சி – முதல் சொற்கள் நன்னூல் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சித்திர 1
சித்திரமும் 1
சிதல் 1
சிந்தையும் 1
சில் 3
சில்ல 1
சில 6
சிலவே 1
சிலை 1
சிறக்கும் 1
சிறந்தன 1
சிறந்துழி 1
சிறப்பாம் 1
சிறப்பின் 1
சிறப்பின 2
சிறப்பினின் 1
சிறப்பினும் 3
சிறப்பு 8
சிறப்பே 2
சிறிது 1
சிறுமை 1
சின் 1
சினத்தன் 1
சினை 5
சினைக்கு 1
சினைப்பெயர் 1
சினைமுதற்பெயர் 1
சினையை 1
சினையொடு 1
சினையொடும் 1
சினைவினை 1

சித்திர (1)

சித்திர பாவையின் அத்தக அடங்கி – பாயிரம்:1 40/6

மேல்

சித்திரமும் (1)

மாடக்கு சித்திரமும் மா நகர்க்கு கோபுரமும் – பாயிரம்:1 55/1

மேல்

சிதல் (1)

சிதல் எறும்பு ஆதி மூக்கு அறிவின் மூ அறிவு உயிர் – சொல்:5 447/1

மேல்

சிந்தையும் (1)

முடத்தெங்கு ஒப்பு என முரண்கொள் சிந்தையும்
உடையோர் இலர் ஆசிரியர் ஆகுதலே – பாயிரம்:1 31/4,5

மேல்

சில் (3)

சில் வகை எழுத்தில் பல் வகை பொருளை – பாயிரம்:1 18/1
ஐகான் ய வழி நவ்வொடு சில் வழி –எழுத்து:1 124/1
உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/3

மேல்

சில்ல (1)

பல்ல சில்ல உள இல பல சில – சொல்:1 280/4

மேல்

சில (6)

இசை வினை இடைநிலையாம் இவை சில இல –எழுத்து:2 144/2
வன்மை மிகா சில விகாரமாம் உயர்திணை –எழுத்து:3 159/3
பல சில எனும் இவை தம் முன் தாம் வரின் –எழுத்து:3 170/1
மென்தொடர் மொழியுள் சில வேற்றுமையில் –எழுத்து:3 184/1
உ உறும் ஏவல் உறா சில சில் வழி –எழுத்து:4 207/3
பல்ல சில்ல உள இல பல சில
இன்னவும் பலவின் பெயர் ஆகுமே – சொல்:1 280/4,5

மேல்

சிலவே (1)

வினையின் விகுதி பெயரினும் சிலவே –எழுத்து:2 140/6

மேல்

சிலை (1)

கனை சிலை சும்மை கௌவை கம்பலை – சொல்:5 459/3

மேல்

சிறக்கும் (1)

எனும் நான்கு இடத்தும் சிறக்கும் தொகை பொருள் – சொல்:3 370/2

மேல்

சிறந்தன (1)

திட்பம் நுட்பம் சிறந்தன சூத்திரம் – பாயிரம்:1 18/3

மேல்

சிறந்துழி (1)

சிறந்துழி இருந்து தன் தெய்வம் வாழ்த்தி – பாயிரம்:1 36/3

மேல்

சிறப்பாம் (1)

குணம் தொழில் கல்வி சிறப்பாம் பெயரோடு – சொல்:3 393/2

மேல்

சிறப்பின் (1)

பன்ன_அரும் சிறப்பின் பவணந்தி – பாயிரம்:0 0/21

மேல்

சிறப்பின (2)

இடுகுறி காரண பெயர் பொது சிறப்பின –எழுத்து:1 62/1
ஓர் எழுத்து இயல் பதம் ஆறு_ஏழ் சிறப்பின –எழுத்து:2 129/4

மேல்

சிறப்பினின் (1)

ஒருபொருட்பன்மொழி சிறப்பினின் வழா – சொல்:3 398/1

மேல்

சிறப்பினும் (3)

சிறப்பினும் இனத்தினும் செறிந்து ஈண்டு அ முதல் –எழுத்து:1 73/1
திணை பால் பொருள் பல விரவின சிறப்பினும்
மிகவினும் இழிபினும் ஒரு முடிபினவே – சொல்:3 378/1,2
உவப்பினும் உயர்வினும் சிறப்பினும் செறலினும் – சொல்:3 379/1

மேல்

சிறப்பு (8)

பாயிரம் பொது சிறப்பு என இரு பாற்றே – பாயிரம்:1 2/1
பொது எழுத்தானும் சிறப்பு எழுத்தானும் – சொல்:1 274/1
சாதி குடி சிறப்பு ஆதி பல் குணம் – சொல்:1 276/7
மேல் வரும் சிறப்பு பெயர் வினை தாமே – சொல்:3 359/2
பல பொருள் ஒரு சொல் பணிப்பர் சிறப்பு எடுத்தே – சொல்:3 390/2
தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு
எதிர்மறை எச்சம் வினா விழைவு ஒழியிசை – சொல்:4 421/1,2
ஒழியிசை வினா சிறப்பு எதிர்மறை தெரிநிலை – சொல்:4 423/1
எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை – சொல்:4 425/1

மேல்

சிறப்பே (2)

இயற்பெயர் ஏற்றிடின் பின் வரல் சிறப்பே – சொல்:3 393/3
விரையே விளக்கம் அச்சம் சிறப்பே
விரைவே மிகுதி புதுமை ஆர்த்தல் – சொல்:5 457/2,3

மேல்

சிறிது (1)

திரிபும் தத்தமில் சிறிது உள ஆகும் –எழுத்து:1 88/2

மேல்

சிறுமை (1)

செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை –எழுத்து:2 135/1

மேல்

சின் (1)

சின் குரை ஓரும் போலும் இருந்து இட்டு – சொல்:4 441/2

மேல்

சினத்தன் (1)

பிணியன் ஏழை பிணக்கன் சினத்தன்
துயில்வோன் மந்தன் தொல்_நூற்கு_அஞ்சி – பாயிரம்:1 39/2,3

மேல்

சினை (5)

பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழிலின் –எழுத்து:2 132/1
முதல் இவை சினை இவை என வேறு உள இல – சொல்:1 316/1
வினாவினும் செப்பினும் விரவா சினை முதல் – சொல்:3 387/1
அடை சினை முதல் முறை அடைதலும் ஈர் அடை – சொல்:3 403/1
உருவக உவமையில் திணை சினை முதல்கள் – சொல்:3 410/1

மேல்

சினைக்கு (1)

அது முதற்கு ஆயின் சினைக்கு ஐ ஆகும் – சொல்:1 315/2

மேல்

சினைப்பெயர் (1)

முதற்பெயர் நான்கும் சினைப்பெயர் நான்கும் – சொல்:1 282/1

மேல்

சினைமுதற்பெயர் (1)

சினைமுதற்பெயர் ஒரு நான்கும் முறை இரண்டும் – சொல்:1 282/2

மேல்

சினையை (1)

முதலை ஐ உறின் சினையை கண் உறும் – சொல்:1 315/1

மேல்

சினையொடு (1)

சினையொடு செறிதலும் மயங்கலும் செய்யுட்கே – சொல்:3 403/3

மேல்

சினையொடும் (1)

சினைவினை சினையொடும் முதலொடும் செறியும் – சொல்:2 345/1

மேல்

சினைவினை (1)

சினைவினை சினையொடும் முதலொடும் செறியும் – சொல்:2 345/1

மேல்