் (1)

நெல்லும் செல்லும் கொல்லும் சொல்லும் –எழுத்து:4 232/1

மேல்

செலல் (1)

தரல் வரல் கொடை செலல் சாரும் படர்க்கை – சொல்:3 381/1

மேல்

செலவொடு (1)

செலவொடு வரவும் செய்யும் நிகழ்பு எதிர்வும் –எழுத்து:2 145/5

மேல்

செலுத்துதல் (1)

தகும் வகை செலுத்துதல் தந்திர உத்தி – பாயிரம்:1 15/3

மேல்

செவ்வன் (1)

செவ்வன் ஆடியின் செறித்து இனிது விளக்கி – பாயிரம்:1 18/2

மேல்

செவ்விதின் (1)

செவ்விதின் உரைப்ப அவ் இரு காலும் – பாயிரம்:1 45/2

மேல்

செவ்வெண் (2)

செவ்வெண் ஈற்றதாம் எச்ச உம்மை – சொல்:4 427/1
பெயர் செவ்வெண் ஏ என்றா எனா எண் – சொல்:4 428/1

மேல்

செவி (3)

செவி வாய் ஆக நெஞ்சு களன் ஆக – பாயிரம்:1 40/7
அகம் முனர் செவி கை வரின் இடையன கெடும் –எழுத்து:4 222/1
ஆதி செவி அறிவோடு ஐ அறிவு உயிரே – சொல்:5 449/2

மேல்

செவிகளின் (1)

மெய் நா மூக்கு நாட்டம் செவிகளின்
ஒன்று முதலா கீழ் கொண்டு மேல் உணர்தலின் – சொல்:5 444/1,2

மேல்

செவிலி (1)

தோழி செவிலி மகடூஉ நங்கை – சொல்:1 277/3

மேல்

செறலினும் (1)

உவப்பினும் உயர்வினும் சிறப்பினும் செறலினும்
இழிப்பினும் பால் திணை இழுக்கினும் இயல்பே – சொல்:3 379/1,2

மேல்

செறித்து (1)

செவ்வன் ஆடியின் செறித்து இனிது விளக்கி – பாயிரம்:1 18/2

மேல்

செறிதலும் (1)

சினையொடு செறிதலும் மயங்கலும் செய்யுட்கே – சொல்:3 403/3

மேல்

செறிந்து (1)

சிறப்பினும் இனத்தினும் செறிந்து ஈண்டு அ முதல் –எழுத்து:1 73/1

மேல்

செறிய (1)

ஐ ஒள இ உ செறிய முதலெழுத்து –எழுத்து:1 71/1

மேல்

செறியா (1)

குறில் செறியா ல ள அல்வழி வந்த –எழுத்து:4 229/1

மேல்

செறியும் (1)

சினைவினை சினையொடும் முதலொடும் செறியும் – சொல்:2 345/1

மேல்

சென்று (2)

சென்று தேய்ந்து இறுதல் நின்று பயன் இன்மை – பாயிரம்:1 12/5
பொழுதொடு சென்று வழிபடல் முனியான் – பாயிரம்:1 40/2

மேல்