சீ – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீ 1
சீய 1
சீர் 1
சீரே 1

சீ (1)

நட வா மடி சீ விடு கூ வே வை –எழுத்து:2 137/1

மேல்

சீய (1)

திருந்திய செங்கோல் சீய கங்கன் – பாயிரம்:0 0/16

மேல்

சீர் (1)

திசை-தொறும் நிறுவிய திறல் உறு தொல் சீர்
கரும் கழல் வெண்குடை கார் நிகர் வண் கை – பாயிரம்:0 0/14,15

மேல்

சீரே (1)

செய்தி கழல் பெய் குடத்தின் சீரே – பாயிரம்:1 32/2

மேல்